Нерешени проблеми и заявка за приключване на делата за корупция „по удовлетворителен за обществото начин” от единствения кандидат за председател на САС

13-06-2016; категория: Данните говорят, Мнение; автор: Галина Гиргинова;

Syd

Близо две години Софийският апелативен съд (САС) работи без титулярен председател. След серията провалени избори за административен ръководител на най-големия апелативен съд в страната, управлението му бе поверено след скандална намеса от главния прокурор Сотир Цацаров на ръководителя на Търговското отделение в съда Стефан Гроздев.

Утре съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за четвърти път ще гласува кой да оглави САС, а кандидатът е само един – заместник-председателят на съда и ръководител на Гражданското отделение Даниела Дончева. Съдийката е част от ръководството на съда от 2009 г. – заместник е на отстранения председател Веселин Пенгезов и работи в екипа на и.ф. административния ръководител Стефан Гроздев, за когото се твърди, че е близък до ДПС. Нито Пенгезов, нито Гроздев спечелиха доверието на кадровия орган в предишните конкурси, затова въпросът е дали ВСС ще повери ръководството на най-важния апелативен съд в ръцете на трети съдия, който през последните седем години е част от управленския му екип.

За разлика от Пенгезов и Гроздев, чиито имена се свързват в публичното пространство с няколко скандала, съдия Даниела Дончева не е попадала в полезрението на медиите. Въпреки това за проблемите в ръководеното от нея Гражданско отделение на САС се знае от 2013 г. Както „Съдебни репортажи” писа, тогава съдии от Върховния касационен съд (ВКС) извършват проверка в апелативните съдилища за периода 2011-2012 г., а докладът им разкрива, че организацията на дейността в САС търпи сериозни критики. Ето защо проверката завършва с множество препоръки към ръководството на съда.

Мълчанието на ВСС за проблемите в апелативния съд в столицата продължава и до днес, макар съвсем наскоро в заседание на съдийската колегия да бяха разгледани докладите на ВКС по проверката на върховните съдии в апелативните съдилища в периода 2014-2015 г. От анализа на ВКС за САС, с който „Съдебни репортажи” разполага, могат да се направят притеснителни изводи – ръководството на съда не е положило почти никакви усилия, за да изпълни препоръките на върховния съд от преди три години. Това в особена степен важи за Гражданското отделение на съда, ръководено от съдия Дончева.

Докладът сочи, че неравномерната натовареност в Гражданското отделение, констатирана още през 2013 г., продължава да съществува. „Наблюдават се значителни разлики в броя на разпределените на различни докладчици дела в гражданското и търговското отделение, без да е ясно каква е причината и как си са предприетите от ръководството на съда мерки за минимализиране на разликите”, заключват върховните съдии, които преди три години откриват разлики между 100 до 240 дела по-малко на определени състави в Гражданското отделение.

Повтарят се и констатациите за твърде големи периоди от образуването до насрочването на делата – близо 5 месеца. Не е изпълнена и препоръката съдията докладчик да определя дата и часа на съдебните заседания, като съобразява определените правила за насрочване и решаване на делата, а в някои случаи не се спазва разпоредбата на чл. 85, ал 2 от Правилника за организация на съдилищата – след приключване на съдебното заседание съдебният секретар да отразява в книгата на откритите заседания резултата от заседанието, а това води до отлагане на дела без следваща дата на заседанието и без яснота каква е причината.

„Констатират се проблеми в организацията по движението на делата в гражданско и търговско отделение. В някои дела определението на съда, съдържащо указания към страните, се прави късно, което може да компрометира своевременното провеждане на заседанието”, сочат от ВКС и допълват, че има случаи на формално провеждане на заседание по чл. 267 ГПК за подготовка на публичното заседание и за произнасяне на по исканията на страните – например граждански дела се отлагат двукратно за предоставяне на доказателства от страните, за служебна проверка в Търговския регистър с оглед промяната във формата на управление на жалбоподателя, за конкретизация на иска, за служебна справка за наличието на преюдициален спор.

В някои случаи съдът не следи достатъчно за бързината на производството, считат съдиите и конкретизират – по гражданско дело след отлагане на публичното заседание по молба на страната с приложен медицински документ, делото е отложено и втори път за организиране на защитата на същата страна, без необходимостта от такава организация да й бъде указана още при първото отлагане на делото. Други дела се отлагат поради неявяване на ищеца или жалбоподателя. „В други случаи не е ясно защо не е проведено съответното публично заседание”, констатират от ВКС и дават пример – не е ясно защо делото е в първоинстанционния съд, без да е ясно по каква причина и защо не са предприети административни мерки за връщане на делото своевременно. Има дела, по които не е ясна причината за отлагането им – например, делото е отложено за друга дата „по искане на жалбоподателя-ищец”. Има и откровено странни записи по администрирането на делата – част от делата не са разгледани в публично заседание, но причината за това остава неясна, заради липса на запис или записи от рода на „не е влизало в зала”.

Докладът посочва, че в някои случаи образувани дела се прекратяват, защото не е била извършена необходимата проверка при образуването им, не се прилага списък на всички дела, образувано по реда на тяхното постъпване, между които е извършен избора на съдийско назначение за конкретната дата, не е констатирано ръководството на съда да е определило максимален срок за проучване и насрочване на делата, в зависимост от тяхната сложност.

Освен недостатъците в организацията в Гражданското отделение, анализът на ВКС показва, че ръководството на САС продължава да не извършва проверки на организацията и дейността на гражданските и търговските съдии от окръжните съдилища в съдебния район – задължение, което е вменено по закон на апелативните съдилища. Проблемът е съществен, тъй като именно в този период, в който САС е бездействал, избухнаха скандалите в Софийския градски съд, а нередностите в градския съд биха могли да бъдат „прихванати” много по-рано, ако апелативния съд бе изпълнил правомощията си за проверка.

Дублирането на констатациите в двата доклада на ВКС всъщност разкрива бездействието на ръководството на САС да отстрани пропуските в работата си. В същото време решението на нито една от посочените проблемни области не е адресирано в концепцията за управлението на апелативния съд, депозирана от съдия Дончева пред ВСС. Нещо повече – в становище на Български институт за правни инициативи, публикувано в сайта на кадровия орган, се казва, че голяма част от концепцията на съдия Дончева буквално повтаря тази, подадена от съдия Веселин Пенгезов при участието му в конкурса през 2014 г., като в нея фигурират цели копирани пасажи. В останалата си част документът, който представлява визията на съдия Дончева за управлението на съда в следващите пет години, преповтаря отчетните доклади на САС или адресира общо въпроси по съдебната реформа.

Съдии от САС, с които „Съдебни репортажи” разговаря, намериха и откровено притеснителни моменти в концепцията на съдия Дончева. Кандидатката е заложила приоритети, които поставят под въпрос независимостта на съда. В раздел, озаглавен „Корупция” съдия Дончева отбелязва, че в дейността си ще стимулира срещи и дебати между съдии от САС и прокурори, които да бъдат в полза за конкретен напредък и постигане на солидни резултати по дела за корупция и организираната престъпност по високите етажи на властта.

“Най-скорошната стъпка по тази стратегия (за борба с корупцията – б.а.) бе създаването през април 2015 г. на по-солидно междуведомствено звено към Софийска градска прокуратура за разследване и наказателно преследване на корупцията по високите етажи на властта”, подчертава кандидатката. Според нея са налице признаци, че това по-тясно сътрудничество между службите в рамките на специализирана структура започва да дава положителни резултати. „Редица случаи са внесени в съда. Други са в процес на разследване. Същевременно обаче оценката на усилията на България да се справи с корупцията по високите етажи на властта ще зависи от постановяването и изпълнението на окончателни съдебни решения. Смятам като административен ръководител да съблюдавам, в рамките на правомощията си по закон, тези производства в САС да приключват по удовлетворителен за обществото начин”, отбелязва съдия Дончева. Последното обаче логично поставя въпроса какво се разбира под удовлетворителен за обществото краен резултат от делата и дали заявката не накърнява независимостта на съдебната власт, защото съдът е арбитър между страните по делата, а не борец с корупцията (въпреки разбиранията на главния прокурор в тази посока). Още повече, че САС е ключов апелативен съд, в който на проверка подлежат решенията по дела за корупция и лица с имунитет.

Съдия Дончева обещава още да съблюдава стриктно спазването на закона за борба с корупцията. “След приемане на целенасочени законодателни изменения за справяне с ключови проблеми в наказателните производства, по специално засягащи сложните дела за корупция и организирана престъпност, ще се стремя да намерят отражение в наказателната политика на съда”, се казва в концепцията й.

Дали тези въпроси ще бъдат поставени на обсъждане утре по време на изслушването преди избора на нов председател на САС е спорно. В този мандат при ключови избори за председатели на съдилища ВСС избягваше да коментира дори данни за корупция, а съмненията за лошо администриране на съдилищата бяха пренебрегвани с общи кухи формулировки за притежаваните професионални и морални качества на кандидатите. Двойният отказ на съвета да повери ръководството на САС в ръцете на Нели Куцкова, чиято репутация и управленски качества не са поставяни под въпрос, е доказателство, че кадровият орган няма да рискува да направи втора „грешка” като тази с новото ръководство на Софийския градски съд, което изчисти възможностите за злоупотреби в съда, и да изпусне контрола над най-големия апелативен съд в страната.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар