Върховният административен съд отказа да назначи особен представител на КТБ по делото срещу отнемането на лиценза на банката

Съдът с председател Георги Колев отхвърли искането за отвод на съдебния състав
30-03-2015; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Петчленният състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Георги Колев предстои да се произнесе по въпроса имат ли акционерите в Корпоративна търговска банка (КТБ) правен интерес да обжалват отнемането на лиценза от БНБ. От определение на съда, публикувано днес, става ясно, че ВАС ще разгледа жалбата на „Бромак”, Вера Архундова, Орлин Русев и „Бългериан акузишън къмпани” в закрито заседание, а не както поискаха жалбоподателите – в открито заседание заради високия обществен интерес по делото. Съдът отхвърля и останалите искания на жалбоподателите – съдебният състав да се отведе, по делото да бъде назначен особен представител на КТБ, а процесът да бъде спрян или прекратен.

Както „Съдебни репортажи” писа, адвокатите на акционерите поискаха отвод на всички членове на съдебния състав. По отношение на председателя на ВАС Георги Колев искането се позовава на факта, че като административен ръководител на съда той може да влияе върху решението на състава. Колев оглави петчленния състав след критики на премиера Борисов за бързината на процеса, като обясни, че с действията си поема лична отговорност по делото. Още в четвъртък председателят на ВАС определи искането на жалбоподателите като „несериозно”, а в интервю пред в. „Стандарт” посочи, че поема делото, защото е „от изключително значение” и е породило „икономически проблеми, които следва да бъдат решавани”. Освен възможността да влияе на състава, адвокатите посочват, че Колев не е изпълнил задълженията си да насрочи в законовия срок искането за образуване на тълкувателно дело, което да изясни въпроса кой има правен интерес да обжалва решение на БНБ за отнемане на лиценза на банката. Друго основание е отказът на председателя на ВАС да извърши публичен избор на съдията-докладчик по делото. Адвокатите се позовават и на изказване на Колев, че критиките на Борисов са обясними и делото ще бъде решено до две седмици.

Искането за отвод на председателя на съда е неоснователно, се казва в определението на ВАС, като съдът отрича възможността Колев да влияе на решението. „Членове на настоящият съдебен състав са съдии с дългогодишна практика и доказан професионализъм, като нито един от тях в работата си не е дал повод за подобни съмнения”, сочи ВАС. Делото е разпределено в присъствието на 11 съдии, а определянето на състава на съда също е извършено в съответствие с установените правила. В определението се казва, че не е вярно, че Колев не е насрочил тълкувателното дело – в случая искането е постъпило на 10 март и към настоящия момент законовият срок за насрочване не е изтекъл. „Неоснователни са и твърденията на жалбоподателя, че на 12.03.2015 год. съдията Георги Колев, като Председател на ВАС, в отговор на критики към работата на ВАС е направил изявления, които са кореспондирали с последващо изявление на Премиера Господин Борисов от 21.03.2015 г., че държавата ще си върне парите, които е дала за изплащането на гарантираните депозити в КТБ. Приложените доказателства навеждат на обратния извод-направеното изявление касае срочността на работата на ВАС като цяло. В същото не се споменават конкретни дела, нито е изразено мнение във връзка с предмета на настоящето производство” (правописът е запазен – б.а.), мотивира се ВАС.

Доводът на жалбоподателите, че съдията-докладчик е командирован и това го поставя в „чувствителна зависимост” от председателя на съда също не е възприет, защото е „субективна оценка, която не е мотивирана”. Както „Съдебни репортажи” писа, съдия Росен Василев е командирован от Окръжия съд в Благоевград с еднолична заповед на Георги Колев, участва в конкурса за повишаване, но не се класира за титулярно място във ВАС. За него Колев казва, че му има пълно доверие. Според определението „самият факт на командироване на съдия в друг съд не попада в хипотезата на чл.22,ал.1,т.6 от ГПК и не следва да се преценява като обстоятелство, което поражда основателно съмнение в неговото безпристрастие”. Чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК обаче не е конкретен, в него се казва, че„ по делото не може да участва лице относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие”, затова не става ясно как съставът е преценил, че зависимостта на командирования съдия не е обстоятелство за отвод.

По отношение на другите съдии – Милка Панчева, Александър Еленков и Наталия Марчева, в искането за отвод се сочи, че вече са се произнасяли по други дела по въпроса кой има правен интерес да обжалва решението на БНБ, което нарушава принципа на „равенство на оръжията” в съдебния процес, а освен това тримата съдии формират мнозинството в състава и така биха предопределили изхода на делото. За да отхвърли искането, съдът отново се позовава на чл. 22 от ГПК, в чиито обхват не попада „участието на съдията по други административни дела”. ВАС сочи, че предметът на спора по делата, решени от Панчева, Еленков и Марчева касае отношения между КТБ и вложител, докато жалбоподатели по настоящето дело са акционери в КТБ.

Обобщено, ВАС казва, че обстоятелствата, които налагат отвод на съда, трябва да пораждат не просто съмнение за безпристрастността и независимостта на съдията, а това съмнение да е основателно. „Ако се допусне отвод да се прави само на базата на съмнения , това може да доведе до краен субективизъм, опорочаване на процедурата, засягане на доброто име и професионалната чест на съдията. Ето защо, за да бъде отстранен съдията е необходимо безспорно установяване на основателното съмнение. В настоящият случай тези предпоставки не са налице”, се казва в определението.

По делото са постъпили становища от БНБ и КТБ (представлявана от квесторите), според които исканията на акционерите са неоснователни. На това становище е и съдът. Според ВАС няма причина делото да бъде спряно или прекратено заради висящите процеси по жалби на други акционери, а тълкувателното дело все още не е образувано и не може да бъде повод за спиране на процеса.

ВАС отхвърля и молбата за назначаване на особен представител на КТБ по делото, като се позовава на Закона за кредитните институции, според който при поставяне на банка под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност, назначаването на квестори е задължително. „Видно от доказателствата по делото такива са назначени. Съобразно чл. 107 от ЗКИ с назначаването на квестори всички правомощия на надзорния и управителния съвет на банката се преустановяват и се упражняват от квесторите, доколкото в акта за назначаването им не са предвидени ограничения. Квесторите управляват и представляват КТБ не само защото са вписани в Търговския регистър като представляващи банката лица, не само по силата на административния акт на БНБ с който са назначени и който има незабавно изпълнение, а и по силата на закона. В случая КТБ не е жалбоподател, а заинтересована страна. Същата се представлява от назначените квестори, които са изразили становище във връзка с всички искания на жалбоподателите”, мотивира се ВАС. На друго становище беше съдия Соня Янкулова, която бе част от тричленния състав по делото. Според особеното й мнение държавата е създавала илюзорни права на акционерите, а квесторите са зависими от работодателя си – БНБ и не биха могли обективно да представляват интересите на банката.

„Като отчитам горното считам, че действащата нормативна уредба налага да се допусне изключение от общия принцип, че защитата на правата и интересите на едно акционерно дружество може да се осъществи само от самото дружество, не и от неговите акционери”, смята съдия Янкулова. Аргументи за това тя вижда в особеностите на законодателството – БНБ назначава квестори при отнемане на лиценза, само Централната банка може да ги освободи и да назначи други и този акт не подлежи на обжалване, квесторите се отчитат пред БНБ и получават задължителни предписания от Централната банка. „Следователно безспорно е, че квесторите са лица, които черпят правомощията си от актове на Централната банка, зависими са единствено от централната банка и правоотношението им възниква и се прекратява едностранно само от Централната банка”, пише в особеното мнение. Или с други думи квесторите изцяло зависят от волята на БНБ.

Тя уточнява, че на практика няма друг, който да може да задвижи съдебно производство за проверка на законосъобразността на решението на Централната банка за отнемане на лиценза на банката освен акционерите. „За квесторите е напълно разбираемо, че няма да оспорят решението на органа, който ги е назначил и на когото те единствено са подчинени. А да се остави без съдебен контрол един акт на държавен орган, с който се отнемат права и за който законодателят е постановил, че подлежи на съдебен контрол само защото правният субект, който към този момент представлява банката е в пряка зависимост от органа, чийто акт се цели да бъде предмет на съдебен контрол, и поради това няма правен интерес от неговото оспорване, ми се струва, че е заобикаляне на закона – използване на правни техники за създаване на „теоретични и илюзорни права“, по израза на Съда по правата на човека (цитирано във всички посочени по-горе съдебни решения). Не допущам, че правовата държава целенасочено е създала илюзорни права”, пише в особеното мнение. И се допълва, че дори и фактически да възникват ситуации, в които се достига именно до това, съдът е този, който стъпвайки на основните права на правните субекти и изпълнявайки конституционното си задължение да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, следва да превърне илюзорното право в практически осъществимо и ефективно”, разсъждава съдийката.Тази тези обаче очевидно не се възприема от петчленния състав.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

3 коментара

 • Алеко на 31.03.2015 в 14:10:01

  До Главния секратар на Висшия съдебен съвет До членовете на ВСС: Соня Найденова Галина Карагьозова Елка Атанасова Калин Калпакчиев Камен Иванов Магдалена Лазарова Милка Итова Юлия Ковачева Господа и дами членове на ВСС, Сдружение “План Б”, както и обществеността, настояваме да бъдем уведомени: 1. Каква е общата стойност, която ще получите от фондация “Америка за България” за пътни разходи, разходи за преводач, както и разходи за нощувки по време на престоя ви в Съединените американски щати за периода от 12 до 24 април 2015 година? 2. Каква е общата стойност на дневните разходи, както и за медицински застраховки, които ще бъдат за сметка ВСС? София Сдружение “План Б” 31 март 2015 г.

  Отговор
 • Алеко на 31.03.2015 в 14:10:31

  http://planbe.bg/до-вашингтон-и-назад/

  Отговор
 • Pingback: Върховните съдии спряха делото “КТБ” и пратиха текстове от Закона за банковата несъстоятелност в Конституционния съд | Съдебни репортажи

Вашият коментар