Български институт за правни инициативи: Инструкциите не решават проблемите със случайното разпределение на делата

От неправителствената организация предлагат на ВСС пакет от мерки
08-10-2013; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Проектът за Инструкция за случайно разпределение на делата в съдилищата, изготвен от Висшия съдебен съвет (ВСС), не предлага решение на нито един от проблемите, констатирани в анализа на системата, изготвен от Българския институт за правни инициативи (БИПИ). Това се казва в становище на неправителствената организация до ВСС, в което се предлагат конкретни мерки за подобряване на случайния подбор. „Документът няма да успее да създаде дори привидност за решаване на проблемите, освен това рискува да изпрати точно обратното послание”, смятат от БИПИ и припомнят, че гарантирането на случайното разпределение на делата е ключова антикорупционна мярка в съдебната система, която трябва да е приоритет на ВСС и другите органи в системата на правосъдието.

Припомняме, че през април Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, заедно с две неправителствени организации (БИПИ и Програма за развитие на съдебната система) изготви доклад за случайното разпределение на делата във Върховния административен съд. Проверката установи, че системата за случаен подбор би могла да се манипулира, без това да оставя следа. Или с други думи – делата във ВАС могат да бъдат разпределяни по няколко пъти на различни съдии-докладчици, а софтуерът LawChoice не дава достатъчно гаранции, че вътрешен човек с елементарни компютърни познания не би могъл да подбере конкретен съдия, който да разгледа конкретно дело. Докладът предизвика остри реакции във ВСС и впоследствие съветът бламира собственото си решение, с което бе даден ход на проверките за случайно разпределение на делата.

Безпрецедентният скандал завърши с обвинения от страна на председателя на ВАС Георги Колев към комисията, председателствана от Незабравка Стоева, в тенденциозност и некомпетентност. Веднага след това ВСС „иззе” задачата от комисията на Стоева и я възложи на други две комисии. Три месеца след оповестяването на първия официален документ – на БИПИ, който ВСС подложи на съмнение, съветът има редица „доказателства”, че проблемът със случайното разпределение е огромен - няколко анализа – доклад за ВКС, ВАС, СГС, доклади на две неправителствени организации – БИПИ и Център НПО – Разград, както и доклад, изготвен от съдии от ВКС за случайното разпределение на делата в петте апелативни съдилища в страната показаха, че съществуват множество вратички, с които може да се избегне задължителният случаен подбор на съдиите.

Кадровият орган на съдебната власт пък предприе противоречиви стъпки под натиска на Европейската комисия – създаде работна група и изработи проект на Инструкция за случайния подбор, които на този етап не са рефлектирали в положителна посока.

В становището на БИПИ, разпространено днес, се предлагат конкретни мерки за разрешаването на проблема – стандартизиран пакет от програмни продукти за компютрите, на които се извършва случайното разпределение, стандартизация на протоколите за случайно разпределение, публичен регистър на всички административни актове, относими към приложението на принципа на случайното разпределение, план за действие по отношение развитието на IT капацитета и капацитета за независими проверки на ВСС и ИВСС.

Целта е програмата за случайно разпределение на делата да бъде „освободена” от човешкия фактор – тоест делата да не бъдат разпределяни от администратори или от административните ръководители, а процесът да е напълно „автоматизиран”, така че върху него да не може да се влияе.

В тази връзка БИПИ предлага ВСС да създаде работна група от IT експерти с участието на външни специалисти, които да изработят и предложат конкретен пакет от програмни продукти и други изисквания към компютърните конфигурации, които да бъдат задължително приложими за компютрите, на които се извършва случайното разпределение в органите на съдебната власт с оглед превенция на евентуални манипулации и злоупотреби. Това може да се случи, ако всяка операция с файловете задължително се регистрира от системата.

Друг гарант за случайността на избора е стандартизиране на протоколите за случайно разпределение (докладите на ВКС за случайното разпределение на делата в апелативните съдилища показа, че дори в рамките на един съд се изготвят два различни протокола). Затова, предлагат от НПО-то, ВСС трябва да състави работна група от съдебни администратори, представители на адвокатурата и други външни експерти, които да проучат настоящата практика и въз основа на това да изработят унифициран формат за съдържание и оформление на протоколите за случайно разпределение и правила за тяхното отпечатване, така че да се гарантира пълна прозрачност на всички елементи от процеса на случайно разпределение на конкретното дело за страните и техните представители. Необходимо е също така да бъде предвиден ред, по който заинтересованите страни да могат да удостоверяват съответствието между съдържанието на разпечатания протокол и съдържанието на електронния архив на системата за случайно електронно разпределение на делата.

Единен електронен регистър с обществен достъп до всички вътрешноадминистративни актове с отношение към системата на случайно разпределение на делата, включително вътрешни правила, заповеди за изваждане на съдии от разпределение или определяне на коефициенти на натовареност и други също би осигурил прозрачност на процеса. Особено важно е в този регистър да се осигури въвеждане на всички подобни актове за предходен период от въвеждане на съответната система за компютърно случайно разпределение на делата.

От БИПИ смятат също, че ВСС и Инспекторатът към него трябва да изработят конкретни планове за развитие на своя IT капацитет и капацитет за проверки на компютърните системи за случайно разпределение на делата от лица, които не са отговорни за прилагането на съответната система. Това би осигурило експертен поглед върху специфичните софтуерни елементи на системата, тъй като на този етап проверките „са с ограничен обхват и неадекватна методология”, смятат от НПО-то. Изработването на тези планове, според БИПИ, трябва да залегне като приоритет в новата годишна програма на съвета.

БИПИ припомнят и някои други мерки, които не зависят непосредствено от ВСС, но са осъществими със съдействието на съвета. Едно от предложенията е Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС да вземе решение кое е правилното тълкуване на устройствения закон относно начина на формиране на съставите и отделенията и разпределянето на материята между тях, за да се преодолее противоречивата практика. Това се налага, тъй като сега във ВАС единствено съдията-докладчик се определя чрез случаен подбор, докато във ВКС целият съдебен състав се избира случайно. Разликата е съществена, тъй като останалите съдии в състава, формират мнозинство и биха могли да решат делото, независимо от различното мнение на докладчика. Освен това, според БИПИ, е необходимо прехвърлянето на компетентността по вземане на решенията, регламентиращи администрирането на системата за случайно разпределение на делата в конкретния съд, от председателите към общите събрания на съдиите и цялостна преоценка на статута на съдебните IT експерти с оглед постигане на ефективна отговорност за сигурността на компютърните системи и намаляване на степента на лична зависимост от усмотрението на председателите.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

1 коментар

  • пожарогасител- проверка на 03.12.2013 в 12:45:53

    И според мен ще бъде доста по добре все пак да има някакви компютърните конфигурации, които да бъдат задължително приложими за компютрите, на които се извършва случайното разпределение в органите на съдебната власт с оглед превенция на евентуални манипулации и злоупотреби. Това може да се случи, ако всяка операция с файловете задължително се регистрира от системата.Знаем че има всякакви хакери които биха направили какво ли не щом има информация на компютрите която не би трябвал да излиза наяве, това си стимулира още повече.Благодаря за статията.

    Отговор

Вашият коментар