Спецпрокурорите молят Цацаров да помогне за кадровото и материално обезпечение в спецсъда

23-11-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

sud-delo

Прокурори от Специализираната и Апелативната специализирана прокуратурата изпратиха безпрецедентно обръщение към главния прокурор Сотир Цацаров, в което го молят да повдигне въпроса за увеличаване на щата в спецсъдилищата и материалното им обезпечение. Като мотив те посочват на първо място”дълбокото разбиране за това, което българското общество и гражданите очакват от нас, а именно – реални резултати в борбата с организираната престъпност, а вече и с корупцията по високите етажи на властта”.

Припомняме, че след законодателните изменения, които натовариха спецструктурите и с делата за корупция по високите етажи на властта, председателят на спецсъда Георги Ушев поиска увеличаване на щата с 15 бройки заради очакването в спецсъдилищата да постъпят още над 2000 дела. Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) обаче отказа, заради липса на ясни разчети каква ще бъде натовареността на спецсъдилищата след промяната на подсъдността на корупционните дела. В Прокурорската колегия решението мина безпроблемно.
В обръщението на спецпрокурорите се подчертава, че резултатите не могат да се случат без сътрудничество между институциите и органите на съдебната власт. “За съжаление примери в тази насока не липсват през последните години особено вътре в съдебната власт. Считаме, че липсата на колегиални отношения както вътре в съдебната власт така и в контактите с правоохранителните органи и адвокатурата са един от основните проблеми за функциониране на наказателното правосъдие, и то основно в град София”, сочат те, но не уточняват какво точно визират.

Спецпрокурорите са убедени, че проблемите на една структура на съдебната власт неизбежно рефлектират негативно върху друга и така върху авторитета на съдебната власт като цяло. “От всичко това интерес има само престъпността, но не и гражданите на РБ и логично се създава чувство за несправедливост в нашето общество. Именно тази справедливост е длъжна да осигури на българските граждани съдебната власт и основно един независим и обективен съд. Няма обаче как да има такива очаквания от съд, който работи при ужасяващи материални условия и тежки кадрови проблеми”, подчертават те.

И добавят, “че в такива условия не работи нито един български съд, още повече такъв с национално значение”, но пък в същото време докладите на Европейската комисия и независия евроодит на прокуратурата давали положителни оценки за работата на спецструктурите. Уточняват, че становището е “израз и на уважението, което изпитваме към съдийската професия и частност към колегите от СпНс и АпСпС, както и на разбирането, че техните огромни проблеми рефлектират неизбежно върху нашата работа, а оттам и цялостното остро усещане за несправедливост в българското общество”.

“Благодарение предприетите действия от страна на ръководството на ПРБ и в частност на Главния прокурор и Прокурорската колегия на ВСС навременно се предприемат действия за увеличаване състава на магистратите и съдебните служители, както и за осигуряване на нормалния работен процес с необходимия сграден фонд и съответните материално-технически ресурси. Не така обаче стои въпросът по отношение на Специализирания наказателен съд и Апелативният специализиран наказателен съд. Към момента работещите в специализираните органи магистрати и съдебни служители се помещават в една и съща сграда, която освен от тях се използва също и от служителите и администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията”, мотивират писмото си обвинителите.

Сочат, че сградата, в която се помещават спецструктурите, не стига и това създава предпоставки за неспазване дори на минималните изисквания към здравословните и безопасни условия на труд. “Площта на кабинетите на магистратите не съответства на нормативноустановените изисквания към квадратурата и разполагаемото работно пространство. Към момента Специализираният наказателен съд и Апелативният специализиран наказателен съд провеждат открити съдебни заседания в четири зали. Особеностите на делата по обвинения за организирани престъпни групи поставят специфични изисквания към капацитета на съдебната зала. Това са дела с голям брой подсъдими, явяващи се често с повече от един защитник, и с множество други участници в процеса. Описаните четири зали са и единствено възможните да бъдат обособени като такива, тъй като сградата, както беше изтъкнато и по-горе, не разполага с неусвоени към момента пространства. Архитектурата й не позволява значително преустройство, а дори и такова да може да бъде реализирано, предприемането му е неоправдано от гледна точка на ефекта, който би имало поради неминуемото преустановяване на работния процес до завършването му”, се казва в становището.

И предупреждават, че липсата на заседателни сгради може да доведе до пълно блокиране на съдебните заседания.
Спецпрокурорите са притеснени и за липсата на допълнителни щатове в спецсъдилищата. “Очевидно не се очаква скорошно решение по отношение на щатната численост. Мнението ни е, че подобен подход не държи сметка за негативния ефект, който би имал не само върху дейността на СпНС, но и върху цялостната дейност на специализираните органи и обществените очаквания към работата им. Както се посочи, делата от компетентността на СпС и СП, разкриват редица особености”, мотивират се. От една страна големия бройт случаи на нужда от съдебен контрол в рамките на досъдебното производство, както и броят задържани лица за 2016 г., който е нараснал почти 3,5 пъти в сравнение с предходните отчетни периоди, което води до множество съдебни производства, свързани с вземането и контрола по отношение на най-тежката мярка за неотклонение. “На следващо място, националната значимост на СпНС и в частност екстериториалната му компетентност, налага нерядко съдиите да бъдат продължително командировани за извършване на разпити пред съдия или изнесени съдебни заседания в страната. Всичко това идва да покаже, че наред с рутинната дейност по разглеждане на пренесените в съдебна фаза наказателни производства, съдиите от СпНС извършват и дейност, която макар и свойствена за всеки първоинстанционен съд, в този случай е в безпрецедентен обем. Това довежда в нередки случай до създаване на условия за поставяне под съмнение ефективното извършване на разследване, тъй като евентуално забавеното издаване на разрешение за извършване на принудителни действия по разследването – макар и обосновано от обективна невъзможност, каквато е прекомерната натовареност – не е в държавен и обществен интерес”, пише в становището.

Добавят, че често съдебните заседания продължават до полунощ, което е недопустимо според стандартите на ЕСПЧ.

Затова се обръщат за съдействие към главния прокурор Сотир Цацаров и изразяват “изпитваната несигурност към бъдещата дейност на специализираните органи на съдебната власт”. “Макар и осъществяващи различна дейност: прокуратурата – по повдигане и поддържане на обвинение и надзор за законност, а съдът – по правораздаване, и двата органа като част от единната съдебна власт преследват едни и същи цели, а именно защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Разгледани пред призмата на наказателните дела, тези основни цели се изразяват в стремежа към разкриване на обективната истина, към предоставяне на бързо, качествено, ефективно и справедливо правосъдие”, заключват спецпрокурорите. Не държат сметка обаче, че разделянето на ВСС на две колегии целеше именно това – да предпази съдиите от решения, взимани със съдействието на прокурорите в съвета.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар