Правителството официално до Страсбург: Оплакванията на съдия Цанова срещу избора за шеф на Градския съд са спекулации

Министерство на правосъдието е подготвило становище до Съда по правата на човека с ласкави отзиви за професионалните качествата на Владимира Янева и с признание, че Цветанов нямал "законови лостове за въздействие" върху ВСС
29-11-2013; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дарик

Снимка: Дарик

Твърденията в жалбата на съдия Величка Цанова до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу избора на Владимира Янева за председател на Софийския градски съд, са спекулативни и недоказани. Това е становището на българското правителство по делото в Съда в Страсбург. Както „Съдебни репортажи” писа, жалбата на съдия Цанова бе допусната за приоритетно разглеждане от ЕСПЧ, тъй като съдът приема, че е от особено обществено значение. В уведомлението на съда в Страстбург правителството е приканено да представи до 4 октомври тази година становище за възможно извънсъдебно решение на спора.

В становище от 17 страници, с което „Съдебни репортажи” разполага, правителственият агент Ива Станчева – Чинова излага доводи, че всички посочени нарушения на правото на справедлив процес на съдия Цанова са неоснователни, недоказани и дори граничат с “инсинуации”.

Съдия Цанова, която бе основен конкурент за поста на Янева, обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) решението на Висшия съдебен съвет (ВСС). Първата съдебна инстанция от трима съдии прие, че изборът е незаконосъобразен. За това, че на съдебния състав не му е било лесно да вземе това решение, стана ясно по поведението на единия от тях – съдия Иван Раденков, който отказа да го подпише и се отведе, без да сочи мотиви за това. ВСС обжалва и пред петчленния състав, състоящ се от съдиите Веселина Тенева, Славка Найденова, Джузепе Роджери и Николай Гунчев и докладчика съдия Таня Вачева, който прие, че изборът на председател на СГС не е опорочен и го остави в сила.

Впоследствие Цанова заведе дело в съда в Страсбург. В жалбата си тя твърди, че процедурата по избор на административен ръководител на СГС е опорочена, а съдебните решения на ВАС са нарушили правото й на справедлив процес, тъй като националните съдилища не са се произнесли по всички нейни доводи за незаконосъобразност на решението на ВСС.

В становището на правителството след допускане на жалбата за разглеждане от ЕСПЧ обширно са изложения възражения срещу описаната от съда фактическа обстановка по казуса, като се твърди, че тя е „едностранчива, непълна и базирана единствено на изложеното в жалбата на съдия Цанова, без да са взети предвид доказателствата по делото” .

В Изложението на фактите, твърди правителството, не било споменато, че членовете на ВСС са имали всички необходими документи, релевантни към избора на председател на СГС, от които са могли да си съставят мнение за качествата на кандидатите, изслушали са подробните им концепции и са ги подложили на обсъждане. „В Изложението не е обърнато внимание, че концепцията на жалбоподателката представлява в голямата си част обзор на дейността на наказателно отделение на СГС по времето, когато тя е била негов административен ръководител, респективно на дейността на целия съд, когато г-жа Цанова-Гечева е изпълнявана функцията на председател”, пише в становището.

Според правителствения агент не става ясно дали „въпросните нововъведения, за които говори, са били по нейна инициатива или са предприети във връзка с дейността на предходния председател” (т.е. Георги Колев). Пак в становището, подписано от името на българското правителство, се изразява мнението, че предложените от Цанова мерки включвали “периферни въпроси” и като периферни се определят “нуждата от мониторинг на системата за случайно разпределение на дела” и “създаване на обективни критерии за командироване на съдиите”. Тази официална позиция изглежда напълно непонятна, защото твърде лесно дискредитира правителството. Системите за случайно разпределение на делата са въпрос от първостепенна значимост, изтъквана и от Европейската комисия, и от настоящия министър на правосъдието за последен път на форум на Българска съдийска асоциация, в присъствието на Владимира Янева, активен член на сдружението.

Командироването на магистрати от председателите на съдилища без ясни критерии пък илюстрира една от най-порочните практики в системата – заобикалянето на конкурси, и представлява способ административните ръководители да държат в зависимост командированите магистрати чрез опасността по всяко време да бъдат разкомандировани, като същевременно създават кръгове на привилегировани съдии.

За сметка на посочените недостатъци на концепцията с мерките по периферни въпроси Велична Цанова не била предложила „конкретни решения на зададените от членовете на ВСС въпроси относно нередовното насрочване на делата и недостига на зали за провеждане на съдебните заседания”. В становището обаче никъде не е уточнено, че проблемите със сградния фонд не са по силите и законните възможности на председателите, а решаването им е във властта на ВСС и правителството, които от години, например, не предприемат необходимите мерки да решат компетентно проблема с кошмарните битови условия, в които работят съдиите от Софийския районен съд.

В становището правителственият агент се спира и върху концепцията на Владимира Янева, в която се съдържал „конкретен списък от проблеми и мерки за тяхното решаване, като например въвеждане на система за вътрешен самоконтрол в СГС, подобряване на програмните продукти, с които работи съдебната администрация, компютаризиране на архивирането и статистиката на делата, решаване на някои проблеми с призовките, въвеждане на периодични събрания на съдииите, изграждане на електронна служебна мрежа, обучение на съдебните заседатели, подобряване на комуникацията с външни структури и неправителствени организации, подобряване на интернет страницата на СГС, подобряване на взаимодействието с медиите чрез въвеждане на единен канала за информирането им, назначаване на съдебен администратор, прозрачност при решаването на кадрови въпроси т.н.”. Отбелязано е, че Янева също предлагала промени в софтуера за случайно разпределение на делата, като този път това не е определено като периферен въпрос.

На практика от становището на правителството става ясно, че ако то беше на мястото на ВСС, също би предпочело Янева за председател на съда, който гледа обвиненията срещу министри и магистрати, най-скъпите търговски дела и регистрира (или пък не регистрира) партии.

По-нататък в становището са поддържа тезата, че обстановката на избора била предадена едностранчиво, а в жалбата не били отразени обективно изказванията на членовете на ВСС, които били показани „едностранчиво и непълно”. Според правителството Цанова дори не била предоставила доказателства за „съществуването” на подписка в нейна подкрепа, подписана от съдии в Софийския районен, Софийския градски и Софийския апелативен съд (б.а. не става ясно дали правителството се съмнява в съществуването на подписката, която се коментира в заседанието на ВСС от някои от членовете и дали счита, че медийното отразяване на “съществуването” й е недостоверно).

Въпреки това обаче, отбелязва правителственият агент, и тази информация била представена опорочено, защото с подписалите се съдии от трите най-големи съдилища в страната били само малка част от всички, работещи там.

Сериозно внимание е обърнато и на онази част от Изложението на фактите, приети от ЕСПЧ, в която се отбелязва близкото приятелство на Владимира Янева с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов и критиките на медиите и обществениците по този въпрос. В становището на правителството е записано, че то „остро възразява” срещу така изразената информация, която трябвало да бъде заличена като несъотносима към казуса – „още повече, че става въпрос единствено за публикации в някои медии”.

Официалната позиция на правителството гласи, че „случайните медийни публикации” за семейните приятелства на когото и да било от кандидатите нямат никакво отношение към процедурата за избор на шеф на СГС. „Те биха представлявали интерес, само ако указват на възможен конфликт на интереси, т.е. ако такива връзки биха били установени между кандидат и член иа ВСС. В случая познанството на министъра на вътрешните работи не би могло да има такъв ефект, като се има предвид наложения в България принцип на разделение на властите”, мотивира се правителството, като допълва, че ВСС е колективен орган, в който както става ясно министърът на външните работи, като представител на изпълнителната власт, няма каквито и да било законови лостове за въздействие върху тях, особено в качеството им членове на висшия колективен, орган на съдебната власт”.

От становището на настоящото правителство въобще не личи то да има дори бегли опасения, че независимостта на съда е била накърнена от предходното. Съвсем са отминати с мълчание опитите на бившия вътрешен министър да наложи задължителен допуск до класифицирана информация на членовете на ВСС, което създаде у тях основателен страх, че мандатът им може да бъде прекратен предсрочно. Скандалът бе огромен, тъй като с този ход бе направен опит службите да кадруват в съдебната система.

В становището не се коментира и фактът, че малко след избора на Владимира Янева вътрешният министър Цветан Цветанов си позволи да нападне Цанова, като заяви, че кандидатурата й е партийна. “Изборът е на база професионални качества, а не на база партийни качества, защото другият кандидат като цяло е партийна кандидатура. Лазар Груев беше инициатор за подписката. Тя (Цанова б.а.) пък има родствена връзка с Румен Гечев, бивш вицепремиер във фаталното правителство за България, в управлението на Жан Виденов”, заяви тогава Цветанов. Такава родствена връзка обаче се оказа, че не съществува и съдия Цанова настоя вицепремиерът да й се извини публично за лъжата. По историческа ирония сега се оказва, че следващото правителство, сформирано в мандата на БСП, няма и спомен за опитите да бъде дискредитирана неудобната за правителството на ГЕРБ кандидатка за председателския пост на СГС чрез обвързването й с БСП.

От правителството обръщат внимание, че подадените оставки на членовете на ВСС Галина Захарова и Капка Костова също не са от значение за решаването на казуса (Костова и Захарова подадоха оставки от ВСС заради безпринципната кадрова политика на съвета, след избора на Янева), тъй като те били част от петимата членове, предложили кандидатурата на Цанова.

Правителството категорично не се съгласява и с доводите на жалбоподателката, че не е ясно как са били избрани съдебните състави във Върховния административен съд, който разгледа жалбата й срещу решението на ВСС. Като цитира нормите в закона за случайното разпределение, правителственият агент обобщава, че докладчикът по делото е определен случайно, но не коментира непрозрачната практика останалите 4-ма съдии в петчленния състав, които формират мнозинство, да се посочват еднолично от ръководството на съда без случаен подбор. В становището е застъпена тезата, че правото на справедлив процес на жалбоподателката Цанова не е нарушено, а двата състава на ВАС компетентно, мотивирано са изложили решенията си и са отговорили на всички възражения на магистрата. „Не следва да се дава вяра и на инсинуациите на жалбоподателката, че тъй като ВСС осъществявал кадровата политика във ВАС, то ВАС отказвал да контролира неговите актове”, официално заявява правителството. Според становището твърденията на съдия Цанова, че делото й не е разгледано от безпристрастен съд са безпочвени, затова съдът в Страсбург трябва да отхвърли всички претенции на жалбоподателката.

Становището на правителството по казуса “Цанова-Янева” може да се сведе до констатацията, че правителствата, независимо от коя партия са излъчени, харесват едни и същи съдии, и яростно не харесват други – пак едни и същи.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар