Нели Куцкова обжалва проваления избор за председател на Софийския апелативен съд

07-05-2015; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

neli-kuckova

Единственият кандидат за председател на Софийския апелативен съд (САС) Нели Куцкова атакува отказа на Висшия съдебен съвет (ВСС) да я назначи за поста. В жалбата си до Върховния административен съд (ВАС) съдийката сочи, че решението на ВСС противоречи на материалноправните разпоредби, взето е в нарушение на административнопроизводствените правила и при превратно упражняване на власт. Както „Съдебни репортажи” писа, изборът се превърна в един от знаковите за този състав на ВСС скандали, след като почти половината от членовете на съвета изразиха открито подкрепата си за кандидатурата на съдия Нели Куцкова, но впоследствие при гласуването, тя получи по-малко гласове „за”. Нито един от кадровиците не посочи защо смята, че Куцкова не бива да оглави САС, а едва след възмущението на част от членовете на ВСС и след гласуването, единствено Ясен Тодоров посочи, че е гласувал против.

В жалбата си пред ВАС Куцкова твърди, че решението на ВСС е в нарушение на принципът за „последователност и предвидимост”, въведен в АПК. Тя припомня, че съветът е приел правила за избор на административни ръководители, в които са посочени критериите, на които кандидатите трябва да отговарят – те трябва да са съдии, прокурори или следователи с високи професионални и нравствени качества и с положителна комплексна оценка “много добра” или “добра” от последното периодично атестиране, които има съответния стаж по чл. 170 ЗСВ – изисквания, на които съдия Куцкова напълно отговаря. Именно по тези критерии ВСС следва да обсъди кандидатурата и да направи избор. Тя напомня, че становищата на двете комисии – по предложенията и атестирането и по професионална етика, за нея са положителни, а по време на събеседването е защитила управленската си концепция. Освен това в нейна подкрепа е постъпило и становище от 40 съдии в САС.

„Нито един член на ВСС не е изразил съмнения в професионалните ми, управленски или нравствени качества, нито пък е заявил отрицателно становище срещу кандидатурата ми преди пристъпване към гласуване. Независимо от това, след подлагане на кандидатурата ми на тайно гласуване чрез електронната система за гласуване, не получих необходимия брой гласове, за да бъда избрана – в подкрепа на кандидатурата ми бяха регистрирани 9 гласа “за”, 4 – “против” и 6 – “въздържали се””, пише в жалбата на съдийката, а изводът е, че решението на ВСС не кореспондира на изложеното конкретно обсъждане преди гласуването, на конкретния анализ на качествата на кандидата съобразно трите групи от предварително обявени критерии в правилата за избор на административни ръководители. Съдия Куцкова е категорична, че в решението липсват мотиви защо тя не е подходяща за длъжността. „След като са били изложени единствено становища за пълно съответствие на изискванията за длъжността с професионалните ми, управленски и нравствени качества, а след това избор не е проведен, то тогава е несъмнено, че актът на ВСС е постановен при съществено нарушение на материалната законосъобразност. Допълнителен аргумент за незаконосъобразността на решението е и фактът, че гласовете „за” са с два по-малко от положителните изказвания за кандидатурата на съдия Куцкова.

В решението на ВСС, с което съдийката не е избрана за поста, липсват мотиви, се сочи в жалбата. Това е така, тъй като нито един от членовете на ВСС не е изразил негативно становище за кандидатурата й. „Анализът би трябвало да се основава на изследване на обективните факти и обстоятелства, разкриващи действителните професионални и нравствени качества на кандидатите, а не на съображения от субективен характер. След като липсва анализ за непригодността на качествата ми за длъжността, тъй като такъв не е направен от нито един член на колективния орган, то тогава несъмнено липсват и мотиви по смисъла на чл. 34, ал. 3 от ЗСВ”, мотивира се пред съда съдия Куцкова, която допълва, че административният орган е длъжен не само да обяви критериите за избора на административни ръководители, но и да съобрази акта си с тях.

Тя подчертава, че „оперативната самостоятелност” в работата на ВСС „не е чувство или усещане, харесване или прищявка”, а „правно регулирана дейност”. Липсата на мотиви към решението е видно и от последвалите изказвания на членове на ВСС, които „установяват непредвидимостта и неяснотата му за част от самия колективен орган”. Или с други думи – за част от кадровиците е останало неясно защо изборът е провален.

Според съдия Куцкова решението на ВСС не е взето от безпристрастен и обективен орган. Като доказателство в жалбата е цитирано изказването на Ясен Тодоров, в което той заявява, че е гласувал против, защото съдийката е политически обвързана като бивш заместник-министър на правосъдието, както и че избирането й би довело до “разделение в съдийската гилдия”.

„На второ място обаче, изказването на г-н Тодоров е доказателство, че в основата на взетото решение не са фактите и обстоятелствата по чл. 16 от Правилата, с което той демонстрира своята необективност и пристрастност, която е несъвместима с изискването на чл. 10 от АПК и чл. 35 от ЗСВ. Нещо повече – Комисията, председателствана от г-н Тодоров, е дала положително становище за моята почтеност и съдийска независимост. Никакви факти или оценки, които оспорват професионалните или моралните ми качества, не се съдържат и в становището на Комисията по предложенията и атестирането”, мотивира се съдия Куцкова. Тя счита, че изказването на председателя на Етичната комисия би било несъстоятелно, дори и да е направено преди гласуването. „Обстоятелството, че преди повече от 20 години съм участвала за кратко в изпълнителната власт не означава, че съм политически обвързана. Недопустимо е член на кадровия орган да излага доводи за непригодност на кандидат за административна длъжност в съдебната власт, които противоречат на закона”, сочи Куцкова и припомня, че законодателят е предвидел участието на съдии и прокурори в изпълнителната власт като общественополезно с оглед на експертния им капацитет, а Законът за съдебната власт предвижда техните места да се пазят до завръщането им, когато те започват отново да изпълняват професията си.

„Очевидно е, че законодателят не счита, че длъжността „заместник-министър на правосъдието“ изключва възможността лицето, което я е упражнявало, да продължи да работи в съдебната система, защото това не поставя под съмнения неговата професионална пригодност. Очевидно г-н Ясен Тодоров счита, че има право да влиза в спор със законодателя”, мотивира се съдийката.

Освен това, допълва тя, доводите на Тодоров са и вътрешно противоречиви, неубедителни и пораждат съмнение дали изразяват действителните му мотиви да не подкрепи кандидатурата й. „Защото, ако той действително беше убеден в моята политическа обвързаност, то тогава не би следвало да се примири и с произтичащата от този факт несъвместимост за мен като съдия и би следвало да предприеме съответните действия”, категорична е съдия Куцкова. Напълно необосновано и нелогично е и твърдението на председателя на Етичната комисия, че ако съдия Куцкова бъде избрана за поста, това ще доведе до „разделение в съдийската гилдия“. „То не само, че е голословно и не е подкрепено с никакви факти, но е и в пълно противоречие с обективната действителност, тъй като моята кандидатура получи подкрепата на голяма част (2/3) от колегите ми в САС”, счита съдийката.

Решението на ВСС е в нарушение на целта на закона, тъй като председателското място в САС е свободно повече от една година. „ВСС е действал и при превратно упражняване на власт, тъй като е упражнил дискреционната си власт в противоречие с изискването за добросъвестност и справедливост. След като сам е приел и оповестил критерии за оценка и съпоставка на качествата на кандидатите, е постановил акта си без да се съобразява с тези критерии”, пише в жалбата, в която се допълва, че не е без значение обстоятелството, че броят на гласовете „въздържал се” е по-голям от тези „против”. Това може да бъде тълкувано по два начина – първо, че въздържалите се членове на съвета не могат да формират вътрешно убеждение по избора, а това означава, че им „им липсва качества за компетентна професионална преценка”, второ – че са имали друга мотивация за вота си, която не са пожелали да изразят публично. И в двата случая обаче са в противовес със изискванията на Конституцията членовете на ВСС да безупречни професионалисти с „високи нравствени качества”. Заради пороците на избора съдия Куцкова иска от съда да отмени решението на ВСС и да върне преписката на кадровия орган за ново гласуване и мотивиране на решението по предвидения в закона ред.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дневник

След протест на съдии ВСС стопира работата с проблемната ЕИСС

До края на годината разработчикът ще трябва да отстрани пропуските и грешките в софтуера
geshev

На Националното съвещание на прокуратурата: прокурорите се възмутиха от призивите за реподбор на състава на държавното обвинение

Колкото по-обединена била прокуратурата, толкова повече били атаките към нея, приеха "делегатите" в предварително подготвена декларация
vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Вашият коментар