Предизвестено: ВСС назначи бившата заместничка на Цацаров за председател на Пловдивския апелативен съд

Без забележки към досегашния шеф на съда, 13 от кадровиците предпочетоха другата кандидатка, макар че не е работила като апелативен съдия
29-05-2014; категория: Данните говорят, Новини; автор: Галина Гиргинова;

sudebna-palata-pld

Съвсем очаквано Висшият съдебен съвет (ВСС) избра нов председател на Апелативния съд в Пловдив. За поста кандидатстваха досегашният ръководител на съда Георги Чамбов и заместник-председателката на Окръжния съд в града и началник на Наказателното отделение Магдалина Иванова.

Смяната, макар конюнктурно предизвестена, е неочаквана за съдиите в пловдивския район, защото съдия Чамбов се ползва с уважението и доверието на магистратите там, а организацията на Апелативния съд е смятана за една от най-добрите в страната. Към работата на Чамбов не бяха изказани и никакви забележки по време на заседанието, а председателят на Върховния касационен съд подкрепи кандидатурата му. Въпреки това кадровиците гласуваха доверие на съдия Иванова, която е дългогодишен заместник на главния прокурор Сотир Цацаров в Окръжния съд в Пловдив и се ползва с подкрепата му. Тя бе избрана с 13 гласа „за“, 4 „против“ и 6 „въздържали се“. За досегашния председател гласуваха 9 от членовете на ВСС, 6 бяха против и 8 се въздържаха.

Както „Съдебни репортажи“ писа, и двамата кандидати са оценени с най-висок брой точки в атестациите си – 150 т. В концепцията си съдия Чамбов наблегна върху един от най-съществените проблеми за магистратите – натовареността, като отбеляза, че проблемът има и човешки аспекти – прекалената натовареност на съдиите води до напрежение и стрес, а все повече хора в системата боледуват. „Казвам това не за да предизвикам съчувствие, а за да подчертая важността на проблема“, посочи Чамбов и допълни, че кадровата стабилност е от съществено значение за правораздаването. В този контекст, каза той, в близко бъдеще в Апелативния съд в Пловдив се очаква да бъде сменен 1/4 от състава на съдиите поради пенсиониране и това ще е приоритет за административния ръководител на съда, който може да подпомогне ВСС в дейността по кадровия подбор.

Съдия Чамбов акцентира и върху създаването на електронни досиета на делата, като приоритет в дейността трябва да е унифицирането на процеса във всички съдилища в региона. При изслушването му най-сериозно внимание бе отделено на докладите от проверките на Апелативния съд в Пловдив, извършени от съдии от ВКС, както и на начина, по който се прилага случайният подбор на съдии. Членът на ВСС, избрана от съдийската квота (преди това окръжен съдия във Варна), Каролина Неделчева се поинтересува как технически се осъществява случайното разпределение. Причина за въпроса й бе изложеното в концепцията на другия кандидат, в която има критики към случайното разпределение в съда – според новите правила, приети от ВСС, само административният ръководител или посочен от него съдия може да извършва разпределението. В АС-Пловдив, твърди съдия Иванова, това се прави от служител в „Регистратура“. Съдия Чамбов обясни, че от 1 април той осъществява случайното разпределение, а процедурата в съда е много бърза и ефективна.

Галина Карагьозова също използва записаното в концепцията на съдия Иванова, която предлага смяна на системата за случайното разпределение с компрометираната „LawChoice“, и попита Чамбов дали вижда такава необходимост. В АС-Пловдив е въведен програмният продукт „Кодинов“, който съвместява и деловодната система, и системата за случаен подбор. Георги Чамбов обясни, че сегашният продукт е направен така, че в процеса по случаен подбор няма човешка намеса – входящият номер се генерира от продукта, който след това разпределя делото на съдия-докладчик и това е сериозно предимство на ползвания софтуер. Освен това базата данни е криптирана, тоест защитена от външни намеси. „Не мисля, че една работеща програма, с много елементи на сигурност, много удобна, трябва да се смени“, мотивира се Чамбов. Освен това смяната на програмата ще изисква средства, а бюджетът на съда е ограничен.

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев попита къде, според съдия Чамбов, е най-тежко положението с кадровото обезпечаване в съдебния район. Най-сериозен проблем с кадрите, посочи кандидатът, е в Районния и Окръжния съд в Пловдив, като определи положението като „много сериозно“. Съдия Чамбов посочи също, че е малко изненадан от предложението на конкурентката за поста да съкрати щата на един от зам.-председателите на съда, защото, според него, това няма да реши никакъв проблем, напротив, ще натовари съдиите.

Кандидатът за шеф на втория по големина апелативен съд в страната бе питан дали е удачно в съда да има двама назначени шофьори и един пазач. Въпросът бе зададен от Димитър Узунов и отношение по него взима в концепцията си съдия Иванова, която смята да съкрати щата за шофьор и пазач. Иванова смята, че вторият не бил необходим, защото тя предвижда реконструкция на сградата на съда – избиване на стълбище към една от съдебните зали – така до нея щяло да има директен достъп и конвоираните лица нямало да минават през коридора, където се намират съдийските кабинети и щели да бъдат спестени пари за пазач. Никой обаче не попита дали реконструкцията действително ще спести повече средства.

Съдия Чамбов бе попитан и дали следи приходната част на бюджета и по-точно дали се събират съдебните такси по дела, както и колко случаи има тази година, когато страните са били освобождавани от държавна такса. Въпросът бе на Михаил Кожарев с уточнението, че се наблюдава спад в приходите за тази година. Чамбов посочи, че това се дължи на по-малкото дела през 2014 г. Уточни, че вероятно ще се наложи смяна на обслужващата банка на АС- Пловдив, заради факта, че съдът е бил уведомен, че лихвените проценти ще спаднат с поне 3%.

Съдия Иванова бе питана основно по няколко нейни предложения – смяната на системата за случаен подбор, съкращаването на щата на един от заместниците на председателя на съда и как смята да съвместява поста на административен ръководител с този на председател на Наказателното отделение. „От практически опит знам, че това е възможно“, обясни Иванова и припомни, че няколко месеца е била председател на Наказателното отделение и едновременно с това и.ф.председател на Окръжния съд в Пловдив. Галина Карагьозова я помоли да назове причините, заради които смята, че е необходима смяна на софтуерния продукт за случаен подбор и припомни, че към “LawChoice” има много критики и съмнения в сигурността на системата, която позволява външни манипулации, които не оставят следа в архива. Въпреки това в концепцията си съдия Иванова изтъква, че този продукт е „по-съвършен“ от използвания в АС-Пловдив, а на днешнoто заседание преповтори изводите си, че въвеждането на нова система се налага, защото настоящата е „бутикова“, останалите съдилища в района използват „LawChoice“, който бил „доказал предимствата си“. „Алгоритъмът, с който работи този модул („Кодинов“ – б.а.), не отговаря на целта на закона. Честно казано, аз не мога да разбера как работи тази система“, посочи Иванова като се позова на констатации от проверката на ВКС, за която „Съдебни репортажи“ писа. Съдия Иванова обаче не успя да отговори на въпроса дали в бюджета на Апелативния съд има средства за такава подмяна. Преди това Чамбов обясни пред членовете на ВСС, че има нов доклад на ВКС, в който се казва, че всички предишни препоръки по организацията на делата са изпълнени и няма забележки към случайния подбор на съдиите.

Интересът на кадровиците към конституирането на съдебните състави и на случайното разпределение е инцидентен и изненадващ. В други избори на председатели на съдилища, в които са констатирани сериозни пропуски или нарушения на случайния подбор, членовете на ВСС не са взимали отношение по въпроса. Такъв например бе конкурсът за шеф на Окръжния съд във Варна, когато един от кандидатите представи в концепцията си смущаващи данни за организацията на Гражданското отделение, която създава съмнение за ограничаване на случайното разпределение.

Дискусията след изслушването започна с близо пет минути мълчание в залата, като никой от кадровиците не пожела да изрази становище. Престраши се Незабравка Стоева. „Получи се малко повече мълчание от обичайното в ситуация преди избор“, започна тя и добави, че и двамата кандидати са изключително добри професионалисти, които имат лично мнение по въпросите на съда. Стоева обясни, че ще подкрепи Иванова, защото била „добър познавач на материята, която работи“. Отбеляза, че атестацията на съдията е отлична. Не взе отношение по въпроса, че такава е и атестацията на съдия Чамбов.

Калин Калпакчиев наблегна на факта, че организацията на съда е много добра и въпреки несъвършенствата и дребните недостатъци на случайното разпределение, по този въпрос също няма констатирани нарушения – каквито имало в ОС-Варна и СГС. Калпакчиев припомни, че в края на година ВСС е гласувал най-високата оценка на Чамбов и в този смисъл съветът не е имал забележки към него нито като съдия, нито като административен ръководител. Затова е логично съдия Чамбов да получи и сега подкрепата на съвета, подчерта Калпакчиев.

В подкрепа на съдия Иванова се изказа и Димитър Узунов с мотив, че в нея открива „голяма доза инициативност“ и „констатирам, че е много дейна“. Освен това била разгледала повече дела от Чамбов. Узунов заяви, че нямало да подкрепи председател, който не влиза в заседания. Той обаче не отбеляза, че съдия Иванова е зам.-председател и според правилата, приети от ВСС, има задължение да разглежда повече дела от административните ръководители, които са облекчени с по-голям процент намаляване на натовареността, както и че в Окръжен съд има повече дела от тези в Апелативния.

Председателят на ВКС Лазар Груев изрази становище, че съветът следва да гласува втори мандат на съдия Чамбов заради добрата организация на съда и професионализма, и спокойствието му. Проф. Груев също изтъкна, че ВСС е гласувал най-висока оценка на Чамбов. В крайна сметка без никакви конкретни критики към работата му, ВСС не подкрепи досегашния ръководител на АС-Пловдив за втори мандат. Според източници на „Съдебни репортажи“ от Пловдив и Варна преди избора е имало неформална уговорка избраните членове на ВСС от Варненския район да подкрепят кандидатурата на съдия Иванова, тъй като избраните от Пловдив кадровици (избрани от региона са бившата съдия Галя Георгиева и бившият прокурор Румен Боев) са дали гласа си за предварителните фаворитите в изборите за съдилища във Варна.

Така на практика ВСС затвори цикъла на изборите за председатели на съдилища в Пловдив и спази традицията да предпочита външни за съда кандидати и такива, които никога не са работили на съответното ниво. В близката една година съветът избра председател на Районния съд в Пловдив – дотогава председател на РС – Асеновград Иван Калибацев, председател на Окръжния съд в града Веселин Хаджиев – дотогава шеф на РС-Пловдив, а днес – председател на Апелативния съд – съдия без опит на апелативно ниво. Както „Съдебни репортажи“ писа, новите административни ръководители и на трите съдилища се ползват с подкрепата и доверието на главния прокурор Сотир Цацаров, а Апелативният съд в Пловдив е шапка на 6 окръжни съдилища и 27 районни. С днешния избор ВСС също така отвори път на компрометираната система за случайно разпределение на делата “LawChoice” в още един съд и то, както отбелязахме, най-високия по степен в Пловдивския съдебен регион. Да припомним – софтуерният продукт има слаба защита и позволява различни форми на манипулация при избор на съдия, които обаче са недоказуеми, защото архивът е текстови файл, в който без следа се заличават намесите.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

VSS

Болничен отложи избора на председател на Районен съд – Благоевград

Снимка: Дневник

Защото ви обещаха…вие ще сте председател на този съд. Или за апетитите към председателските постове в Благоевградския съдебен район

Съмненията за предрешеност на конкурсите за административни ръководители на районния и окръжния съд в Благоевград се засилват
Снимка: Дневник

След неубедително изслушване и куп въпроси без отговор: ВСС преизбра Даниела Дончева за председател на Софийския апелативен съд

Снимка: Дарик

Софийски командирован съд: Kак се командироват съдии в най-големия апелативен съд

Снимка: Дневник

Има ли нарушение на процедурата в конкурса за председател на Софийския апелативен съд?

В САС 1/3 от съдиите са командировани с еднолична заповед на председателя Даниела Дончева по неясни критерии
Снимка: Дневник

Странните кадрови решения за Благоевградския съдебен район

galina_zaharova

Съдия Галина Захарова бе избрана за председател на Върховния касационен съд

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката

Вашият коментар