Избрана ли е предварително комисията за предстоящия конкурс за повишаване на съдии във ВАС?

27-11-2014; категория: Данните говорят, Новини; автор: Галина Гиргинова;


В края на далечната 2006 г. (седмици преди страната ни да стане част от Европейския съюз) конкурсът за младши прокурори е отменен. Причината е, че казусите за изпита са получени предварително в редакция на в. „Монитор” и са публикувани. Конкурсът пропада, след като е установено, че част от 809-те кандидати за едва 42-те свободни места са знаели предварително какво ще се падне на изпита. Оттогава досега съмненията за предрешени конкурси не само че не бяха преодоляни, а напротив.

На днешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС) предстои да бъдат одобрени поименните списъци на магистрати от Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и Национална следствена служба, измежду които ще бъдат избрани членове на конкурсните комисии в предстоящия конкурс за повишаване и преместване. Точката е минала през Комисия по предложенията и атестирането (КПА) на 18 ноември, заедно с решението за определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсни комисии.

Според правилата* в списъка на възможните изпитващи влизат всички магистрати, които имат оценка от атестацията „много добра” и не са наказвани. Източници на „Съдебни репортажи” от КПА към ВСС обясниха, че от тях са изключени и магистратите, на които в следващите месеци им предстои пенсиониране, защото конкурсът ще се проточи поне до февруари. Така в списъка за изпитната комисия за ВАС попадат 60 от 85 съдии. Измежду тях чрез жребий (с компютърна програма) трябва да бъдат определени 7 съдии – петима членове на комисията и двама резервни.

Неофициално от ВСС обясниха, че редовна практика при конкурсите е преди обявяване на списъчните състави съдиите от съответния съд да бъдат питани дали искат да попаднат в тях и при отказ – да не бъдат включвани. Това обаче противоречи на правилата – ако магистрат не може да участва в конкурсна комисия, то той има срок от три дни след обявяването на решението на ВСС, за да се отведе.

„Съдебни репортажи” разполага с неофициална информация, според която съществуват обосновани съмнения, че жребият може да бъде манипулиран, така че случайното разпределение да посочи съдии от лиминиран списък. Източниците ни от съда обясниха, че от седмици е известен списък на съдиите, измежду които ще се формира изпитната комисия за ВАС. Той включва съдиите Илиана Славовска, Галина Христова, Георги Чолаков, Донка Чакърова, Мирослав Мирчев, Тодор Петков, Марио Димитров, Диана Гърбатова, Емилия Миткова, Милка Панчева, Румяна Папазова, Галина Матейска, Мира Райчева, Сребрина Христова и Анна Димитрова.

Предварително ограниченият състав от съдии измежду които ще бъде избрана конкурсната комисия, която ще изпитва кандидатите за ВАС, на практика би опорочила конкурса, защото селектирането на съдии (близки до ръководството) поставя под въпрос безпристрастността на изпитващите. По закон комисиите се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове. Това прави общо седем магистрати или близо половината от списъчния състав, който ни беше предоставен от източниците ни от съда.

Логично изниква и втори въпрос – ако журито е предварително предизвестено, то значи ли, че конкурсът е нагласен за определени кандидати? И как се манипулира иначе случайният избор чрез жребий във ВСС? По неофициална информация списъкът за конкурсната комисия за съдии във ВАС е „спуснат” още преди три седмици.

Проверка на „Съдебни репортажи” показа, че в изпитните комисии за ВАС в последните три години нито веднъж няма повторение на избран съдия, което буди съмнение. От близо 85 съдии във ВАС (ако предположим, че всички съдии са влизали в списъчните състави, от които е правена селекцията) случайното разпределение изтегля 15 различни съдии, оценяващи в трите конкурса. Шансът да няма нито едно повторение е сравнително малък, обясниха източници на „Съдебни репортажи”.

Не можем да бъде сигурни, че списъкът, който публикуваме, е действителната предварително подготвена селекция, от която ще бъде избрана комисията, но считаме, че информацията на източниците ни не може да подценена предвид поредицата съмнителни конкурси до момента в съдебната власт и компрометираните системи за случаен избор на съдии по дела. Не можем да имаме гаранции, че списъкът е верен, нито дори, ако има манипулация, че той е окончателният. Преценихме обаче, че общественият интерес изисква да публикуваме информацията, с която разполагаме, предварително, защото е важно да проверим дали е вярна. Съзнаваме също така, че ако комисията не съвпада с публикувания списък, това пак няма да е гаранция, че селекцията е действително случайна, но сме длъжни да проверим данните, които създават съмнение. Ако избраната комисия обаче съдържа членове, които са от оповестения списък, това със сигурност ще бъде категорично основание за тотална промяна на начина, по който се извършва жребият, и на гаранциите за неговата честност.

*Комисиите се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни
членове.
(2) Комисиите се състоят от председател, четирима редовни и двама
резервни членове.
(3) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия
съдебен съвет и административни ръководители.
(4) В конкурсните комисии за съдии не могат да участват действащи
прокурори и следователи. В конкурсните комисии за прокурори и
следователи не могат да участват действащи съдии.
(5) Когато за участие в конкурса е обявена специализация в
съответния правен отрасъл, при формиране на поименния състав на
конкурсните комисии за съдии се определят съдии от съответната материя,
за която е обявената свободна длъжност.
(6) Поименният състав на всяка комисия се определя от Висшия
съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий,
както следва:
- на нива районни и окръжни съдилища – измежду съдиите в
апелативните съдилища;
- на нива апелативни съдилища и Върховен касационен съд –
измежду съдиите във Върховния касационен съд;
- на нива административни съдилища и Върховен административен
съд – измежду съдиите във Върховния административен съд;
- на нива районни и окръжни прокуратури – измежду прокурорите в
апелативните прокуратури;
- на нива апелативни прокуратури и Върховна касационна
прокуратура – измежду прокурорите във Върховна касационна
прокуратура;
- на ниво Върховна административна прокуратура – измежду
прокурорите във Върховна административна прокуратура;
- на нива окръжни следствени отдели и Национална следствена
служба – измежду следователите и прокурорите във Върховна касационна
прокуратура и Национална следствена служба.
(7) (изм. и доп. с решение по Протокол № 33/17.07.2014 г.) За
участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се
определя и изплаща от Висшия съдебен съвет. Членовете на конкурсната
комисия се командироват до приключване на конкурса, като през това
време се освобождават от участие в съдебни заседания и 1(един) месец
преди провеждане на събеседването да бъдат изключени от разпределение
на дела по бързи производства по реда на ГПК и НПК.
(8) (нова – приета с решение по Протокол № 33/17.07.2014 г.)
Членовете на конкурсната комисия следва да притежават положителна
комплексна оценка „много добра” от последното периодично атестиране,
да са придобили статут на несменяемост и нямат наложени дисциплинарни
наказания, които не са заличени.
(9) (нова – приета с решение по Протокол № 33/17.07.2014 г.)
Редовен или резервен член на конкурсна комисия може да направи писмен
отвод п ред Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяването на
решението, при наличие на основателни причини.
Чл. 37. (1) След формиране на конкурсната комисия, същата на свое
заседание избира председател измежду членовете, за което съставя
протокол.
(2) Отсъстващ редовен член на конкурсната комисия се замества от
резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на
председателя неговите функции се поемат от член на комисията, съобразно
правилата за старшинство по чл. 237 от Закона за съдебната власт.
(3) Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа,
следи за спазване условията за провеждане на конкурса.
Чл. 38. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с
мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.

Закон за съдебната власт

Чл. 183. (1) Конкурсът се провежда от конкурсна комисия, която се състои от председател, четирима редовни и двама резервни членове. В зависимост от броя на кандидатите Висшият съдебен съвет може да състави и повече от една комисия.
(2) В състава на редовните членове на комисията участва поне един хабилитиран учен по правни науки.
(3) Членовете на комисията за конкурс за първоначално назначаване са с ранг равен или по-висок от ранга на обявената свободна длъжност.
(4) Поименният състав на всяка комисия се определя с решение на Висшия съдебен съвет.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

Вашият коментар