Производство на съдебна номенклатура на живо: ВСС оцени председателя на Софийския апелативен съд като еталон за отличен съдия

Кадровиците нарушават собствените си правила – изготвящите оценката на работата на някои председатели на съдилища не са избрани на случаен принцип
28-03-2014; категория: Данните говорят, Мнение; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дарик

Снимка: Дарик

В началото на март прокурорът Румяна Иванова се осмели да каже на глас пред членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) какво мислят мнозинството редови съдии, прокурори и следователи за начина, по който фунционира системата за атестиране (б.а – всички магистрати биват оценявани за период от четири години за качество и срочност на работата си). Призована да изложи възражението си срещу дадената й атестация, прокурор Иванова обобщи: „Всички колеги живеят с усещането, че атестациите са нещо формално. Всеки се катери по стълбичката по какъвто начин може и намери, за да получи по-добра атестация”. Кадровиците не понечиха да опровергаят магистрата.

Само седмица по-късно ВСС даде ново основание на прокурор Румяна Иванова и колегите й да си мислят, че атестирането не е реална и безпристрастна оценка на качествата на магистратите. Атестирането като индулгенция за бъдещо непрозрачно израстване беше практикувано редовно от предишния състав на ВСС. Такъв бе примерът с атестацията на бившия зам.-градски прокурор Роман Василев, който получи най-високата възможна оценка – “изключително изпълнение на работата” или максималните 150 точки. Електронният сайт “Медиапул” обаче беше публикувал данни, от които ставаше ясно, че в истинския живот Роман Василев не беше постановил нито един акт, т.е. дори и лош. Липсата на изработен прокурорски продукт обаче не спря ВСС да каже, че тази липса е била изключително изпълнение на работа.

Явно своеобразната гъвкавост, която позволява фактите да нямат никакво значение за изводите, е наследена и от настоящия състав на кадровия орган на съдиите, прокурорите и следователите. Оказва се, все така възможно магистратът да е изключителен, без да има значение дали е работил или не. Забелязва се, че все така обаче има значение дали магистратът е председател на съд или шеф на прокуратура. На 12 март ВСС оцени високо председателя на Софийския апелативен съд (САС) Веселин Пенгезов с признанието, че приема свършеното от него за последните четири години за “изключително изпълнение на работата” – даде му 145 точки от 150 възможни. Атестацията на Пенгезов, качена на сайта на ВСС, обаче поставя няколко съществени въпроса за двойните стандарти на Комисията по предложенията и атестирането (КПА) и за самия кадрови орган (атестацията беше гласувана с 13 гласа „за”, 5 – против и 4 въздържали се – точно, колкото са необходими, за да мине).

Същевременно съвсем извън атестацията са останали няколко не дотам неутрални факта – участието на Пенгезов в аферата „Приморско”, заснемането му от „Нова телевизия” да консумира алкохол в работно време или пък останалото без никакво внимание откритие, че като военен съдия той е забавил написването на мотиви по дело със седем години.

Правила само на хартия

Проверка в информационните регистри показва, че предишната атестация на Пенгезов е приета от ВСС през април 2009 г. и изтича през април 2013 г. година – около година преди съветът да приеме новата му атестация. От документите на сайта на ВСС е видно, че кадровата справка, изготвена специално за предстоящото периодично атестиране на шефа на САС, е изговена на 1 август 2012 г., а от таблиците в атестацията разбираме, че Пенгезов е оценяван от февруари 2009 г. до 30 ноември 2013 г.

Според Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател проверката на комисията се извършва в едномесечен срок. В случая обаче периодичното атестиране на Пенгезов се е забавило с близо година. На въпрос на „Съдебни репортажи” на какво се дължи забавянето от ВСС отговориха, че изготвилите атестацията – Камен Иванов и Даниела Костова „са проучили документи в обем над 1000 страници и са посетили Апелативен съд – София 2 пъти, за да работят на място”. Какво съдържат тези над 1000 страници не става ясно.

От ВСС уточняват, че през 2013 г. 9-те членове на КПА са извършили общо 207 атестации на административни ръководители и за статут за несменяемост. „Изготвянето на всяка една от тях изисква задълбочено проучване на документи и запознаване на място с дейността на атестираните лица, което е дълготраен процес. Членовете на КПА работят при голяма натовареност, участват и в други постоянни комисии, включително и като техни председатели, както и в цялостната дейност на ВСС”, сочат още от съвета.

При изготвяне на атестацията на Пенгезов е нарушена и друга норма на Методиката. Според чл. 59 (2) от нея „В случаите на непосредствено атестиране от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи нейният председател предлага решение за възлагане на проверката на един или повече от членовете на Комисията при спазване принципа на случайния подбор”. Такъв случаен подбор в случая обаче не е имало. Информацията се потвърди от отговорите на ВСС. Попитахме как, на какъв принцип и кога са избрани членовете на ВСС, изготвили атестацията на Пенгезов и поискахме да ни бъде предоставено решението на председателя на КПА, с което е възложена конкретната проверка на магистрата.

На питането ни от ВСС отговориха, че проверката е „възложена е от председателя на Комисията по предложенията и атестирането на членовете на ВСС Даниела Костова и Камен Иванов”.

Технически некоректно, или амбалаж и бройка

В единния атестационен формуляр на Веселин Пенгезов се открояват няколко странни разминавания. За оценявания четиригодишен период председателят на САС е решил общо 63 дела, сочат статистическите данни – по едно търговско и гражданско (само по себе си странно обстоятелство, при положение, че той е наказателен съдия и то преимуществено военен), шест наказателни общ характер дела и 55 частни наказателни дела – или с други думи дела, касаещи съпътстващи основното дело, разглеждано от други съдии, процесуални въпроси като жалби и протести срещу мерки за неотклонение. Отбелязано е също, че през първите две години от мандата си, председателят на САС не е разгледал нито едно дело. Интересен факт е, че статистиката на Пенгезов не се подобрила особено и в периода (20 януари – 29 август 2011г.), в който беше допуснато предварително изпълнение на наказанието му – понижаване в длъжност заради случая с дъщеря му, получила имот от общинските власти в Приморско като крайно нуждаеща се.
През 2011 г. той има най-малко разгледани дела, в сравнение със следващите години.

По-нататък във формуляра делата, разгледани от Пенгезов и отчетени от КПА нарастват в пъти в частта, в която се изчислява общата натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания в сравнение с останалите съдии. Така се оказва, че за 2011 г. Пенгезов е разгледал 55 дела (в предходната графа – 17), за 2012 г. – 121 дела (в предходната графа 28) и за 2013 г. – 116 дела (в предходната графа – 18). Или общо 292 дела за четири години.
Несъответствието е забелязано от члена на ВСС Калин Калпакчиев, който поставя въпроса на миналото заседание на съвета – коя е вярната статистика – 63 дела или 292 дела е разгледал Пенгезов за четири години. Обяснението за разминаването в числата, според изготвилия атестацията Камен Иванов (преди да стане член на ВСС – съдия в оглавявания от Пенгезов съд), се дължи на факта, че във втората графа са отразени и всички дела, разглеждани от останалите членове на съдебните състави, в които е влизал Пенгезов. На практика това означава, че в полза на шефа на САС са зачислени и дела, решавани от други съдии. Такъв подход е уникално изключение, споделиха настоящи и бивши членове на ВСС – в атестациите на съдиите, разглеждащи въззивни дела в състав с още двама съдии, досега са се отчитали единствено тези, по които те са били съдии-докладчици.

Стъкмистика

По отношение на натовареността на председателя на САС възниква и друг проблем. От данните става ясно, че за четири години той е разгледал осем дела по същество, а останалите са частни наказателни дела. Информация за натовареността на Веселин Пенгезов можем да черпим и от данните, които той сам е предоставил на ВСС. Според тях на него не му се разпределят дела от общ характер, т.е. такива за решаване по съществото на обвинението, а замества съдии по отделни дела. От разпределение Пенгезов получава 20% въззивни частни наказателни дела от разглежданите от колегите му в САС. Пенгезов е равностойно натоварен на останалите дела само по мерките за неотклонения (искания за задържане под стража). Това означава, че шефът на САС не проверява присъди на първоинстанционните окръжни съдилища в София, Монтана, Враца, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград, от което пък следва, че и не е запознат с качеството на работа на съдиите в тях – не знаем как е по критериите на ВСС, но по нормалните изисквания това няма как да е добра атестация на ръководител в съдебната власт.

И пак за сравнение – ръководителят на Апелативния съд в Бургас Яни Бахчеванов е посочил, че е натоварен с разглеждането на наказателни дела на 45%. Председателят на същия по ранг съд в Пловдив разглежда малко над 27% граждански и търговски дела, председателят на Апелативния специализиран съд получава 50%.

Така на практика излиза, че натовареността на председателя на САС спрямо останалите съдии е изчислявана най-вече на базата на производства от частен характер, чиято сложност и обемност не може да се сравнява с тази на делата от общ характер. А през 2009 и 2010 г. Веселин Пенгезов не е разгледал нито едно дело. В атестацията му този факт на липса е намерил пълна реабилитация : “магистратът с оглед изпълняване на длъжността административен ръководител на АС-София…работи изцяло за решаване на текущи и дългосрочни административни задачи, свързани с организация и администриране на съдебната дейност в поверения му орган на съдебната власт и апелативен район”.

Но това не е точно така – организацията на САС е остро критикувана в доклад на ВКС, който установява, че председателят на съда тотално е абдикирал от задълженията си. Освен това според решение на ВСС административните ръководители на апелативните съдилища могат да се разтоварват от гледане на дела, но само на 50% от останалите си колеги. На практика, от атестацията на Пенгезов излиза, че в първите две години от мандата си, той категорично е нарушавал правилата.

В атестационния формуляр на Пенгезов намираме и друга необяснима странност. В графата, в която се отразяват актовете, които подлежат на обжалване, са отразени общо 62 акта. Елементарна съпоставка на числата показва, че в тази бройка явно влизат и т. нар. частни дела (по отделни процесуални въпроси), с каквито преимуществено се е занимавал Пенгезов. Актовете на САС по тези дела обаче не подлежат на касационна проверка (например – определенията по мерки за неотклонение на СГС се обжалват само пред САС, който се произнася с окончателно определение). Този въпрос също е поставен по време на заседанието на ВСС. Камен Иванов не отрича, че отразяването е невярно, но го оправдава с липсата на графа в атестационния формуляр, в която да се запише общия брой актове. Забелязаният от Иванов проблем по отношение на редовите магистрати не е намирал такова благоприятно невярно разрешение.

Иванов дори обобщава недостатъците на формуляра с констатацията, че повечето критерии в него са такива, че едни “се преливат”, а други “се допълват” и не могат да се разделят. („Аз като член на комисията, която трябваше да готви, заедно с колегата Костова, и съм провеждал разговори, съм се стремял да отразя фактите. Ще ви кажа, че не съм намирал, защото някои от фактите, които се отразяват по един от критериите би трябвало да се отразяват и по други критерии, т.е. да преповтарят, да се прехвърлят и към други критерии, защото това са критерии, които взаимно се допълват и е много трудно да бъдат разделени по начин, по който има други критерии, които могат да разделят работата на един магистрат.”)

Две точки минус

В онази част от атестационния формуляр, която оценява качествата на магистрата като административен ръководител, също прозира неподкрепено с факти поощрително отношение от страна на КПА към Веселин Пенгезов. Макар в данните да са описани силно критичните констатации от доклада на Върховния касационен съд за организацията на работа по образуване и насрочване на делата, контрола на председателя и зам.-председателите на съда по спазване на сроковете за решаване на делата, случайния подбор на съдии, проверка на верността на статистическите данни в САС за периода 2011-2012 г., констатираното абдикиране на Пенгезов от задълженията му смъкват едва 2 точки от общата му оценка. Но дори и тук изготвилите оценката не са били до край съвсем коректни. Точките, отнети на Пенгезов, са в частта за оценка на магистратски качества, а не на организационните му умения като ръководител. Грешката не е никак без значение за перспективите на кариерата на Пенгезов – ако липсата на реално свършена административна работа се отнесе към обичайните магистратски задължения, все пак остават едни 62 решени дела, които могат да бъдат взети предвид, за да не бъде оценката по този критерий съкрушителна. Ако обаче тя се разгледа при преценка на “организационните умения като ръководител”, на практика изчерпа всичко и това би означавало – липса на организационни умения. Съдия с липса на организационни умения на председател дали може да разчита на успех, ако се кандидатира за нов мандат (б.е. мандатът на Веселин Пенгезов изтича през юни)?

А съдиите от ВКС констатират наистина сериозни пропуски в организацията на съда – по някои от делата в търговското и гражданското отделение няма никаква следа за проучването им в закрити заседания, каквито се провеждат съвсем рядко въпреки указанията на ГПК, председателят на съда не участва въобще в организацията по администриране и насрочване на делата, ежемесечните справки за просрочените дела, които се предоставят на председателя, не винаги са конкретни, а понякога в тях са отразени дела, които вече са приключени, което би могло да изкривява статистиката. Освен това в описните книги и книгите за откритите и закритите съдебни заседания липсват задължителни реквизити, често се допускат грешки, забавяния в насрочването на делата, липса на периодични проверки върху цялостната дейност, свързана с организацията на движението на делата от постъпването им до приключването им, проблеми в организацията на случайното разпределение на делата, огромна неравномерност в разпределението на постъпващите дела, което е довело до различна натовареност на съдиите от гражданското и търговското отделение, както и между отделните състави в една колегия.

Всички тези организационни пропуски, изброени в повече от 15 пункта, очевидно не са отчетени от КПА, макар комисията да е отбелязала, че предишните две години Пенгезов да не извършвал съдийка работа, за да се съсредоточи именно върху мениджърските си функции. За сметка на това в плюс на Пенгезов са зачетени две негови заповеди, с които се указва делата за несъстоятелност, гледани в дълъг период от време само от един съдебен състав-този на зам.-председателя на съда – Стефан Гроздев, да бъдат разпределяни първо на още един съдебен състав, а после – да бъдат гледани от съставите в цялото отделение. По-скоро е вярно друго – със заповедта Пенгезов е преустановил нарушението си да не осигури случайно разпределение на особено важни за търговския оборот и икономиката на страната дела.

В атестацията са посочени като положителни и други промени – независимо, че всяка година делата в съда са се увеличавали с близо 1000 броя, в началото на мандата на Пенгезов написаните в срок от три месеца дела в САС са били 56%, а в края на оценявания период – 91%, което се дължало на мерките на административния ръководител. Така в негов плюс е записано и обстоятелството, че е увеличил с по два съставите в гражданско и търговско отделение, с което „успява да регулира голямата натовареност на съдиите от тези отделения”. От официалната статистика на ВСС обаче е видно, че за 2009 г. съдиите по щат в САС са 52, а заетите реално – 47. В отчетния доклад на съда за 2013 г. пък е записано, че в края на годината щатът на съдиите е 58 бройки, а реално заетите са 40 (от тях четирима съдии са командировани във ВКС, а 22 съдии от други съдилища са командировани в САС, щатната численост на съдиите е увеличена през 2011 г. с 3 бройки и през 2013 г. с още три бройки, преди това увеличение на щата е имало през 2006 г.). Затова не става ясно какъв е изключителният принос на административния ръководител за подобряване на срочността, при положение, че от данните става ясно, че увеличаването на щата и реално работещите съдии е обективна необходимост.

В крайна сметка проблемът с производството на “изпрани” председатели-отличници, макар вече да е банализиран, е все така опасен. В резултат на дадената му бляскава атестация Пенгезов след около три месеца може да се отново да се изправи на стартовата линия за втори мандат като председател на Софийския апелативен съд. Първият му мандат не беше безоблачен – бившият вътрешен министър Цветан Цветанов го нарочи за свързан с „Октопода”, но после очевидно отношенията им улегнаха. Скандалът избухна след като в медиите бе съобщено за СРС-та, в които задържания адвокат Николай Велков казва, че помогнал на висш магистрат да бъде избран на ръководен пост. Велков отрече истинността на записите, а ВСС напълно оневини Пенгезов който впоследствие отрече истинността на записите.

Подходът при атестирането на настоящия председател на САС – привилигированото превратно тълкуване на фактите – е индикатор, че Пенгезов няма да получи втория мандат само ако друг по-привилегирован бъде предпочетен зад кадър. Преди дни вестник “Сега” цитира свои източници, според които съперник на Пенгезов ще бъде преживялата трима председатели на СГС (Светлин Михайлова, Георги Колев и Владимира Янева) зам.-председателка Богдана Желявска. Едно е ясно засега – по атестациите им няма да се ориентираме дали Пенгезов и Желявска действително са разглеждали дела и дали могат да го правят добре.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

3 коментара

  • сани на 29.03.2014 в 13:00:06

    всичко е абсолютно вярно ,атестациите са формални за магистратите , а за служителите се повишават само на наши и ваши , ако си отваряш устата и да се скъсаш от работа файда няма ,председателя казва и съвсем няма принцип на равнопоставеност .конкурсите за работа също ,приемат докуметни на стотици ,а в конкурса има един/връзкар/, който работи на мястото от месеци ,даже години и е предопродолен за победител ,ако щеш. когато получат жалби ВСС го скатават ,искат самия адм.ръководител да си направи проверка и да се докладва ,хахахах , и висчко бързо ,бързо в кръглия класьор. няма управия дакото не изтирият тези длъжности и всичко да мине на електрнно самоуправление с една централа в софия . тези председатели са иситниски султани и упражняват професията ШЕФ с десетки години ,но не и съдия или прокурор.два мандата на ниво районен , после два на окръжен ,при отлично послушение и изпълнение на поръчки и два на апелативно ,че и ВКС или ВКП , е то минаха 30 - 40 годиники въртене на синджир , лентяйстване и злоупотреби със служебно положение ,после пенсийка хубава ,20 заплатки и цъфти горо пей тодоро !

    Отговор
  • Pingback: Прокуратурата се включи в конкурса за председател на Софийския апелативен съд | Съдебни репортажи

  • Pingback: Как под опаковката на отлично оценен председател на съд с малка натовареност се крият 65 забавени дела | Съдебни репортажи

Вашият коментар