ВАС окончателно върна на ВСС за ново разглеждане делото за уволнението на съдията, наложила несъществуващи обезпечения на „Труд” и „24 часа”

Съдът прие, че присъствието на главния съдебен инспектор на разискванията за наказанията на магистрати, нарушава правото им на защита
16-03-2014; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което бе уволнена съдията от Софийския градски съд (СГС) Мария Георгиева, и върна на делото на съдебните кадровици за ново разглеждане. Съдът потвърждава решението на тричленния състав на ВАС, според което кадровият орган на съдебната власт е допуснал съществени процесуални нарушения при уволнението.

Дисциплинарното производство срещу Георгиева започва на 27 ноември 2011 г. – още по времето на миналия ВСС, след като гръмва скандалът с наложените от нея обезпечителни мерки в полза на австрийското дружество БГ “Приватинвест”. Наред с първоначално наложените възбрана и запор на движимо и недвижимо имущество на “Медийна група България – холдинг” ООД (издател на вестниците “Труд” и “24 часа”), Мария Георгиева осигурява правото на директора на австрийската фирма да назначи особен представител в издателската фирма и дъщерните й дружества – т.е. намесва се в управлението на дружеството.

Както „Съдебни репортажи” писа, съдия Мария Георгиева бе уволнена през април – близо две години след като Инспекторатът към ВСС (ИВСС) извърши проверка на гражданските дела и обезпечителните производства, разгледани от магистрата през 2011 г., и установи множеството нарушения при работата на съдийката. Актът на ИВСС констатира, че някои от действията на съдийката твърде много приличат на умишлено заобикаляне на принципа за случайно разпределение на делата в СГС.

В първоначално изготвеното решение дисциплинарният състав с председател Светла Петкова не се съгласява с повечето констатации на ИВСС по отношение на проверените дела на съдия Георгиева и предлага тя да бъде наказана със забележка. Впоследствие, когато решението се внася за обсъждане във ВСС, заради несъгласието на няколко от членовете на съвета не се стига до крайно решение и въпросът е отложен.

След няколко седмици дисциплинарният състав предлага на съвета ново решение за по-тежко наказание – намаляване на заплатата, като приема за установено само едно от нарушенията, приети от Инспектората – неоснователно задържане на дело и несвоевременното му изпращане във Върховния касационен съд. По време на заседанието Калин Калпакчиев оспорва изводите на дисциплинарния състав, като заявява, че е доказано и второто дисциплинарно нарушение по предложението на Инспектората – съдията е разгледала дело, което е било подсъдно на административен съд (т.е. според закона не е имала право да се произнася по подобен казус) и грубо е нарушила принципа на случайно разпределение на делата. Калпакчиев предлага най-тежкото наказание и в крайна сметка ВСС уволнява съдията от СГС.

Както и първоинстанционният съд, петчленният състав на ВАС, разглеждал жалбите на ВСС и на ИВСС, приема, че при вземане на решението ВСС е нарушел два основополагащи принципа на процеса – за безпристрастност на решаващия орган и за равенството на страните в него. Въззивната инстанция не приема единствено мотивите на тричленния състав, че актът на ВСС не е бил надлежно мотивиран.

ВСС трябва да взима решенията си безпристрастно

Съдът приема, че при взимане на решението част от членовете на ВСС са били предубедени. Това е така, защото петима от настоящите кадровици – Незабравка Стоева, Мария Кузманова, Милка Итова, Ясен Тодоров и Васил Петров, са бивши инспектори от този състав на Инспектората, който е внесъл предложението за наказание. В случая единствено Незабравка Стоева се е отвела от гласуването, Мария Кузманова първоначално също не е участвала в решението, но на заседанието, в което Георгиева е уволнена е изтеглила отвода си и е гласувала.

„Законодателят изисква субектът, който фактически упражнява държавната власт, да бъде в максимална степен чужд на съображения, които го отдалечават от целта и съдържанието на материалноправната норма и които позволяват или създават основателно съмнение за използване на властта за цели, различни от предвидените в правната норма”, казва петчленният състав на ВАС (председател и докладчик Соня Янкулова, членове Йовка Дражева, Ваня Анчева, Таня Вачева и Иван Раденков). Изключение не прави и колективния административен орган, който трябва да упражнява властта си безпристрастно, както е разписано в чл. 10 от АПК. Освен това Законът за съдебната власт изрично указва член на Висшия съдебен съвет да не участва в гласуването на решение, когато то се отнася за него, негови роднини или са налице други обстоятелства, които пораждат съмнение в безпристрастността му.

Съдът приема, че в случая са налице именно такива предпоставки, защото бившите съдебни инспектори вече са изразили мнението си, че съдия Георгиева е извършила нарушения, заради които трябва да бъде уволнена дисциплинарно. Това е станало чрез предложението на ИВСС до съвета за налагане на наказание. ВАС извежда този извод от факта, че отделни съдебни инспектори не могат да внасят подобни предложения, компетентен затова е Инспекторатът, който взима решенията си с мнозинство повече от половината от членовете си . „Общата воля колективният орган формира, когато мнозинството от членовете му са убедени в правилността на изводите и предложението направено от извършилия проверката инспектор…. Фактът, че гласуването е тайно, не може да обоснове ангажираност с решението на инспекторите, които са гласували против предложението. Именно защото гласуването е тайно не е ясно кои точно инспектори не са били съгласни с предложението – още повече, че в случая от девет гласували седем са били съгласни и двама – несъгласни, а от тези девет общо гласували инспектори пет са настоящи членове на Висшия съдебен съвет”, сочи в мотивите си ВАС. И допълва, че възражението на ИВСС, че „обвързан със случая е бил само един от инспекторите, който е направил проверката“ не е основателно.

Освен това, в конкретния случай, „поради броя на участващите и в двата органа лица, без участието на петимата членове на Висшия съдебен съвет – бивши инспектори, нито Инспекторатът би могъл да вземе решение с необходимия кворум и мнозинство, нито Висшият съдебен съвет”. Това е така, защото решението на ИВСС е взето при участие на девет инспектори, в т.ч. главният инспектор, което означава, че без петимата инспектори, които впоследствие са и членове на Висшия съдебен съвет, Инспекторатът не би могъл да формира мнозинство и да вземе това решение. Същото е вярно и за Висшия съдебен съвет. Според ЗСВ ВСС може да наложи дисциплинарно наказание на съдия, прокурор и следовател, ако повече от половината кадровици са гласували с положителен вот. В случая ВСС е взел решението за уволнение на съдия Георгиева с 15 гласа „за”, а сметката показва, че четири от тези гласове са на бившите съдебни инспектори.

„Тайният вот не позволява да се установи за или против са гласували тези членове на Висшия съдебен съвет, но установяването му не е и относимо, тъй като не индивидуалната воля на членовете на Съвета е релевантна и следователно правопораждаща, а неговата колективна воля. Както сочи в мотивите си и първоинстанционният съд именно невъзможността на колективния орган, без участието на членовете, за които се твърди пристрастие, да вземе решение с необходимия кворум и мнозинство, е критерият за преценка налице ли е съществено нарушение на производствените правила”, пише в решението си ВАС.

Съдът допълва и друго – когато членове на Висшия съдебен съвет са взели участие във формиране на волята на Инспектората да сезира Съвета, те вече са изразили своето становище по въпроса за дисциплинарните нарушения и дисциплинарното наказание – тоест има достатъчно основания да се приеме, че второто им становище вече като част от ВСС може да бъде предубедено.
В решението си ВАС обръща внимание и на друг според въпрос – дали дисциплинарният състав по производството би могъл да се счита предубеден и е необходимо да не участва в гласуването. Съдът приема, че избирането чрез жребий на дисциплинарен състав е достатъчна гаранция, че членове му „нямат формирано предварително становище по въпроса за дисциплинарната отговорност на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице”. „Напротив, те формират такова в резултат на проведените в хода на дисциплинарното производство действия, представят това свое становище на дисциплинарнонаказващия орган като очакват, както и членовете на Съвета, които са направили предложението, да постигнат законово установеното мнозинство относно обективираната в решението им убеденост (а не предубеденост) за отговорността на магистрата”, сочи съдът.

Главният инспектор не може да участва в разискванията в съвета

Както и първата инстанция, петчленният състав на ВАС е категоричен, че участието на главния инспектор в разискванията преди гласуването по предложението за налагане на дисциплинарно наказание е нарушение на принципа на равенство на страните в процес.

В конкретния случай на двете заседанията на ВСС, на които е обсъждано дисциплинарното производство срещу съдията Георгиева, след като тя е напуснала залата, главният инспектор Ана Караиванова подробно е изложила подробно становище по въпроса. От протоколите на ВСС става ясно, че на второто заседание, на което е взето решение за уволнението на съдия Мария Георгиева „е проведен задълбочен диалог между главния инспектор и дисциплинарния състав досежно установените факти и тяхната оценка”. „Наред с това главният инспектор изразил многократно оценка на фактите и с това обосновал необходимостта от налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание. По този начин той активно участвал в дисциплинарнонаказващата дейността на Висшия съдебен съвет, а такова правомощие главният инспектор няма”, сочи ВАС.

Или с други думи – главният инспектор представлява отделен орган, чиито компетенции са изчерпани с възможността да направи предложение, да го защитава пред дисциплинарния състав и в хода на разискванията във Висшия съдебен съвет в присъствието на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице. А присъствието и участието в дискусиите на главния съдебен инспектор представлява нарушение на нормите за равенство на страните в дисциплинарното производство.

„Принципа на равенство на страните в дисциплинарното производство означава равенство в процесуалните възможности и следователно равенство във възможностите за защита на съответните права и интереси. Възможността главният инспектор да участва в разискванията на дисциплинарнонаказващия орган, без тази възможност да е предоставена в същия обем и на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице, категорично означава неравенство в процесуалните възможности”, мотивира се съдът.

Решението преодолява предишната практика на съда по делата на съдии, според която правото на защита не е нарушено, ако в заседанието по същество заинтересованият магистрат не е участвал, но пък е участвал представител на насрещната страна – Инспектората. Такива бяха решенията по делата на съдиите Мирослава Тодорова и Иван Коев (съдия в СГС, предложен за наказание в същата проверка на Инспектората, която по повод на сигнал срещу Владимира Янева за делото Софийски имоти провери всички съдии от Наказателното отделение).

Окончателният акт на ВАС обаче показва и друго – че заради нарушения ВСС за пореден път не се справи да накаже съдия (такъв беше и случаят с магистратите в скандала “Приморско”), извършил тежки нарушения по граждански дела, които, според съдебния инспекторат, а и според съда, приличат на грубо заобикаляне на случайния избор на съдия – явление, което в най-голяма степен уврежда правото на всеки за справедлив процес. Грешките на ВСС обаче не са само тези, посочени от съда – те започват с явното нежелание на съвета да постави разграничителна линия между недобросъвестното изпълнение на задълженията на съдиите и действията на съдия Мария Георгиева, които съдът намира за превишаване на правораздавателната й власт, минават през забавянето на дисциплинарното производство срещу нея, необяснимо лекото наказание, предложено от дисциплинарния състав и стигат до непреодолимите недостатъци на окончателното решение на съвета.

Изброеното може да се схване и като още един знак до съдиите – наказанието за определен вид груби нарушения на правилата може и да се избегне. Предстои да видим, при новото разглеждане на казуса, дали ВСС ще се съобрази с подробния пътеводител на два съдебни състава на ВАС как да наложи без грешки наказание за възможно най-тежките нарушения, които съдия може да допусне по служба.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Капитал

Сигналите срещу Иван Гешев били опит за компрометиране на кандидата и процедурата за избор на главен прокурор

Гешев притежава високи нравствени качества, заключи Етичната комисия
Снимка: Дневник

Очаквано и единодушно Комисията за атестирането и конкурсите прие: Иван Гешев притежава професионални качества за главен прокурор

Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

Цялата Прокурорска колегия номинира Иван Гешев в мръсното и кално състезание за нов главен прокурор

miroslava

След ВСС и съдебният инспекторат със “специално” отношение към съдия Мирослава Тодорова

ИВСС публикува личните данни на съдийката и семейството й, оттам твърдят, че се касае за пропуск
Снимка: Дневник

Няма внесени кандидатури за главен прокурор

vss

Съветът на Европа: Проектът “Кирилов” не осигурява независимо разследване на главния прокурор и би могъл го затрудни

Снимка: Капитал

ВКС: Създаването на механизъм за отговорността на главния прокурор минава през промени в Конституцията

Данаил Кирилов: Утре ще искате да извеждаме на линч главния прокурор
Syd

Неправителствени организации за предложенията на правосъдния министър: Създава се механизъм за натиск върху председателите на върховните съдилища

Данаил Кирилов: Целта не е да се удари Лозан Панов
Снимка: Капитал

След разрешение от ВСС градски или спецпрокурор ще разследва тримата големи

Не става ясно как проектът за промени отговаря на критиките за липса на механизъм за независимо разследване на обвинител №1
Снимка: Дневник

Лозан Панов: Липсата на контрол над главния прокурор го прави най-силната политическа личност

Вашият коментар