Рехав интерес на депутатите от Правната комисия към изслушването на кандидатите за главен съдебен инспектор

04-06-2014; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кандидатките за главен съдебен инспектор съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова бяха изслушани пред малко повече от половината депутати от Правната комисия на парламента. Двете съдийки бяха предложени от Съюза на съдиите след публична процедура по номиниране, изслушване и одобряване на кандидатите от професионалната общност, а кандидатурите им бяха внесени в парламента от БСП, след като предишната процедура се провали. В Правната комисия членуват 20 депутати, но на изслушването присъстваха не повече от 12 народни представители. А провалът на предишната процедура, предполагаше този път депутатите да се отнесат с нужното внимание и интерес към кандидатурите, предложени от професионалната общност.

По време на изслушването съдиите Точкова и Чочкова представиха пред народните представители вижданията си за бъдещето на Инпектората към Висшия съдебен съвет, а след това им бяха задавани въпроси. По приетите правила за избор на главен съдебен инспектор след изслушването правната комисия трябва да изготви доклад за представянето им и не по-рано от 14 дни след днешното заседание кандидатурите им трябва да бъдат гласувани в пленарна зала, а за да бъде избран новият ръководител на ИВСС е необходимо мнозинство от 2/3 вот за една от двете кандидатки.

Съдия Чочкова: Случаен избор само на съдията-докладчик в съдебния състав е дисциплинарно нарушение

Съдия Вера Чочкова започна представянето си с думите, че повече от 16 години е наказателен съдия, но няма административен опит. Това според нея не е недостатък в биографията й, защото ако бъде избрана на длъжността, ще бъде отправен положителен знак към професионалната общност – инспекторатът ще работи под ръководството на редови съдия, който има поглед върху същинската работа в системата. Както е записано в концепцията й, съдия Чочкова декларира, че ИВСС се нуждае от качествена промяна на своята концептуална дейност. „Има консенсус между експертите, че работата на инспектората е незадоволителна”, обобщи кандидатката. Като свои приоритети тя очерта създаването на единен формуляр за провеждане на проверките в органите на съдебната власт, проверки на случайното разпределение на делата и преодоляване на неравномерната натовареност в системата. „Нямаме нужда от компилиране на статистически данни, имаме нужда от проверки в дълбочина, които да изваждат системните проблеми”, посочи тя.

Като пример как изкуствено се завишава натовареността тя посочи факта, че има случаи, в които за разглеждане на мерки за неотклонение на трима обвиняеми по едно досъдебно производство в някои съдилища се образуват три отделни дела, а в други – едно. Съдия Чочкова бе категорична, че ИВСС трябва да подпомогне ресорната комисия във ВСС да изработи норма за натовареността в органите на съдебната власт.

Кандидатката очерта и мерките, необходими за засилване на ролята на инспектората за проверка на случайното разпределение на делата. При такъв тип проверки е необходимо инспекторите да бъдат придружавани от айти специалисти, които да извършват задълбочен преглед на софтуера за случайно разпределение. „Не е достатъчно да се сравняват протоколите от случайния подбор с архива на софтуера”, смята тя. Необходимо е да се проверява за заличаване на следи от манипулации върху софтуера. Съдия Чочкова припомни проверките, извършени от неправителствени организации и членове на ВСС, които показаха, че сигурността на най-разпространената система за случаен подбор “LawChoice” е на ниско ниво, а софтуерът позволява външни намеси, без това да оставя следва. „Инпекторатът беше длъжен да отговори на тези сигнали – или да ги потвърди, или да ги отхвърли”, смята съдията от СГС. В този контекст съдия Чочкова отговори и на един от въпросите, поставени от Българския институт за правни инициативи – какви мерки би взела като главен съдебен инспектор за изчистване на проблема с администратирането на делата, особено в случаите, в които съдебните състави, например във Върховния административен съд, се формират от административното ръководство на съда, а единствено съдията-докладчик се избира със системата за случайно разпределение на делата. Съдия Вера Чочкова бе категорична, че това представлява систематично нарушение на чл. 9 от Закона за съдебната власт (Чл. 9. Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им) и в този случай ИВСС следва да използва дисциплинарните си правомощия.

Кандидатката изложи вижданията си, че фокусирането върху срочността на делата е превърнало ИВСС в репресиращ орган, който не отчита индивидуалната натовареност на всеки магистрат, сложността на делата, които разглежда. „Не отричам, че бе постигнат дисциплиниращ ефект, но това стана за сметка на качеството (на актовете – б.а.)”, каза съдия Чочкова. Посочи и непредвидимостта на дисциплинарната дейност на инспектората – от практиката на ВАС е видно, че за дисциплинарно наказание се счита както забавяне на написването с един месец над инструктивния срок, така и забавяне от година. Затова ИВСС трябва да оповести ясни критерии при работата си.

Инспекторатът трябва да направи и преглед на всички осъдителни решения на съда в Страсбург срещу страната заради бавно правосъдие и дори да посочи конкретните магистрати, които са станали причина за решенията на ЕСПЧ. „Има рецидивисти между тях”, каза тя и посочи, че такова поведение не може да се толерира. В заключение съдия Чочкова каза, че доверието в съдебната система е на критично ниво, но все пак – малко по-високо от това на Народното събрание. „Това не е повод за радост”, каза тя.

Депутатите задаваха въпроси от типа на кои са трите проблема, които приоритетно ще решава ако бъде избрана, готова ли е да влезе в конфликт с колегите си, защо се е съгласила да бъде номинирана при положение, че не е в предпенсионна възраст, има ли ненаписани актове в срок. Съдия Чочкова обясни, че успява да се вмести в инструктивните срокове и не забавя дела, смята да въведе градация в дисциплинарните нарушения, така че да има предвидимост в работата на ИВСС, мотивирана е да бъде кандидат, защото има идеи и енергия да ги реализира, не се подава на натиск или влияния и е безкомпромисна в работата си.

Съдия Точкова: Приоритетни проверки във високо рисковите органи на съдебната власт

Съдия Теодора Точкова обясни пред депутатите, че вижданията й за бъдещето на инспектората са базирани върху критиките от мониторинговите доклади на ЕК и от одитния доклад на Сметната палата, който дава насоки за подобряване на работата на ИВСС. Голяма част от концепцията на съдия Точкова е насочена именно към преодоляване на проблемите, посочени от Сметната палата. Разлика има единствено в идейния план на кандидатката и и констатациите и препоръките на Сметната палата, че проверките на ИВСС по отношение на случайното разпределение на делата са формални – в концепцията на Точкова не са заложени ясни дейности по проблема.

Тя наблегна основно върху изграждането на вътрешна нормативна база, която да разпише по-конкретно правилата за работа на инспектората, актуализиране на стратегията и вътрешните правила на ИВСС. Съдия Точкова предлага създаване на аналитично звено в инспектората, което да обобщава информацията от осъществените от ИВСС проверки и след анализ да посочва пропуските и добрите практики на органите на съдебната власт. Звеното трябва да послужи като вид ”наръчник” в организацията на дейността на органите на съдебната власт. То трябва да открива системните проблеми, свързани с ефективността на съдебната система и да предлага решения за отстраняването им, мотивира се съдия Теодора Точкова. При анализа трябва да се отчита проблемът с натовареността на отделни органи на съдебната власт, който е основен причинител за решаването на дела извън разумните срокове.

Съдия Точкова смята, че един от основните приоритети в работата й ще бъде да повиши отчетността, прозрачността и публичността на органа, който ще ръководи. Освен това тя е заложи в концепцията си преимуществени проверки на високо рисковите органи на съдебната власт – последните инстанции по делата, съдилищата и прокуратурите в София и големите областни градове. На въпрос кои ще бъдат трите основни проблема, които ще реши, съдия Точкова каза, че освен усъвършенстване на вътрешната нормативна рамка и създаването на конкретни правила за проверките, извършвани от инспектората, смята да инициира уеднаквяване на дисциплинарната практика на ВСС, ИВСС и ВАС. Към нея имаше по-малко въпрос, като един от тях беше как оценява резултатите на съда, който оглавява втори мандат – Административния съд в Хасково. Депутатите изказаха поздравления към двете кандидатки, като концепцията на съдия Чочкова бе определена като по-радикална, а към съдия Точкова имаше похвала за идеята й за аналитично звено.

ИВСС работи вече близо година и половина бе титуляр. Мандатът на главния съдебен инспектор Ана Караиванова изтече през януари 2013 г., но парламентът не предприе никакви действия, за да открие процедура по избиране на нейн наследник. Този факт бе отбелязан и в доклада на Европейската комисия, в който се казва, че бездействието на парламента за откриване на нова процедура за главен инспектор, е възпрепятствало дейността на Инспектората.

През ноември Караиванова подаде оставка от поста с обяснението: “Понеже разбрах в последните дни, че основната пречка за съдебната реформа е моето оставане на длъжността след изтичане на срока и това ще е единствената причина за негативния доклад, очакван от Европейската комисия (ЕК), искам да заявя, че аз съм депозирала своята оставка в Народното събрание. Сега, уважаеми народни представители, сте вие на ход”.

Оставката й не бе гласувана, тъй като мандатът й бе изтекъл 10 месеца по-рано и законът не предвижда подобна хипотеза. Въпреки това Караиванова продължи да стои начело на ИВСС и да подписва официални документи, касаещи дейността на органа. След това парламентът откри процедура, която само приличаше на такава, тъй като фаворитът за поста бе известен – това бе съдията от ВАС Веселинa Тенева, а според правилата, гласувани от НС, депутатите разполагаха с няколко работни дни между Коледните и Новогодишните празници, за да внесат своите предложения в парламента. Кандидатурата на съдия Тенева бе изтеглена от вносителите (БСП и ДПС), след няколко публикации в медиите, които разкриваха съмнения относно финансите на семейството й. Дали втората подред процедура за избор на главен съдебен инспектор ще завърши успешно зависи от консолидацията на партии в парламента около една кандидатура, тъй като за избор са необходимо повече от 2/3 депутатски гласове.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври
ek

Докладът на Европейската комисия за България: Недосегаемост на главния прокурор, проблеми в независимостта на съда и структурирането на ВСС

Комисията е обезпокоена за непрозрачната собственост на медиите и заплахите срещу плурализма
Снимка: Дневник

След протест на съдии ВСС стопира работата с проблемната ЕИСС

До края на годината разработчикът ще трябва да отстрани пропуските и грешките в софтуера
geshev

На Националното съвещание на прокуратурата: прокурорите се възмутиха от призивите за реподбор на състава на държавното обвинение

Колкото по-обединена била прокуратурата, толкова повече били атаките към нея, приеха "делегатите" в предварително подготвена декларация
vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

Вашият коментар