След неубедително изслушване и куп въпроси без отговор: ВСС преизбра Даниела Дончева за председател на Софийския апелативен съд

17-05-2022; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: Дневник

Снимка: Дневник


Съмнения за нарушена процедура при избора на председател на Софийския апелативен съд (САС), множество неубедителни отговори на въпроси по проблемите в администрирането на работата на съда от страна на единствения кандидат за поста и досегашен ръководител на САС. Така може да се обобщи продължилото пет часа изслушване на съдия Даниела Дончева. Тя бе преизбрана с 9 гласа „за“ и двама „против“ за втори мандат на чело на САС. Съдия Дончева бе питана подробно по няколко конкретни теми – за начина, по който се командироват съдии в най-големия апелативен съд в страната, защо Наказателната колегия на съда работи две години без ръководител, как се справя с управлението на Съдебната палата и какъв е напредъкът по договорите за ремонт на сградата, както и по известния вече случай „Милен Василев“ за нарушения от страна на председателя на САС на случайното разпределение на делата.

Макар по множеството от темите съдия Дончева даде неясни и уклончиви отговори, мнозинството в Съдийската колегия, заключи, че тя е имала успешен първи мандат, справила се е блестящо с администрирането съда и заслужава да ръководи САС за още пет години.

Нарушена ли е процедурата?

Обсъждането започна с въпроса дали процедурата е редовна. Причината е, че Общото събрание (ОС) на САС, на което съдия Дончева е изслушана като кандидат за втори мандат е проведено през юли миналата година, преди Комисията по атестирането и конкурсите да финализира атестацията й и да я обяви за допуснат кандидат. Атанаска Дишева предложи точката да се отложи и Съдийската колегия да даде указания за насрочване на ново ОС. Действително, в закона няма изрично посочен срок кога трябва да бъдат изслушани кандидати за председател на съда, но систематичното и логично тълкуване на нормите изисква това да се случи, след като КАК допусне кандидатите, заяви тя, и посочи, че от протокола на събранието се вижда, че подобно възражение е направено от съдия Милен Василев, а също – че съдиите не са имали възможност да задават въпроси на Дончева. Дишева акцентира, че ВСС би следвало да следва собствената си практика такава, каквато е била по мнозинството конкурси за административни ръководители.

Драгомир Кояджиков възрази остро, като посочи, че практиката била разнородна и посочи три примера, в които общи събрания са провеждани много преди изслушването на кандидати. Дишева обаче отговори, че не в това е въпроса, а дали кандидатите са били допуснати. Даниела Марчева също възрази на Дишева и каза, че ВСС няма как да дописва закона, защото нямало такова правило. Включи се Олга Керелска, която поиска да се изготви справка колко избора за председатели на съдилища е осъществил този състав на СК, за да се види трайната практика, а не тези три изключения, посочени от Кояджиков. Предложението й не беше прието, но Керелска обясни, че неофициалната информация е за 110 избора, а трите посочени от колегата й са пренебрежимо малко в сравнение с всички конкурсни процедури.

Вероника Имова също застъпи становище, че нарушение на процедурата няма, защото качеството „кандидат“ се придобивало в момента, в който кандидатът подаде документите си пред кадровия орган, защото тогава той оповестява намерението си да участва в конкурса. Тя също акцентира, че в закона не е уреден срок кога се провежда общото събрание за изслушване на кандидатите.

Олга Керелска даде още един аргумент защо счита, че няма проведено редовно изслушване на съдия Даниела Дончева. От протокола от събранието става ясно, че всички относими материали към изслушването не са били качени в електронна папка, достъпна за съдиите, както предвиждат вътрешните правила на съда. Тя допълни, че не счита, че събранието е имало представителност заради малкия брой присъствали съдии на него. „От протокола излиза, че поне 10 човека от присъстващите са приели, че този подход е несъобразен. Това ще рефлектира относно стабилността на нашето решение. Да отложим изслушването и да дадем възможност да се направи ново ОС“, предложи тя, но предложението й очаквано не беше прието от мнозинството. Преди това представляващия ВСС Боян Магдалинчев изложи и своите доводи защо събранието е редовно. Имало точка, която е озаглавена изслушване на Даниела Дончева. След това посочи от коя до коя страница в протокола от ОС на САС „всичко е посветено на точка 7“. „Понеже казахте, че нямало изказвания. Имало е изказвания. Това са хора съдии. Те са взели отношение по точка 7 и нито един не е изразил негативно отношение към съдия Дончева. Всичко останало са приказки, които не почиват на истината“, заяви той.

След процедурния спор съдия Дончева, която от шест години ръководи най-големия апелативен съд в страната изложи концепцията си. Подчерта свръхнатовареността на съдиите от Гражданската и Търговската колегия, посочи, че през първия й мандат вследствие на предприетите от нея мерки натовареността паднала с по 3 дела месечно. Заяви, че успешно е оптимизирала администрацията, подменила е старата техника, намерила е работни места за шестима съдии и съдебни служители, изпълнила ангажинментите си във връзка с електронното правосъдие и провеждала срещи за уеднаквяване на практиката в съдилищата. Заяви, че е изпълнила и задължението си като ръководител на апелативния съд да прави проверки в окръжните съдилища, като в една от тях участвала лично. По информация на „Съдебни репортажи“ обаче такива проверки не са извършвани. В годишните доклади на САС също не може да бъде намерена обобщена информация за проверки по чл. 106 от Закона за съдебната власт.

Съдия Дончева декларира, че ръководството е направило всичко възможно да повиши имиджа на САС. Обърна внимание на данните за това колко съдии са командировани в САС и заяви, че в съда поради командироване във ВКС и КАК не работят 32 съдии. Като предизвикателства в следващия си мандат посочи „приемането“ на делата от Апелативния специализиран наказателен съд, който бе закрит с последните промени в ЗСВ и справянето с високата натовареност в Търговската и Гражданската колегия на САС.

Как се командироват съдиите в САС?

Във връзка с високата натовареност съдия Дончева многократно подчерта, че единственият вариант за справяне с нея е командироването на магистрати в САС, въпреки „цялата противоречивост към института на командироването“. Няколко пъти заяви, че тя не командирова произволно съдии, а в съда имало вътрешни правила, съставени от комисия, а когато има повече от един кандидат за командироване – комисията правила предложение до нея кого да командирова в САС. Дончева обаче не даде подробности колко от общо 24-те командировани съдии в съда (мнозинството, от които с нейни еднолични заповеди) са се „състезавали“ с други кандидати. Това не е някакъв произвол и не взимам решенията еднолично“, категорична бе тя.

Както „Съдебни репортажи“ писа, близо 1/3 от съдии в САС са командировани по неясни критерии, част от тях повече от 10 години правораздават в горната инстанция като командировани, а в съда има цели съдебни състави, които се състоят от двама или трима командировани магистрати (виж повече тук).

„Аз не виждам по какъв друг начин да организирам работата на съда без командироването. Аз работя всеки ден със съдиите в САС и не виждам как бих ги гледала очите без да използвам института на командироването. Сложността идва и оттам, че ако се стремя да командировам съдии от Софийския градски съд, при 32 съдии, които не работят в момента в САС, как би могъл да функционира СГС“, посочи Дончева.

Олга Керелска попита единственият кандидат за поста дали по отношение на командироването има случаи на нарушаване на закона. Както „Съдебни репортажи“ писа, в Гражданската колегия на САС е командирован съдия Димитър Мирчев без необходимия по закон ранг. Това е станало със заповед на предишния председател на съда, а след като Дончева поема ръководството на САС Мирчев отново е командирован, макар междувременно да печели конкурс за титулярно място в СГС. Керелска попита и не счита ли Дончева, че е по-удачно общите събрания на колегиите да преценяват кои кандидати за командироване са най-подходящи.

Съдия Дончева заяви, че знае за публикацията, която касае съдия Мирчев и призна, че нарушение е имало, но не от нея, а от предишното ръководство. По думите й заповедта, която е издала за командироване на Мирчев, е на базата на предложението на въпросната комисия в САС, а към този момент конкретният съдия „вече е отговарял на изискванията на закона“. Посочи и, че не говори с имена, за да не „уронва името на колегата“.
На въпрос на Атанаска Дишева, Дончева призна, че има един състав в Търговската колегия, който се състои от трима командировани съдии. Дишева я попита и ако е вярно, не счита ли, че има опасност за независимостта на съдиите, когато едно дело се разглежда само от командировани съдии. Дончева обясни, че ТК работят само 7 титуляри съдии. Но заяви, че не вижда как би могло САС да се справи, ако не се командироват магистрати. Заяви, че според нея няма проблем, защото в закона няма забрана по този въпрос, а в окръжните съдилища заседавали състави само с един съдия – при това командирован. От обясненията й стана ясно, че не е предприема разместване на състави (така че да няма такива само от командировани съдии), защото съдиите не искали, предпочитали да работят в съставите, както са, да не им се променя заседателния ден, освен това представлявало трудност да се сменят делата в ЕИСС, ако преминат към друг състав. Този въпрос бил обсъждан преди седмица, но никой съдия не бил направил възражение. „Ние не сме виновни, че ТК са останали да работят само 8 съдии. В невъзможност сме да комплектоваме състави, по начина, по който смятате, че е редно“, заяви тя и посочи, че положението не било приятно за никого, но не очерта какви мерки смята да предприеме, за да го промени.

На друг въпрос също не отговори убедително – дали се публикуват някъде протоколите от комисията, която решава командироването. Дончева заяви, че не знае, протоколите били на хартия, но ако не се качвали на вътрешния сайт на съда – щяла оттук насетне да го прави. Единственият кандидат на поста призна също, че има командирован съдия в съда, който работи в САС от 7 години, въпреки че в ЗСВ срокът за командироване е едногодишен. Тук Дончева заяви, че гледа да не откомандирова съдии, за да не се остави впечатление, че командированите зависят от волята й и съответно да не се накърнява независимостта.

На помощ се притече председателят на ВАС Георги Чолаков, който въпреки изяснената фактическа обстановка по отношение на командироването отново попита как се прави. Дончева отново обясни – номинално тя издавала заповед за командироване, но ако имало повече от един кандидат – комисията й правила предложение. Въпрос колко такива случаи има не последва.

Съдия Даниела Дончева заяви също, че процедурата по командироване във ВКС наистина се отличавала, но тя скоро разбрала за това. Олга Керелска я попита при положение, че има напрежение сред съдиите по отношение на командироването, дали председателят на съда е инициирал някакво обсъждане в общо събрание, за да се реши въпросът. „До този момент не сме го подложили на обсъждане. Пак казвам, няма такива унифицирани правила. Ако Общото събрание каже – ще процедираме по друг начин“, каза тя, но от отговора й не пролича инициатива в тази посока. Подчерта, че днес разбирала, че има такива коментари и че това е проблем.

За случайното разпределение на делата, защо две години няма ръководител на Наказателната колегия и как председателят може да влиза по всички дела

Друга тема, по която дълго беше дискутирано, бе защо повече от две години Дончева не е инициирала процедура за избора на зам.-председател и ръководител на Наказателната колегия. Кандидатката обясни, че не било коректно и морално да предложи ръководител на НК, защото от година била изпълняващ функциите административен ръководител и не било ясно какво щяло да стане, ако за председател на САС избере друг магистрат. И Дишева, и Керелска обаче й напомниха, че Наказателната колегия работи поне от две години без ръководител и то в редовния първи мандат на Дончева.

Подробно бе обсъден и въпросът за установеното нарушение на случайния подбор на делата в скандала със съдия Милен Василев. В първия мандат на съдийката ИВСС и ВКС установиха, че неправомерно е иззела делата на доклад на съдия Василев и е нарушила разпоредбите за случайното разпределение.

Дончева беше попитана как пази имиджа на съда във връзка с този скандал и дали той е можело да бъде избегнат. Според кандидатката този скандал можело да бъде избегнат, „ако се бил случил в друг момент“. По думите й причината за избухването му била, че през 2016 г. било въведено съдийското самоуправление с промени в ЗСВ. „Не бяхме се научили да работим по този начин. Да, така се бяха случвали нещата в подобни хипотези. Да, прецени се, че това не е удачния начин с оглед измененията на ЗСВ. Да, ако това се случи днес, най-вероятно бих говорила със съдиите. Ситуацията беше доста комплицирана, трябваше да се вземат накуп в един ден много управленски решения. Аз никога не съм отказала среща със съдии. Не беше това начина, по който този конфликт можеше и трябваше да бъде разрешен“, призна Дончева. Според нея издадените заповеди, които касаят изземване на делата били в съответствие с вътрешните правила на САС за случайното разпределение, но пък…те не били в съответствие със ЗСВ. Но вместо да инициира промяна или да се съобрази със закона, Дончева спазила правилата. След това обясни, че тази проверка ИВСС бил нарушил случайното разпределение, защото я проверявал инспектор, избран ръчно, а не на случаен принцип. Тя посочи, че не счита, че е уронила престижа на съдебната власт.

В тази връзка Атанаска Дишева се опита да получи конкретика защо в този конкретен случай Дончева е избрала да влезе в състав в Търговската колегия, при положение, че до този момент е правораздавала в Гражданската. От обяснения на Дончева се разбра, че се опитала да облекчи колегите си в ТК. „Защо аз? Ами знаете ли защо аз? Тогава имаше забрана в ЗСВ на свободна щатна бройка да се командирова. Бях съдия в повече в Гражданска колегия. И аз, за да гледам дела, понеже бях двадесет и втория съдия в Гражданска колегия, свръхчлен…Освободи се възможност да помагам на съдиите в ТК“, заяви тя. Това провокира Дишева да я попита счита ли, че председателят на апелативния съд може да влиза по дела във всички колегии, а Дончева отговори, че според нея председателят не минава на разпределение от общото събрание, а влиза, в която колегия прецени. Каза също, че не си е помисляла да гледа наказателни дела. Не стана ясно защо не е поела състава на избрания по това член на ВСС Стефан Гроздев или на друг командирован съдия от Търговската колегия, а е предпочела да изземе делата на доклад на съдия Милен Василев.

Иначе титулярните съдии били разпределени по отделения от общите събрания на колегиите, но не и командированите, защото нямало такова изискване. В последните години заради пандемията съдия Дончева не свиквала присъствени събрания, за да пази живота и здравето на колегите си.

Съдия Дончева бе попитана и какво отношение е взимала по конкретни случаи, в които съдии са били обект на негативни публикации, атаки в публичното пространство заради решения по конкретни дела и как един председател би следвало да процедира. Дончева не изрази категорична позиция, посочи, че ако атакуваните съдии проявят желание – може общото събрание да обсъди въпроса. Според нея нямало модел на поведение в такива случаи, който председателят трябва да следва. Дишева й напомни, че ВСС е приел стандарти и в тях именно председателят е този, който първи трябва да отреагира при заплахи за независимостта на конкретни съдии.

Въпроси бяха зададени и за ремонтите и обществените поръчки, свързани със Съдебната палата, а от думите на Олга Керелска се разбра, че един от договори е изтекъл и не е ясно какво се случва с ремонта.

Дебатът след изслушването не беше изненадващ. Първи думата взе Боян Новански, който издекламира, че познава Дончева от много години, била дисциплиниран и отговорен човек и той щял да я подкрепи за втори мандат.
Атанаска Дишева бе пространна в аргументите си защо не счита, че кандидатката притежава необходимите качества да оглавява най-големия апелативен съд. „От темите, които засегнахме днес, за мен стана ясно, че съдия Дончева не проявява нужната инициативност да провери дали издадените преди нея актове са в съответствие в закона, да инициира промяна на тяхното съдържание (става дума за правилата за командироване и случайното разпределение в САС – б.а.)“, посочи тя. Посочи и че Дончева не е направила необходимото при случаите на атаки срещу съдии в САС.

Дишева обясни, че е показателно, че НК няма ръководител, че обяснения на Дончева не са „достоверни и адекватни“, че, според нея, и командированите магистрати подлежат на разпределение от общите събрания, защото в противен случай само от заповедта на председателя зависи командирования магистрат в кой състав ще влезе. Поясни, че не споделя виждането, че няма проблем да има съдебни състави само от командировани. Атанаска Дишева изброи няколко норми от Етичния кодекс на българските магистрати, които, според нея, е нарушила съдия Дончева в случая с Милен Василев.

Изборът на САС е съществен. Това е съд с изключителна натовареност, изключително наложителни въпроси за решаване, най-големият апелативен съд. Не чух освен това с натовареността някакви други проблеми да се решават“, посочи Дишева и допълни, че по нейна информация общи събрание в съда не се провеждат и преди пандемията.

Драгомир Кояджиков заяви, че всички изказвания от изслушването на Дончева пред съдиите в САС „говорят за един успешен първи мандат“. „Само вие видяхте проблеми. Къде ги видяхте тези проблеми, на мене не ми беше ясно? Аз този път ще се доверя на съдиите от САС. При такъв успешен мандат, не виждам причина да не подкрепя Дончева за втори мандат“, обърна се Кояджиков към Дишева.

Олга Керелска каза, че не счита, че има делови и организационни качества да бъде ръководител на толкова голям съд. Според нея тя е дала абсурдни аргументи защо две години НК работи без ръководител. „По отношение на командироването…не знам какво да кажа. Но факт е, че в САС колегите не се командироват по стаж, професионални качества в достатъчно от случаите, което създава напрежение. Не би трябвало тя да чака инициатива, за да се отиде към друг начин за командироване на колегите. Знаете, тази тема е чувствителна сред колегите. Тя е демотивиращ фактор, когато то не е по заслуги“, каза Керелска. Поясни, че не е получила отговор какво е направила съдия Дончева, за да разреши дългогодишните проблеми в благоевградския съдебен район. „Никъде другаде няма такива проблеми. Когато бяхме на срещата с колегите с района – като основен проблем бе посочено именно командироването. И там се прескачат съдии със стаж. Имала е реална възможност да се намеси в този процес, за да няма проблеми, каквито има до степен съдилищата там да не могат да функционират“, мотивира отрицателния си вот тя.

Вероника Имова заяви, че Дончева е написала „концепция от 85 страници, всяка една страница има конкретно съдържание, не с празни приказки, и ретроспекция на своята работа, и на това, което предстои“. „В мандата й имаше изключителни предизвикателства – въвеждането на новите модули в електронната система за управление на делата. Да сте чули колегата или колегите да роптаят и да се противопоставят на закона и на административните решения на ВСС. Те седнаха, изучиха системата и бяха основните предложители за електронното правосъдие. Това е заслуга и на ръководството“, каза тя. Според нея критиките за вътрешните правила за командироването и случайното разпределение в САС са необосновани. „Дончева беше изключително убедителна и откровена и самокритична за непостигнати, но желани за постигане резултати. Няма никакво основание да не приемем, че отговаря на всички критерии в чл. 194 от ЗСВ и като един талантлив съдия, един стриктен административен ръководител и се ползва с доверието и уважението на всички нейни колеги“, поясни Имова. Според нея Дончева е създавала една спокойна и творческа обстановка за работа в съда и не занимавала съдиите с въпроси от нейната компетентност. Пожела й да бъде „все така борбена и да устоява на трудностите и да не се плаши пред предизвикателствата, защото й предстоят много – особено след измененията на ЗСВ за закриването на спецправосъдието“.

Даниела Марчева, подобно на Имова и Кояджиков, настоя, че фактите се представяли по неверен начин и се внушавало, че има нарушение на процедурата, което категорично не отговаряло на истината. А Кояджиков дори прочете определение на думата „демагогия“ от Тълковния речник и обвини Дишева и Керелска именно в това.
В крайна сметка в гласуването нямаше изненади. Монолитното мнозинство преизбра съдия Дончева за втори мандат.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

6 коментара

 • Antone Chianese на 01.07.2023 в 01:06:34

  Your words create colorful imagery in my mind. I imagine every detail you describe. https://www.assaqr.com/forums/users/devonrosenstenge/

  Отговор
 • MarianThicy на 27.02.2024 в 05:01:00

  Тунис, със своите златни плажове, дълга история и впечатляващи пейзажи, предлага перфектната дестинация за всеки, който търси вълшебната почивка. От старинните руини на Картаген до омагьосващите пясъци на Сахара, Тунис е място, където културата и естествената красота се сливат в едно, за да предложат вдъхновяващо приключение. Не чакайте повече, направете следващата си отпуск неповторима с авантюра до Тунис. Разгледайте красотата, културното наследство и традициите на тази очарователна страна. Запазете своето място сега и се пригответе за авантюра, което ще се запечата в сърцата ви завинаги. Разгледайте нашия сайт или се контактирайте с нас директно, за да стартираме планирането на вашето екскурзия до Тунис без забавяне! https://storage.googleapis.com/mistraltravel/tunis/tunis.html

  Отговор
 • MarianThicy на 02.03.2024 в 23:59:27

  Тунис, със своите слънчеви плажове, дълга история и живописни пейзажи, предлага идеалната дестинация за всеки, който търси вълшебната почивка. От старинните руини на Картаген до омагьосващите пясъци на Сахара, Тунис е място, където традицията и естествената красота се сливат в едно, за да предложат незабравимо приключение. Не отлагайте повече, организирайте следващата си ваканция неповторима с екскурзия до Тунис. Открийте очарованието, минатото и традициите на тази вълшебна страна. Осигурете си своето място незабавно и се пригответе за авантюра, което ще се запечата в сърцата ви завинаги. Посетете нашия сайт или се свържете с нас непосредствено, за да започнем планирането на вашето пътуване до Тунис без забавяне! https://storage.googleapis.com/mistraltravel/tunis/tunis.html

  Отговор
 • MarianThicy на 03.03.2024 в 00:14:23

  Тунис, със своите слънчеви плажове, древна история и живописни пейзажи, предлага идеалната дестинация за всеки, който търси перфектната почивка. От историческите руини на Картаген до вълшебните пясъци на Сахара, Тунис е място, където културата и ландшафтът се сливат в едно, за да предложат вълнуващо приключение. Не забавяйте повече, планирайте следващата си отпуск незабравима с авантюра до Тунис. Открийте красотата, историята и традициите на тази удивителна страна. Резервирайте своето място сега и се настройте за авантюра, което ще остане в душите ви безкрайно. Проверете нашия сайт или се свържете с нас непосредствено, за да инициираме планирането на вашето екскурзия до Тунис без забавяне! https://storage.googleapis.com/mistraltravel/tunis/tunis.html

  Отговор
 • EsenistrElill на 01.05.2024 в 18:47:55

  Циклёвка паркета: особенности и этапы услуги Циклёвка паркета — это процесс восстановления внешнего вида паркетного пола путём удаления верхнего повреждённого слоя и возвращения ему первоначального вида. Услуга включает в себя несколько этапов: Подготовка: перед началом работы необходимо защитить мебель и другие предметы от пыли и грязи, а также удалить плинтусы. Шлифовка: с помощью шлифовальной машины удаляется старый лак и верхний повреждённый слой древесины. Шпатлёвка: после шлифовки поверхность паркета шпатлюется для заполнения трещин и выравнивания поверхности. Грунтовка: перед нанесением лака паркет грунтуется для улучшения адгезии и защиты от плесени и грибка. Нанесение лака: лак наносится в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой между ними. Полировка: после нанесения последнего слоя лака паркет полируется для придания поверхности блеска и гладкости. Циклёвка паркета позволяет обновить внешний вид пола, восстановить его структуру и продлить срок службы. Сайт: ykladka-parketa.ru Циклевка паркета

  Отговор
 • 1lpenistrElill на 06.05.2024 в 07:45:43

  Лендинг-пейдж — это одностраничный сайт, предназначенный для рекламы и продажи товаров или услуг, а также для сбора контактных данных потенциальных клиентов. Вот несколько причин, почему лендинг-пейдж важен для бизнеса: Увеличение узнаваемости компании. Лендинг-пейдж позволяет представить компанию и её продукты или услуги в выгодном свете, что способствует росту узнаваемости бренда. Повышение продаж. Заказать лендинг можно здесь - 1landingpage.ru Одностраничные сайты позволяют сосредоточиться на конкретных предложениях и акциях, что повышает вероятность совершения покупки. Оптимизация SEO-показателей. Лендинг-пейдж создаются с учётом ключевых слов и фраз, что улучшает позиции сайта в результатах поиска и привлекает больше целевых посетителей. Привлечение новой аудитории. Одностраничные сайты могут использоваться для продвижения новых продуктов или услуг, а также для привлечения внимания к определённым кампаниям или акциям. Расширение клиентской базы. Лендинг-пейдж собирают контактные данные потенциальных клиентов, что позволяет компании поддерживать связь с ними и предлагать дополнительные услуги или товары. Простота генерации лидов. Лендинг-пейдж предоставляют краткую и понятную информацию о продуктах или услугах, что облегчает процесс принятия решения для потенциальных клиентов. Сбор персональных данных. Лендинг-пейдж позволяют собирать информацию о потенциальных клиентах, такую как email-адрес, имя и контактные данные, что помогает компании лучше понимать свою аудиторию и предоставлять более персонализированные услуги. Улучшение поискового трафика. Лендинг-пейдж создаются с учётом определённых поисковых запросов, что позволяет привлекать больше целевых посетителей на сайт. Эффективное продвижение новой продукции. Лендинг-пейдж можно использовать для продвижения новых товаров или услуг, что позволяет привлечь внимание потенциальных клиентов и стимулировать их к покупке. Лёгкий процесс принятия решений. Лендинг-пейдж содержат только самую необходимую информацию, что упрощает процесс принятия решения для потенциальных клиентов. В целом, лендинг-пейдж являются мощным инструментом для продвижения бизнеса, увеличения продаж и привлечения новых клиентов. Заказать лендинг

  Отговор

Вашият коментар