Право на отговор на ВСС: Конкретните случаи на различно третиране на магистрати при атестирането им са дребнотемие на фона на сериозните принципни въпроси за решаване

16-09-2013; категория: Новини; автор: galina.girginova;

Във връзка с публикацията на „Съдебни репортажи” “Бюрократичен конвейер за “опаковането” на магистратите като професионалисти” за нарастващия проблем с формалното атестиране на магистратите Висшият съдебен съвет изпрати до редакцията официално позиция, в която се казва, че кадровият органа на съдебната власт, в сегашния си състав, никога не е отричал наличието на недостатаци в процедурата (пълният текст можете да видите тук). В позицията се казва: „публикацията поставя важни въпроси, с голяма част от които ние сме съгласни, но в нея има и редица неточности и пропуски, а и липсва гледната точка на ВСС”.

Конкретните случаи, разгледани в журналистическия материал през призмата на особеното мнение на съдията от Върховния административен съд Александър Еленков за липсата на ясни критерии, които да гарантират еднакво отношение на ВСС към съдиите, които кандидатстват на основата на атестацията си за повишаване в ранг, не са обсъждани в правото на отговор. ВСС обяснява защо не намира за нужно да направи това по следния начин: „Няма да се спираме подробно на изнесените в публикацията конкретни случаи, за да не изпадаме в дребнотемие на фона на сериозните принципни въпроси, които трябва да бъдат решени”.

В позицията на съвета се казва, че ВСС има за задача да работи принципно и максимално обективно, като не поставя много добри оценки на всички. Твърди се, че проучването на работата на магистратите е станало много по-задълбочено, след като новият състав на кадровия орган е установил, че действително съществуват „несъвършенства в начина, по който се осъществява атестирането на магистратите и в Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи (КПА) се наложи мнението, че е необходима реформа в тази област”.

За първата си година от началото на мандата на настоящия ВСС Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи (КПА) е открила 1067 процедури за провеждане на периодично атестиране на магистрати и 187 за придобиване статут на несменяемост. Във връзка с това са извършени 240 проверки на място за провеждане на атестиране за придобиване статут на несменяемост и 94 проверки на място във връзка с повеждане на атестиране на административни ръководители, информират от съвета. „Това са само част от цифрите, които можем да отчетем, но и те говорят за огромния обем работа, който 10-те членове на КПА трябва да свършат, за да подготвят обективни и мотивирани предложения за оценки на магистрати, които ВСС да обсъди и приеме”, уточняват оттам.

Сред несъвършенствата в атестирането, за които признава ВСС, е дейността на помощните атестационни комисии (при периодичното атестиране), „които не във всеки случай са обективни”. “Това е така, тъй като членовете на помощите атестационни комисии са магистрати от съответния апелативен район и дори да имат конкретни впечатления за недотам добра работа на проверявания, не във всички случаи правят обективна оценка. Намесва се субективният фактор”, посочват от съвета.

Що се касае до атестациите за „статут за несменяемост“ и на административните ръководители, които следва да се извършат от КПА, според позицията на ВСС съществуват други проблеми. „Така както е заложено атестирането в ЗСВ, би следвало то да се извърши на място, защото част от атестационния формуляр предвижда събеседване и посещение на съдебно заседание. За да се оцени работата на административния ръководител също така би трябвало да се прецени работата на органа, който той ръководи, а тази оценка би могла да се извърши обективно, само ако се посети проверявания орган. Ето защо от началото на работата на Комисията взехме решение при възможност да посещаваме на място проверяваните магистрати”, уточнява ВСС и допълва, че до момента са извършени не малко такива атестации лично от членовете на КПА, но „за съжаление нямаме ресурс да постъпваме така във всички случаи”.

От ВСС признават индиректно, че е вярна информацията от текста на „Съдебни репортажи”, че съдиите от Пловдив се атестират от бившия пловдивски съдия Галя Георгиева, а от Варна – от бившия варненски съдия Даниела Костова: „Вярна е информацията, че при изготвяне на атестации на място, това обикновено се прави от членовете на Комисията, които са били магистрати в съответния съдебен район. Причината е съвсем проста и няма нищо общо с местния патриотизъм. Смятаме, че е съвсем нормално оценките на магистратите да се правят от членове, които са наясно със спецификата на работата в съответния съдебен район и сме приели тази практика с оглед на създаване на условия за оперативност и задълбоченост при изготвяне на констатациите”. В писмото-отговор не се казва обаче какво става със съдиите от съдилища и райони, които не са излъчили членове на съвета – как се гарантира равнопоставеността им, например, с варненските и пловдивските.

Според позицията на ВСС, кадровият орган е направил “първите решителни стъпки в преодоляване на недостатъците на системата на оценяване на магистратите” – започнал е да изисква по-подробни справки от административните ръководители и помощните атестационни комисии. Абсолютно при всички атестации, които подготвят, взимат предвид и наличието на актове на Инспектората към ВСС и констатации в тях, свързани с конкретния магистрат, отчетните доклади на съответните съдебни органи, данните в кадровото досие на атестирания съдия, прокурор или следовател. За целта е създаден Регистър на постъпилите актове от Инспектората към ВСС, което улеснява справките при оценяването на магистратите. «И тъй като в процеса на преодоляване на формалния подход при атестирането обема на работа на КПА се увеличи многократно, преценихме, че е необходимо създаването на специална дирекция “Атестиране на магистрати” в администрацията на ВСС. Трябва изрично да уточним, обаче, че задачата на експертите в тази дирекция, не е писането на атестации, а подготовката на цялата необходима предварителна информация за тях», посочва съветът. Оттам изтъкват като усъвършенстване и уеднаквяването на начина, по който Помощните атестационни комисии попълват Единния атестационен формуляр – “изрично необходимо условие, за да се осигури справедливо и обективно оценяване за всички съдии, прокурори и следователи в страната”.

За целта за първи път сегашният състав на КПА е публикувал на сайта на ВСС телефони за контакт със съответните отдели в администрацията на ВСС, които биха могли да дадат насоки и указания на помощните атестационни комисии, когато това е необходимо, се казва още в писмото на ВСС. Напомня се и, че КПА е изготвила проект с изменение и допълнение на Единния атестационен формуляр – много по-подробни таблици, в които да бъде отразявана по-детайлна информация за работата на магистратите, а предложените промени са публикувани на сайта на съвета за мнения и предложения.

Изтъква се, че на 12.07.2013 г. е проведено съвместно заседание на КПА, Комисията по правни въпроси и Комисията по анализ и отчитане на степента на натовареност на органите на съдебната власт, на която са присъствали административните ръководители на апелативните съдилища и апелативните прокуратури, магистрати от Върховния касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба и други органи на съдебната власт. “Представителите на органите на съдебната власт изразиха и обобщиха становищата на магистратите от своите апелативни райони, както по отношение на измененията в Единния атестационен формуляр, така и във връзка с необходими изменения и допълнение в Методиката за атестирането. Преди промените да станат факт, те ще бъдат предложени за обсъждане и на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС”, уточнява ВСС.

В позицията се казва също, че идеята на Съюза на съдиите в България за създаване на централизиран орган по атестирането се “споделя от редица членове на ВСС и дори бе залегнала в концепциите им при избирането им”. “Централизирането на системата на атестирането е законодателен проблем – той не е от компетентността на ВСС. Смятаме, обаче, че ако волята на законодателя тръгне в тази посока, това не трябва да стане на основата на отричането на всичко направено досега. Промените трябва да бъдат направени като се стъпи на досегашния опит, защото един от основните проблеми на съдебната реформа е липсата на приемственост”, казват от кадровия орган на съдебната власт и уточняват, че са необходими и редица други законодателни промени, които значително биха облекчили процеса на атестиране.

В заключение ВСС обобщават: “никой не е застрахован от пропуски и грешки, правим ги и ние”. “Това, което искаме да подчертаем е, че имаме чуваемост към общественото мнение по отношение на нашата работа и сме готови да правим промени, когато сме убедени, че е необходимо. Вярваме, че нашите усилия ще бъдат справедливо оценени от медиите и от обществото, и най-вече от самите магистрати”, посочват съдебните кадровици.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар