Извинете ни “в името на народа”

Как в Апелативен съд-Варна всяка от страните по едно дело се е сдобила с решение в нейна полза
29-01-2014; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

vss

Общественото доверие в българската съдебна система не е високо. Така започва последният мониторингов доклад на Европейската комисия за България, публикуван миналата седмица. И ако за управляващите тази констатация на ЕК е поредният повод да отбележат обективността на европейските ни партньори, да се оправдаят с предходното управление и после до следващия доклад да затворят нелицеприятната тема за липсата на политическа воля за реформа в съдебната власт, то за конкретните потребители на българското правосъдие критичните оценки на дипломатичен език имат съвсем недипломатично житейско проявление. А проявленията, оказва се, могат да бъдат напълно непредсказуеми и дори невероятни – като например – да получиш две решения в противоположен смисъл по едно дело. Мислите, че е невъзможно? Ами не, възможно е – във Варненския апелативен съд (ВАпС). Може дори да си помислите, че даже да се е случило такова невероятно безобразие, то няма как (поне този път!) да не бъде забелязано от Висшия съдебен съвет. Ами не – възможно е.

Упс, техническа грешка

Когато на 9 юли миналата година д-р Добрин Папуров (чрез процесуалния си представител) получава съобщение от ВАпС за постановено решение по дело, в което дружеството, което представлява, е страна, той няма представа какво ще се случи само след месец. „Търговското дело беше заведено по искова молба на Никола Колев срещу „Папуров” ООД, управлявано от мен. Първата инстанция – Окръжният съд в Търговище, отсъди в моя полза и делото стигна по жалба на противната страна във Варненския апелативен съд”, разказва пред „Съдебни репортажи” Папуров. В началото на юли мъжът получава съобщение от ВАпС, изпратено на адреса на адвоката му, с което е уведомен, че съдът потвърждава решението на първата инстанция. Официалното съобщение е придружено и с копие от самото съдебно решение на тричленния състав с председател Мара Христова (към настоящия момент изпълняваща длъжността председател на ВАпС) и членове Радослав Славов (докладчик) и Вилиан Петров.

Това обаче е едва началото на сагата с ВАпС. „На 26 август адвоката ми получи второ съобщение от Варненския съд, в което пише коренно противоположното – че решението на ВАпС отменя първоинстанционното решение, което е в моя полза, и осъжда дружеството ми”, казва д-р Добрин Папуров. Този път освен новото решение съобщението е придружено и от бележка, подписана от съдия Радослав Славов, в която се казва: „приложено повторно Ви изпращаме решение № 170/20.06.2013 г., тъй като изпратеното Ви на 20.06.2013 г. решение по същото дело поради техническа грешка не кореспондира с окончателното съдържание на същото, а възпроизвежда само особеното мнение”. Така д-р Добрин Папуров получава второ решение по търговския спор с еднакъв номер и дата, постановено от същия съдебен състав на един съд – този път в обратен смисъл и с още едно допълнение – с особено мнение на докладчика по делото. Поправката на „техническата грешка” (второ решение да измести първото) не е отразена на сайта на ВАпС. Два дни след като получава второто решение д-р Папуров отива при нотариус, който изготвя констативен протокол и удостоверява това обстоятелство – в сайта на ВАпС под №170 стои решението в полза на ответника – тоест първото.

Следват поредица от „грешки”, които имат за цел да вкарат отново в традиционните релси делото с две съдебни решения. Междувременно д-р Добрин Папуров подава както касационна жалба, така и сигнали до Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС (ИВСС) – органите, компетентни да проверят обстоятелствата около необичайната съдба на решение № 170, което от полза на едната страна се трансформира в полза на другата.

„Когато делото дойде в София във Върховния касационен съд, се оказа, че в папката, първото решение изобщо не фигурира. Няма го! Ако човек чете делото на хартия, ще разбере за гафа само защото приложихме констативния протокол от нотариуса, с който е удостоверено съществуването му на сайта на ВАпС, както и копие от полученото от нас първо съдебно решение, придружено с абсолютно официално съобщение от съда, в което е отразено съдържанието на решението и същото е със свежи подписи и печати на служители на ВАпС”, казва Добрин Папуров. В папката адвокатите му откриват и други интересни документи, които им помагат да сглобят картината.

В началото на август другата страна – Никола Колев, подава касационна жалба срещу първото решение по делото, което не е в негова полза. На 7 октомври съдия Радослав Славов издава разпореждане, в което се признава, че е имало «повторно връчване на препис от обжалваното решение поради първоначалното му връчване в непълно съдържание» (б.авт – разбирай, съдържанието е било обратното). И тъй като вторият препис е със съдържание, което удовлетворява Колев, съдия Спасов му дава указания да изрази становище поддържа ли жалбата си или не. Няколко дни по-късно съдът връща касационната жалба заради недопустимост – ВАпС е уважил изцяло предявения от Колев иск, поради което той няма правен интерес от обжалването.

По делото има и друго разпореждане от 25 септември – с него съдия Славов дава едномесечен срок на Колев да подаде отговор на касационната жалба на д-р Добрин Папуров и делото да се изпрати на ВКС. „Интересното е, че на първото разпореждане на ръка е записано, че на основание чл. 253 от ГПК същото разпореждане е отменено поради грешка. А на касационната жалба на Колев пак на ръка пише „Да се докладва след изтичане на новия срок за обжалване с дата 19 август”. Тоест съдът хем веднъж казва, че Колев няма интерес да обжалва, хем текат и нови срокове”, обяснява д-р Добрин Папуров. Под добавките на ръка върху разпорежданията и жалбата, с които “Съдебни репортажи” разполага, не фигурира името на съдия Славов, а е записано: “с.д” – съдия-докладчик.

Д-р Папуров се надява ВКС да обърне внимание на необичайния калабалък от съдебни актове в различен смисъл по делото. От ВКС той иска да постанови съдебен акт, с който да прогласи нищожността на второто решение или да го обезсили като недопустимо, защото е „издадено от един и същи съд, в един и същи състав с напълно еднакви реквизити, но с различни мотиви и диспозитив”.

Жалбоподателят се позовава на чл. 246 от ГПК, според който „след като обяви решението по делото, съдът не може сам да го отмени или измени”, а издаването на две решения под един номер от един съдебен състав е нарушение на принципите за законност, неизменимост и неотменност на съдебните решения на съда. В касационната жалба на Папуров се твърди и друго – в случая не може да се касае за поправка на явна фактическа грешка (уредена в разпоредбата на чл. 247 от ГПК), защото грешката от технически характер «може да се изразява само в несъответствие между формираната воля на съда и нейното външно изразяване в писмения вид на решението». „Тя не може да засяга решението по същество и не е резултат от мисловна дейност, а от фактическа. Фактическа грешка в съдебно решение е налице, само когато има противоречие между приетото в мотивите и постановеното в диспозитива», пише жалбоподателят и позовава на практика на ВКС. В цитираното решение на ВКС изрично се обяснява, че допуснатата фактическа грешка не може да засяга съществото на спора – „Недопустимо е под форма на поправка на очевидна фактическа грешка да се иска коригиране на фактически и правни изводи на съда, изразени съвсем ясно в постановеното решение”. Но съдът във Варна не е спазил дори и реда за поправка на грешки от технически характер, защото това става в открито съдебно заседание с призоваване на страните, а в настоящия случай смяната на едното решение с другото се е извършила съвсем непрозрачно.

Нова форма на решение

„Сезирах ВСС за моя случай. Оттам ми препратиха едно листче, на което пише, че изпращат сигнала за проверка на и.ф. административния ръководител на Апелативния съд – Варна, който трябва да докладва резултатите до месец”, разказва д-р Добрин Папуров. Всъщност от „листчето”, с което «Съдебни репортажи» разполага, става ясно, че Етичната комисия предприема наистина неочакван ход. Изпраща сигнала за проверка….на съдия, участвал в решаването на делото. Освен председател на съдебния състав, постановил и двете решения, Мара Христова е и изпълняваща функциите председател на ВАпС. С други думи Етичната комисия й възлага да самопровери работата си и да докладва дали е допуснала нарушение.

Самопроверката, възложена на съдия Мара Христова, е достатъчна и за Инспектората към ВСС, който не намира основания да проведе разследване по случая. През декември 2013 година д-р Добрин Папуров получава становището на ИВСС, от което разбираме какво е установила съдия Мара Христова. Според нея първоначално докладчикът по делото Радослав Славов е изготвил „електронен вариант на проект на решение”, с което се потвърждава съдебния акт на Търговишкия съд. Останалите двама съдии в състава Христова и Петров обаче не били съгласни с него и затова първото решение на Славов се трансформирало в особено мнение. Което обаче по погрешка било изпратено на страните като краен съдебен акт, „който не е бил изготвян на хартиен носител и никога не е бил част от делото”.

Грешката била забелязана от съдия Славов едва след като Никола Колев депозирал жалба срещу решението на ВАпС. Тези факти, заключва ИВСС, са потвърдени и от „предварителното проучване на сигнала”, извършено от Инспектората, което се състои…от справка в интернет страниците на ВСС и ВАпС. В становището на ИВСС има и друга любопитна констатация, направена от инспекторите. „Публикуваните в интернет документи не носят подписи, които да удостоверяват тяхното съдържание, поради което не може да се направи категорично заключение, че същите представляват окончателни варианти на съдебни актове”, пише ИВСС. Или в превод – дори и да видите на страницата на произволен съд публикувано съдебно решение – не му вярвайте, защото то не е подписано. Не вярвайте и ако получите съобщение какво решение е постановено по вашето дело, нито пък вярвайте на преписа, който е приложен към него.

В крайна сметка ИВСС приема, че в конкретния случай се касае за „грешно изпратен за публикуване проект на съдебен акт”. „Дори и да е грешка, от кога съдилищата имат практика да изпращат проекти на решения?”, пита д-р Папуров. А становището на ИВСС завършва наистина йезуитски. Инспекторите, от които се очаква да констатират за нарушения при функциониране на органите на съдебната власт, заключват, че публикуването на актове в сайтовете на съдилищата „трябва да създава основателни и достоверни представи у лицата” – потребители на правосъдието. Още по-препоръчително ИВСС казва: „Правната сигурност, която трябва да създават съдебните постановления като държавни правосъдни актове, включително и правната сигурност, функция от тяхното оповестяване, изисква завишено внимание при публикуването им в електронен вариант”.

А какво става с конкретната правна несигурност по делото на Папуров – ИВСС пропуска да обясни. И след като не обяснява това, естествено не достига и до съществените въпроси – как да повярва д-р Папуров, че решението в негова полза е променено в негова вреда безкористно поради някакви си ред технически грешки? Как да повярва, че съдията Христова обективно е самопризнала на контролните органи какво се е случило всъщност? А дали и ИВСС, и ВСС наистина си вярват, че ако смяната на решението е била корупционна мотивирана (например), съдия Христова щеше да установи това обстоятелство?

Но дори и при тази симулация на разследване не става ясно кой носи отговорност за «техническата грешка» и ще я понесе ли на практика. Инспекторатът не казва. Въпросите на “Съдебни репортажи” до Етичната комисия на ВСС, оглавявана от Ясен Тодоров, също не получиха отговор повече от месец, а от ВАпС поискаха да изпратим заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), за да разберем какво е установила проверката на инспекторите и има ли други подобни случаи в съда.

Преди дни д-р Папуров получава отговор на сигналите си до правната комисия на парламента и Омбудсмана Константин Пенчев. Макар да няма компетенции да разглежда такива случаи, председателят на правната комисия уточнява, че въпросът ще бъде повдигнат при разглеждане на Обобщените годишни доклади на ВСС и ИВСС, а омбудсманът заявява, че разбира възмущението от допускането на подобна ситуация от съда, “с която допълнително се накърнява ниското доверие на гражданите в съдебната система”, а поведението на Етичната комисия на ВСС “с основание води до съмнение в обективността на проверката”.

Междувременно е в ход процедура за избор на председател на Апелативния съд-Варна, насрочен за 6 февруари. Дотогава не само ние, но и Етичната комисия няма да разбере кой е допуснал «техническата грешка» и дали са били допускани и други подобни. Етичната комисия няма да разбере, защото не е поискала. Бездействието й вече не е изненада нито за нас, нито за Европейската комисия. В мониторинговия доклад от миналата седмица се казва: “Можеше да се очаква комисията за професионална етика да следи за безупречния интегритет на магистратите, но ВСС не е превърнал професионалната етика в свой основен приоритет”. Че можеше да е различно – можеше, но все така не е.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

5 коментара

 • Светла Димитрова на 29.01.2014 в 13:58:23

  За такива "технически грешки" и "случайности", при това не една, а поредица от такива, мога да предоставя информация от едно дело. Разликата е, че касае "технически грешки" в досъдебна фаза. Прекратено от прокуратурата и сега чакаме съда да реши. Но явно е "трудно", тече вече втори месец /жалбата е депозирана на 12.12.2013/. Проблем обаче е, че съхраняваме документи и няма как да укрият "техническите грешки". Затова се и бави съдът. Как да признае "техническите грешки" на прокурори като това са очевАдни престъпления.

  Отговор
 • Анонимен на 30.01.2014 в 15:54:48

  Госпожо Гиргинова хубаво пишете за д-р Папуров като жертва на "лошата" съдебна система, но защо не отидете в Разград за да видите стотиците свидетели които наистина не са посещавали частната му клиника, а държавата е платила за тяхното лечение.И това ли дело е манипулация и съдебна грешка - да източваш здравната каса и укриваш дънъци?

  Отговор
 • Теодор на 28.04.2014 в 13:47:26

  Г-н/Г-жо(ца) Анонимен, Става въпрос за ТОТАЛНО сбърканата ни съдебна система, това да ли е прав или не въпросния господин не оправдава самия казус "Две решения на едно дело от един и същи състав". Как е възможно, ако става въпрос за човешки живот с тези технически грешки незнам какъв ще е изходът.

  Отговор
 • Просветен на 28.04.2014 в 23:34:28

  Наистина в случая се касае за грешка, като съдебният секретар не е забелязал разликата между оригиналното, подписано от съдиите решение, и електронния му вариант, който е разпечатан и изпратен на страните. В края на краищата Върховният съд се произнесе и вярното решение влезе в законна сила. Всичко друго са грозни спекулации, и статията бе една от тях.

  Отговор
 • лаик на 29.05.2014 в 10:34:52

  Този така наречен доктор си е абсолютен мошеник. Никъде не става въпрос за същината на иска а атакува само процедурата, но защо? От доста време винаги излиза сух от водата, а както става ясно иска това да бъде до безкрай!!!

  Отговор

Вашият отговор на Просветен Отказ