Доказано: За мнозинството в съдийската колегия законът няма значение

18-10-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

VSS

Два пъти в едно заседание съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) наруши новоприетите разпоредби в Закона за съдебната власт (ЗСВ), а представляващият съвета Димитър Узунов дори отсече, че тъй като нормите са неясни – той няма да ги спазва.

В началото на заседанието мнозинството демонстрира как превратно и самоволно може да тълкува разпоредбите на ЗСВ, касаещи изборите за административни ръководители в съдилищата и да пренебрегва съдийското самоуправление. Поводът бе изборът на председател на Административен съд Перник (АдмС-Перник), в който участваха трима кандидати – Десислава Ахладова, административен ръководител на Районен съд Перник, Роман Николов – съдия от същия съд и Ивайло Иванов, който е и.ф. председател на АдмС-Перник.

В процедурата бе постъпило становище от съдиите в административния съд, с което дават подкрепата си за Ивайло Иванов. Въпреки това представляващият ВСС Димитър Узунов заяви, че ще гласува за съдия Десислава Ахладова с мотив, че тя имала най-подробна концепция и познавала добре съда. “Като преценя десетте години административен опит, като преценя данните от атестацията, съдия Ахладова е по-подходяща за заемане на длъжността”, заключи Узунов.

Обори го Калин Калпакчиев, който напомни, че чл 169, ал. 1 от ЗСВ казва, че за административен ръководител се назначава съдия, прокурор или следовател от същото или от по-високо ниво на орган на съдебната власт, а по изключение може да се назначава съдия, прокурор или следовател от по-ниско ниво на орган на съдебната власт. Калпакчиев обясни, че председателстващия не е посочил никакви аргументи за изключителност в този избор. Вместо Узунов, отговор даде Галя Георгиева, която каза, че в случая има изключителност…, защото в Административния съд Перник имало една свободна щатна бройка, която можела да се запълни с избор на председател от друг орган.

“Това обстоятелство създава изключителност на случая и ние бихме могли да преценим кой от колегите от районните съдилища биха могли да заемат мястото на председателя на Административния съд в Перник и така да се постигне попълване на щата и облекчаване на работата на съдиите”, заяви Георгиева, цитирана от “Правен свят”, и се обяви в подкрепа на Ахладова.

Димитър Узунов допълни, че съдия Ахладова е посочила цели 15 мерки, които ще доведат до подобряване на правораздавателната дейност на съда, което било изключение.

“Явно аргументацията не ви интересува. Взели сте си своето решение. Нека четем и тълкуваме закона като добросъвестни юристи, а не както сте се договорили. Аргументите, които излага Димитър Узунов са повече от несъотносими. Кандидатите са в равна позиция. Никой не поставя под съмнение техните качества. Смятам, че аргументът на Галя Георгиева не е сериозен. Тя буквално каза, че изключителността на случая е заради незаето щатно място и ние няма да обявим конкурс, а ще го използваме за попълване чрез избора на административен ръководител. Така ще заобиколим закона”, заяви Калпакчиев и се обърна към Георгиева с въпроса: “Това не е сериозно, нали?”

Милка Итова допълни “аргументанцията” за Ахладова, като каза, че съдийката имала 10 години административен опит, което било повече от този на Ивайло Иванов, а освен това ръководела Районен съд Перник, който бил три пъти по-голям от районния съд, ръководил Иванов (Иванов е бил председател на РС – Костинброд). Изключителна била и визията, която предлагала Ахладова, за работата на съда.

Юлия Ковачева се намеси и разясни на мнозинството, което очевидно се бе договорило за кого да гласува, какво значи изключение – това означава липса на подходящ кандидат от самия орган или от по-висок такъв, при която може да се коментира кандидатурата на човек от по-нисък по степен орган. ”Превратно се тълкува законът с извода, че с избора на административен ръководител от друг орган ние ще разрешим кадровия недостиг на Административен съд-Перник. Законодателят ясно е разписал какъв е пътят за заемане на свободните длъжности и възможност на колегите да се явят на него”, каза Ковачева.

Допълни, че решението на съдийската колегия ще е ключово, защото ще е сигнал към магистратите дали ВСС ще прилага закона според неговия дух и разум или ще продължи старата практика с изказване на мотиви, които покриват минималните изисквания на закона, но не дават отговор на съществените въпроси. “А същественият въпрос е дали ще сменим подхода или ще продължим с порочната си практика”, категорична бе Юлия Ковачева.

Галина Карагьозова напомни на колегите си, че освен нормата в закона, би следвало да вземат предвид и становището на административните съдии в подкрепа на Ивайло Иванов, което е изпратено след като кандидатите са изслушани от общото събрание на съда. Калпакчиев каза, че е присъствал на заседания на Съвета за реформа и на правната комисия в НС, на които са дискутирани промените в ЗСВ и е запознат с волята на законодателя. Каза още, че дори се е обсъждало да няма изключение, но все пак тази опция е влязла в закона, защото има обективни случаи, в които няма как да бъде излъчен кандидат, защото такъв няма от органа или от по-високия по степен съд, няма несменяемост, изтекли са два последователни мандата и т.н.

Председателят на ВКС Лозан Панов също обяви подкрепата си за съдия Ивайло Иванов, позовавайки се на чл. 169, ал.1 от ЗСВ, и мотивирайки се с мнението, изразено от съдиите.

Всички тези аргументи не можаха да убедят мнозинството да спази закона и с 8 гласа “за” Десислава Ахладова бе избрана за председател на АдмС-Перник.

Подобна ситуация се разигра и при разглеждането на молбата на бившия председател на Софийския апелативен съд (САС) Веселин Пенгезов да бъде възстановен на работа. Молбата му към ВСС е с дата 15 август, след като в сила влязоха новите разпоредби на ЗСВ, с които отпада основанието за неговото отстраняване.

Както “Съдебни репортажи” писа, Пенгезов бе временно отстранен от длъжност на 15 май 2014 г. по искане на главния прокурор Сотир Цацаров. Причината бе повдигнатите обвинения срещу бившия председател на САС, които касаеха проект, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”. Пенгезов бе отстранен на основание чл. 230, ал. 2 от ЗСВ, тъй като обвиненията му не бяха свързани с правораздаването. С измененията на Закона за съдебната власт от август 2016 г. ал.2 на чл. 230 отпадна. С други думи – основанието за неговото отстраняване вече не съществува.

Въпросът бе коментиран първо от Галя Георгиева. ”Трябва да възстановим един подсъдим на длъжност във фазата, когато делото е в съда и се очаква присъда. Доколко законът, с отпадане на чл. 230, ал.2 от ЗСВ, ще създаде добра практика да възстановим временно отстранени магистрати, независимо какви са те, не знам, но така или иначе това е законът”, сподели виждането си тя.

Камен Иванов припомни, че молбата на Пенгезов датира от август, но е била разпределена за становище на Комисията за атестиране и конкурси чак месец по-късно. Освен това, каза Иванов, не му ставало ясно защо тя е пратена в тази комисия, а не в Комисията по дисциплинарните производства, което, по думите му, е нарушение на Правилника за работа на Съдийската колегия. Иванов добави, че на 3 октомври е постъпила напомнителна молба от страна на Пенгезов.

Вторият въпрос, който постави Иванов, е свързан с датата, на която Пенгезов ще бъде възстановен – дали да е от момента на подаване на молбата или от вземане на решението на Съдийската колегия.
Тук се намеси Димитър Узунов, който отсече: ”След като Пенгезов е уличен, значи молбата му е неоснователна.” Какво значи уличен, според Узунов, не стана ясно, предвид факта, че делото е в съдебна фаза и срещу Пенгезов няма окончателна присъда. Узунов обясни, че чл. 230 от ЗСВ бил неясен, всъщност ВСС всекидневно се сблъсквал с противоречиви разпоредби и понеже те били такива, то той стигнал до извода, че всъщност няма да се ръководи от закона.

Каролина Неделчева предложи днес да не се взема решение, а ВСС да събере доказателства информация от СГС докъде е стигнало делото, насрочва ли се ритмично, защо се бави и т.н. Съгласи се Галя Георгиева, правейки аналогия с казуса на съдийката от Раднево Люба Петрова. И нейният случай бил отложен, докато не се изискат още данни. ”Дайте да уеднаквим практиката си и да отложим точката. Да съберем доказателства, дали да продължи отстраняването или да го възстановим, да съберем доказателства така както го предложи Неделчева. Нашите действия освен законов, имат и морален характер и трябва да решаваме казусите по идентичен начин”, обясни Георгиева. Те обаче не са идентични, тъй като съдия Петрова е отстранена по чл. 230, ал.1 от ЗСВ, напомни Соня Найденова.

Галина Карагьозова призова колегите си да не отлагат произнасянето. ”Искането за отлагане за събиране на доказателства няма да ни помогне с нищо, за да решим правния спор, който водим. За мен няма и правен спор. Решението, с което Пенгезов е отстранен е по ал.2 на чл. 230. Каквато и да е друга допълнителна информация няма да промени това обстоятелство. Именно по него ВАС се е произнесъл и е приел за коректно и законосъобразно основанието”, отсече Карагьозова.

“Очевидно вече сме нарушили правата на заявителя, поредно отлагане ще е безотговорно. Не мога да разбера как се взимат решения с ясно съзнание в нарушение на закона. Представляващият ВСС заяви, че няма да спази закона, защото е неясен и не го удовлетворява. Не може да прилагаш закона спрямо личността. Ние не даваме оценка спрямо личността, това не е сериозно. Трябва да прилагаме закона еднакво спрямо всички, а не защото ни харесва или не”, включи се Калин Калпакчиев.

Това накара Узунов да отбележи: ”Не знаех, че като върховна инстанция трябва да се изказва Калин Калпакчиев. Аз ще гласувам против – ясно и точно.” Така отново с 8 гласа “за” колегията отложи решението.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар