ВСС отказа да наказва административни ръководители, допуснали страните по граждански и търговски дела да си изберат съда

Проверките на съдебния инспекторат във Варненския окръжен съд завършват с прилагане на акта в досието на съдията
03-01-2014; категория: Новини; автор: galina.girginova;

sud-delo

Заобикалянето на случайното разпределение на делата в Софийския градски съд (СГС) е „интензивно явлението, което не е непознато в останалите съдилища, а е повсеместно”. Тази стряскаща констатация е записана в решение на Върховния административен съд (ВАС) от октомври тази година по жалба срещу уволнението на съдията Мария Георгиева от СГС, в чиято работа Инспекторатът на Висшия съдебен съвет намира редица пропуски и нарушения още преди две години. Констатациите в решението обаче далеч надхвърлят индивидуалния случай на съдия Георгиева, защото съдържат информация за някои от възможните и реално използвани начини, по които може да бъде заобиколена системата за случайно разпределение на делата.

Както „Съдебни репортажи” писа, съдът приема, че че не бива „да бъде отминато с мълчание същественото обстоятелство”, че събраните в дисциплинарното производство срещу Георгиева данни по граждански дела „недвусмислено сочат на съществуващ в системата порок – недопустимата, но очевидно реално съществуваща възможност (категорично не само при съдия Мария Георгиева) чрез множество идентични искови молби, в т.ч. и молби за обезпечение на бъдещ иск, да бъде “избран точния съдия” по делото и то не непременно защото с него съответната страна в правния спор е уговорила преследвания от нея резултат по делото, а защото този съдия, чрез показания от него в други съдебни актове начин на тълкуване и прилагане на закона, е предпочитания от страната съдия по правния спор”.

Тази порочна практика и недостатъчната активност на ръководствата на съдилищата отдавна са известни на Висшия съдебен съвет (ВСС), който е натоварен със задачата да администрира съдебната система. Известен е, защото под различна форма присъства в констатациите на инспекторите, които са проверили работата на съдия Мария Георгиева. Съдът обаче добавя и друг щрих в отдавна известното – „неправилна масово възприетата в съдилищата практика да се образуват дела без оглед на обстоятелството дали е внесена държавната такса и без предварителна проверка дали по идентична жалба, искова молба, молба за обезпечение на бъдещ иск и т.н. няма вече образувано дело в същия съд”. „Поради това всеки заинтересован може да подаде и повече от 65 идентични жалби в един и същ съд, всичките без необходимата държавна такса и в указания му срок за отстраняване на нередовността, но по вече образуваните съдебни дела, да избере предпочитания от него съдия и само по това дело да отстрани нередовността. Това интензивно явление в СГС не е непознато в останалите съдилища, а е повсеместно”, казва съдът.

По същото време, в което излиза решението на ВАС, ВСС се разбърза да предприеме мерки по отношение на компютърните системи за случайното разпределение на делата – мерки, които обаче създадоха усещането, че съветът е склонен да игнорира всички съмнения, че най-разпространеният програмен продукт за случаен подбор може да бъде пробит чрез елементарни манипулации. При това положение, за да бъдат лишени от независим съд гражданите, е достатъчно да има недобросъвестен председател на съд или недобросъвестни негови заместници. Че това не е илюзорна хипотеза разбрахме от наказателното дело срещу бившия председател на административния съд в Бургас Атанас Вълков, който си саморазпределил дело, предварително подготвено от него и в негов интерес .

Поради важността на темата и не особено ясната реакция на ВСС попитахме кадровия орган на съдиите и техните председатели дали членовете на съвета са се запознали с решението на ВАС по казуса Мария Георгиева и какви мерки са предприети, за да се пресекат практиките, описани в акта на ИВСС, касаещ не само работата на съдия Георгиева, но и организацията в Гражданското отделение на СГС, и подробно анализирани в решението на ВАС. Поинтересувахме се и дали е извършена проверка какви точно са пропуските в организацията в СГС, за да стане възможно страни по дела да си избират съдия чрез подаване на множество искови молби.

От отговора, който „Съдебни репортажи” получи, става ясно, че решението на ВАС е обсъждано от две комисии във ВСС поотделно и заедно– „Професионална етика и превенция на корупцията” и „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС”. „Особено внимание” е обърнато на извода на съда, че явлението за заобикаляне на случайното разпределение на делата чрез подаване на множество искови молби е „интензивно” в СГС и съвсем повсеместно в другите съдилища. Затова през ноември от Комисията „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС” към ВСС са изискали от председателя на СГС „всички актове, издадени в изпълнение на препоръки на ИВСС по отношение спазване на принципа, заложен в чл. 9 от ЗСВ (б.а. разпоредбата, която казва, че делата се разпределят по реда на тяхното постъпване), в т. ч. и във връзка с подаване на множество еднотипни искови молби с цел неговото заобикаляне”. „След анализ на установената в СГС практика комисията установи, че е създадена добра организация за отстраняване на констатирания проблем. Подобна информация е изисквана от всички окръжни съдилища в страната и от ИВСС с цел извършване на задълбочен анализ на явлението и установяване на възможно най-добрите методи за преодоляването му”, посочват от кадровия орган. Нямаме отговор обаче каква е новата добра организация в СГС, кога е направено запитването до другите съдилища, има ли срок за постъпване на отговор. Затова изпратихме нови въпроси.

Проблемът “65 еднакви молби” не е неразрешим и най-интересното е, че решението му е в Гражданско-процесуалния кодекс от години. Изисква се само воля на председателите да създадат такава организация, която не допуска да се образуват дела по еднакви молби. Например, по времето, в което временен ръководител на СГС е съдия Величка Цанова, със заповед от 2 декември 2010 г. е уредено деловодните служби да подават информация на съдиите, дали идентични искови молби вече са постъпвали в съда и какво е развитието им. Целта е всички образувани дела след първото да бъдат прекратени. В края на септември на 2011 г. новият председател на СГС Владимира Янева променя организацията, като отговорността се изземва от съдиите и се централизира в ръцете на нейната заместничка Богдана Желявска. Впрочем – председателка на Гражданското отделение и по времето на нарушенията на Мария Георгиева.

Повсеместно и в другите съдилища

Както „Съдебни репортажи” писа, два акта от проверки на ИВСС установиха, че явлението заобикаляне на случайния принцип на разпределение на делата чрез множество искови молби или образуване на дела без да е платена държавна такса, е факт и в друг голям окръжен съд – този във Варна. Проверяващите са сезирани от министъра на правосъдието – тогава Драгомир Йорданов за действията на окръжния съдия Атанас Славов по дело, в което страна е министерството на правосъдието. Инспекторите обобщават, че съдия Славов е извършил дисциплинарно нарушение по смисъла на Закона за съдебната власт, тъй като е разгледал дело, подсъдно на друг съд. Дружеството, завело иска, не е внесло държавна такса, но въпреки това съдията не прекратява делото, а го обявява за решаване, не администрира частните жалби на министерството срещу определенията му до горната съдебна инстанция и игнорира всички искания на ведомството. В акта се твърди, че съдия Славов е нарушил редица основни принципи на гражданския процес – равенство на страните, законност, състезателност.

Последиците за съдия Славов обаче са нищожни, става ясно от отговора на ВСС до „Съдебни репортажи”. На 21 октомври Етичната комисия приема решение, че варненският съдия не е извършил нарушения на правилата, регламентирани в Етичния кодекс на магистратите, а актът на Инспектората е приложен към личното му кадрово досие.

Подобно развитие търпи и друг случай във Варненския окръжен съд. ВСС не намира нарушения в работата на зам.-председателя на съда и ръководител на Търговското отделение Марин Маринов, който, подобно на колежката си от СГС Мария Георгиева, е пропуснал да забележи, че в съда са подадени три идентични молби за спиране на регистърно производство и е разгледал последното образувано дело, макар законът да указва, че такива дела се прекратяват и трябва да се разглежда първото заведено. Инспекторите от ИВСС заключват, че вместо да препятства страните в опитите им превратно да упражняват правата си, съдът е нарушил основната си функция да гарантира правната сигурност и законосъобразното развитие на гражданските отношенията. Проверката установява и друго – във ВОС не са въведени правила, които да определят реда, по който се разглеждат молбите за спиране на производство в Търговския регистър. Наличието на правила би ограничило възможността за злоупотреба с подаване на множество идентични молби в опит да се заобиколи случайното разпределение на делата при един съдия.

Както „Съдебни репортажи” писа, ИВСС приема нарушенията благосклонно и не предлага съдия Маринов за наказание. Такова е и становището на Етичната комисия, която заключва, че магистратът не е нарушил правилата. Мотивът: „Комисиите са приели, че не може да бъде вменено във вина на Марин Маринов обстоятелството, че страни в процеса подават множество искови молби с цел „да бъде избран точния съдия” по делото, което да е основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност”. Или с други думи – ВСС в прав текст заявява, че независимо, че съдия Маринов е председател на Търговското отделение на ОС-Варна и от него зависи дали ще създаде организация, която да пречи на злоупотребите с права и да гарантира спазването на Гражданско-процесуалния кодекс, той не бива да бъде наказван заради широко известните хитрини на страните да си избират удобен съдия. От ВСС се позовават и на решението на ВАС по казуса „Мария Георгиева”, в което се казва, че не може да бъде вменена вина на съдията заради възможността да се подават множество искови молби. Но ако в решението на ВАС се касае за редови съдия, то в случая с Маринов става дума за ръководителя на Търговското отделение на съда, който има власт зависи да спре „повсеместното явление” на заобикаляне на случайния избор – да спре, ако иска. А властта на ВСС е да го санкционира, ако не го е направил.

От официалния отговор на председателя на Варненския окръжен съд Ванухи Аракелян до „Съдебни репортажи” пък става ясно, че след двете проверки на ИВСС и препоръките към актовете в съда е проведено Общо събрание за обсъждане на констатациите, а съдия Аракелян е издала заповеди, с които е делегирала правомощия и е предоставила възможност на всеки съдия-докладчик от Търговското отделение да дава конкретни указания на „съответния съдебен деловодител от несвършени дела”. Освен това молбите, с които се иска спиране на регистърно производство пред Търговския регистър, се обособяват самостоятелно, с отделен код в системата за разпределение на делата, тоест – се разпределят самостоятелно. От ВСС също дават препоръки – при образуване на дело, което има еднакъв предмет и страни с вече образувано дело, да се изготвя и прилага справка за наличието на предходното, а при постъпване в един и същи ден на няколко еднакви искови молби, да се образува дело по исковата молба с най-малък входящ номер, като останалите да се докладват на разпределящия делата.

Взетите мерки от председателката на ВОС са положителният ефект от публичността на случая и самопризнание, че организацията години наред не е била адекватна. Не е разбираемо обаче защо ВСС продължава да неглижира проблема със случайното разпределение на делата, като се отнася снизходително към съдиите административните ръководители, които позволяват на страните да си избират съдия. Любезното отношението на кадровиците към поведението на двамата варненски съдии, описано в актове на ИВСС, трудно може да се приеме за искрено желание за пресичане на недопустимото „интензивно явление” в съдилищата да се заобикаля случайното разпределение по граждански дела.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

50 коментара

Вашият коментар