Синдикът Панайот Велков с над 25 нарушения: Без да има право сключил два договора за охрана на едно помещение, разпоредил да се плати за охрана, а не за заплати на работещите в ТВ7

Министерството на правосъдието започва проверка на дейността на всички синдици
12-01-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

vss

Панайот Велков, чието име нашумя в скандала с казуса за на двете дъщерни дружества на френската компания „Белведере”, е извършвал системни нарушения, с които е увреждал имуществото на дружествата, на които е бил назначен за обезпечителен временен синдик, и е превишил правомощията си. Затова министърът на правосъдието е издал заповед, с която го изключва от списъка на синдиците, съобщиха от Министерството на правосъдието, откъде уточняват, че започва поетапна проверка на всички синдици.

Както „Съдебни репортажи” писа, скромната кариера на Велков започва на 29 май тази година, когато е издържал изпита за синдици, организиран от Министерството на правосъдието (конкурсите за синдици попадат в ресора на бившия зам.-правосъден министър Сабрие Сапуджиева, кадър на ДПС). Кариерата му на синдик е съсредоточена по дела за несъстоятелност, заведени в Търговското отделение на СГС. Справка в Търговския регистър показва, че от май досега Велков е назначен за временен синдик по пет дела от трима съдии в СГС (и тримата съдии са без опит в търговското право – съдия Румяна Ченалова – доскоро наказателен съдия, преди това прокурор и адвокат, командирования от Районен съд-Костинброд съдия Ивайло Родопски и командирования от Районен съд-Димитровград Петър Петров).

От заповедта на правосъдния министър, с която той е изключен от списъка на синдиците, става ясно, че Велков е извършил над 25 сериозни нарушения по всички дела, по които е назначен от съда – това са делата за несъстоятелност на „ТВ Седем“, Нюз7, „БДЖ-Трансимпекс“ и „Белведере“, като е действал не като обезпечителен временен синдик в предварителната фаза преди откриване на производството по несъстоятелност, когато тепърва ще се установява неплатежоспособността, а като такъв, назначен след обявяване на дружествата в несъстоятелност.

Според Търговския закон временният синдик упражнява единствено надзор и контрол над дружествата и пази имуществото им от разпиляване. По време на проверката на правосъдното ведомство обаче е установено, че Панайт Велков буквално е похищавал фирмите, на които е бил назначен за временен синдик от съда, като се е месел в управлението им, издавал заповеди да му оказват съдействие, сключвал договори, ограничавал контактите, кореспонденцията и търговската дейност на дружествата. Това обаче не е имало как да се случи без съдействието на съдиите по делата. Силно впечатление прави и фактът, че синдикът винаги работи с една и съща фирма за охрана – „Делта гард”, собственост на Димитър Спасов – Митко Каратиста и по данни на „Капитал”, свързана с депутата от ДПС Делян Пеевски. В заповедта на правосъдния министър е записано, че действията му по сключване на договори за охрана с „Делта гард” представляват нарушение.

По делото „ТВ Седем”, в деня, в който е назначен за временен синдик, Велков поискал от съда осигуряване на денонощна охрана на офисите на телевизията, а към молбата до СГС приложил вече сключен такъв договор на стойност 25 хил. лв. без ДДС. Така, според проверката, той неправомерно е задължил дружеството с допълнителна парична тежест, тъй като разходите по договора са за сметка на масата на несъстоятелността едва след постановяване на решение за обявяване в производство по несъстоятелност. Действията на Велков са необясними, защото на следващия ден уведомил съда, че сградата на дружеството се охранява с физическа охрана, има видео-наблюдателна техника, а достъпът до сградата е възможен само посредством специална магнитна карта. „Въпреки изтъкнатата от самия него липса на необходимост от физическа охрана посоченият договор е бил сключен”, са изводите на МП.

Освен това към договора сключил анекс, с който задължил „ТВ Седем“ ЕАД с клауза за неустойка за забава на плащанията или предсрочно прекратяване на договора. „Поради невъзможност на „ТВ Седем“ ЕАД да заплати уговорената цена по договора за охрана с „Делта гард“ ООД върху банковите сметки на дружеството е наложен запор в размер на 954 120 лв. по издадена обезпечителна заповед в полза на „Делта гард“ ООД”, сочат от министерството. След това Велков получил без правно основание чрез своя баща, нотариална покана от „Делта гард“, изпратена до длъжника „ТВ Седем“ ЕАД за доброволно заплащане на дължимото.

Любопитно е, че на 2 юли – ден преди назначаването му за обезпечителен временен синдик и преди сключването на договора за охрана Велков съгласувал с „Делта гард“ Правилник за пропускателен режим в охранявания обект на „ТВ седем“ ЕАД , в който е вписано, че в обекта извънработно време се допускат служители и работници на дружеството само след негова писмена заповед, а посетители в обекта се допускат само след предварително съгласуване с него, разпоредено е охранителната фирма да задържа пощенската кореспонденция на „ТВ седем“ ЕАД. В какво качество е направено това действие не става ясно, тъй като на практика по това време Велков не се явява никакъв по отношение на дружеството, защото още не е назначен за синдик и няма представителна власт.

Няколко дни по-късно, пак в нарушение на закона, сключил нов договор със същата фирма за охрана на същите помещения, ползвани от „Балкан българска телевизия“ ЕАД. Цената на договора отново е 25 000 лв. без ДДС месечно. „Така за охраната на едно и също пространство синдикът е допуснал неправомерно сключване на два договора за охрана на обща стойност 50 000 лв. без ДДС месечно, като по този начин е увредил имущественото състояние на ответниците „ТВ Седем“ ЕАД и „Балкан българска телевизия“ ЕАД и е облагодетелствал охранителната фирма „Делта гард“ ООД”, пише в заповедта на министъра. На 20 октомври двете дружества сключват споразумение, одобрено от Велков, с което е предоговорено задължението към охранителната фирма на 360 000 лв. – срещу скромната сума „Делта гард“ се е задължила да се откаже от исковете си, заведени срещу двете дружества.

Нещо повече – на 23 юли Велков издал заповед наредил незабавно плащане на 25-те хил. лв. възнаграждение на „Делта гард“ ООД, но само няколко дни след това в доклад уведомил съда, че в сметките на „ТВ Седем“ ЕАД няма достатъчно средства за заплащане на трудовите възнаграждения на служителите му. „Независимо от това с доклад от 4 септември синдикът Велков поискал от съда да му позволи да се разпореди (лично) с наличните парични средства по сметките на „ТВ Седем“ ЕАД, като преведе по сметката на „Делта гард“ ООД сумата от 55 100 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършена охрана за месеците юли и август 2014 г.”, пише в заповедта на министъра.

Установени са и множество други нарушения по това дело – Велков е изисквал да бъде извършена инвентаризация на цялото налично имущество на дружеството, информация за паричните вземания на дружеството и данни за длъжниците, справка за висящите дела, по които дружеството е страна, справка за сключените договори, по които дружеството е страна. Разпоредил на „ТВ Седем“ ЕАД да прекрати наемното си правоотношение с хотел „Радисън“, сключил договори с Първа инвестиционна банка за откриване и водене на банкова сметка и предоставяне на платежни услуги, наредил отделяне на имуществото на „ТВ Седем“ ЕАД от имуществото на „Балкан Българска телевизия“, прекратил ползването на имущество на „ТВ Седем“ ЕАД от „Балкан Българска телевизия“ ЕАД, прекратил договор между „ТВ Седем“ ЕАД и „Футбол Про Медиа“ ООД.

По подобен начин Велков действал и по делото за несъстоятелността на „Балкан българска телевизия“ – 8 юли с доклад до съда, без да има решение за обявяване в несъстоятелност, е поискал запечатване на адреса на управление на длъжника, за да бъде извършена пълна инвентаризация и установяване на собствеността. Синдикът сключил договор с „Делта гард” и анекс към него, според който неустойката в случай на прекратяване на договора без едномесечно предизвестие е в размер на 30 месечни вноски, а впоследствие охранителната фирма предявила иск към ББТ в размер на 750 000 лв. без ДДС.

Нарушенията на Велков се повтарят по познатата схема и в делото „Белведере” – синдикът сключва договори със счетоводна фирма „Активи плюс“ ЕООД и охранителна фирма „Делта гард“ ООД, които да обслужват двете дружества ответници, след като последните са имали вече назначени счетоводители и са ползвали услугите на охранителна фирма и по този начин задължил дружествата с допълнителни средства – 8000 лв. месечно за счетоводни услуги и с договор без определена цена за охранителни услуги.

В обясненията си по проверката Велков твърди, че договорът за охрана е сключен без предварително определена цена на услугата, като тя се урежда впоследствие в анекс. Източници на „Съдебни репортажи” обясниха, че договорът е с дата 28 ноември. На 1 декември охранителите от „Делта гард” нахлуват в офисите на дружествата, като пред извиканите от служителите на фирмите полицаи е показан договор за охрана, който обаче не е подписан от синдика Панайот Велков. Затова не става ясно на какво основание охранителите запечатва помещенията. На мястото се е отзовал и лично собственикът на „Делта гард” Димитър Спасов.

Освен това, както стана известно, на 17 ноември с доклад до съда Велков поискал СГС да лиши управителя на дружествата „Домейн менада“ ЕООД и „Белведере дистрибуция“ ЕООД от правото му да управлява двете дружества и да се разпорежда с имуществата им. Според него с действията си управителят уврежда интереса на кредиторите. По това време паричните задължения на двете дружества ответници към „Тайм арх“ (въз основа на което е подадена молбата за откриване на производство по несъстоятелност по това дело) и „Агротекнолъджи“ (дружество, подало молба за присъединяване като кредитор) са били вече изплатени съответно.

От МП уточняват, че обезпечителният временен синдик няма право да представлява и управлява дружеството, да получава, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция, да издирва и уточнява имуществото на длъжника, да сключва, прекратява и разваля договори, включително договор за охрана или за счетоводни услуги, или да предприема действия по запечатване на помещения, в които длъжникът осъществява дейността си. С описаните действия Панайот Велков е превишил правомощията си на назначен по реда на предварителните обезпечителни мерки временен синдик и е попречил на дейността на предприятията на ответниците по посочените пет търговски дела.

От ведомството са потвърдили и данните, че Велков е разпространил кореспонденция между дружествата и адвокатската кантора, която ги обслужва, е в грубо нарушение на Контитуцията, Закона за адвокатурата и Европейската конвенция по правата на човека. Обясненията на Велков за действията му ”не могат да бъдат възприети”. „Те само подчертават погрешния подход, възприет от Велков в работата му като временен синдик по проверените пет дела и превратното му обяснение за дължима от синдика грижа. Посочената съдебна практика на Конституционния съд и на Върховния касационен съд (б.а. от синдика в обясненията му) не е относима към производството по чл.629а от ТЗ, а сочената такава на СГС не е задължителна, извлечена е от изолирани съдебни решения, които не са били обект на висш инстанционен контрол”, мотивират се от МП.

В заповедта на министъра изрично е посочено, че при определяне на санкцията са преценени тежестта на извършените от Велков нарушения. „Предвид характера, тежестта и многобройността на установените нарушения, допуснати от Велков, обстоятелството, че те са констатирани по всяко от делата, по които е назначен за синдик, че голяма част от допуснатите нарушения са увреждащи, а пряко причинените финансовите вреди са значителни по размер, както и непосредствената възможност да последват действия с увреждащ характер по всяко от производствата, по част от които той представлява длъжниците, намирам за необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на заповедта”, пише в документа. Според министъра на правосъдието тази мярка се налага заради особената важност на засегнатите обществени отношения, върху които синдикът има фактическа и правна възможност за незабавно и непосредствено въздействие, каквото е осъществявал вече с неправомерните си действия, както и заради задължението на държавата да обезпечи и гарантира сигурността на участниците в търговския оборот, правилното функциониране на системата за защита срещу неправомерните интервенции в конкурентната среда и пазарните механизми и наличието на действен правен механизъм за отстраняване на причините и източниците на подобни интервенции. Всичко това налага извода, че за да се защитят държавните и обществените интереси и да се предотвратят вреди, каквито са намаляването и разпиляването на имуществото на длъжниците, се налага предварително изпълнение на заповедта, с която Велков е изключен от списъка на синдиците. „От особено важен обществен интерес е да се създадат ефективни гаранции за незабавното преустановяване на увреждащите ответните дружества действия на Панайот Велков в качеството му на предварителен временен синдик по описаните търговски дела, както и да се препятства възможността той да бъде назначаван като синдик по други производства, ако името му продължава да фигурира в списъка на синдиците в страната”, мотивира се министърът.

Всички неправомерни действия на Велков поставят на дневен ред въпроса защо съдиите по делата за несъстоятелност, назначили обезпечителния временен синдик, са толерирали закононарушенията. Пред ВСС съдия Румяна Ченалова, която бе обвинена от френския посланик, че участва в схема за кражба на дъщерните дружества на „Белведере”, обясни, че избрала Велков заради „агресивния му стил на работа”, който й харесал. Проверката обаче показва, че стилът на синдика всъщност представлява системно показване на закона, с което са ощетявани най-малко пет дружества.

Всички неправомерни действия на Велков поставят на дневен ред въпроса защо съдиите по делата за несъстоятелност, назначили обезпечителния временен синдик, са толерирали закононарушенията. Пред ВСС съдия Румяна Ченалова, която бе обвинена от френския посланик, че участва в схема за кражба на дъщерните дружества на „Белведере”, обясни, че избрала Велков заради „агресивния му стил на работа”, който й харесал. Проверката обаче показва, че стилът на синдика всъщност представлява системно показване на закона, с което са ощетявани най-малко пет дружества.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

3 коментара

Вашият коментар