Прокуратурата в синхрон с чуждите наблюдатели: Уволнението на Мирослава Тодорова не преследва законна цел

Според Американската асоциация на юристите наказанието изглежда политически мотивирано
16-05-2013; категория: Новини; автор: galina.girginova;

Прокуратурата изцяло подкрепи жалбата на бившия председател на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова срещу решението на Върховния административен съд (ВАС), с което е потвърдено наложеното й от Висшия съдебен съвет (ВСС) дисциплинарно уволнение. Това стана по време на заседанието по делото пред петчленния състав на ВАС. Прокурор Искрена Величкова посочи, че тричленният състав на ВАС и ВСС са нарушили правото на справедлив процес и защита по случая, с което е нарушена Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, а наложеното й наказание не преследва целта на закона. Освен това прокуратурата смята, че съдът е игнорирал основните принципи на АПК за принципност, прозрачност и пропорционалност, както и не е обсъдил в цялото доказателствата по делото.

Затова и решението на тричленния състав е незаконосъобразно. Становището на прокурор Величкова е изненада, тъй като в производството пред първоинстанционния съд прокуратурата е заела противоположната теза – че жалбата на съдия Тодорова срещу дисциплинарното й уволнение е неоснователна. Според протокола от заседанието на ВАС на 8 ноември миналата година прокурор Нели Христозова е изразила становище, че решението на ВСС е правилно, законосъобразно и мотивирано и следва да бъде потвърдено.

На заседанието днес присъстваха и международни наблюдатели от авторитетни организации като Междунарната комисия на юристите, Центъра за правата на човека на Американската асоциация на юристите, холандската организация „ Съдии за съдии” и международната организация на съдиите “Медел”. Вчера официално бе представено и заключението на Центъра за правата на човека на Американската асоциация на юристите, според което независимостта на съдебната система е застрашена от политизираната система за дисциплинарни наказания на ВСС.

Обществен враг

Пред съда защитата на Тодорова адвокат Ина Лулчева пледира, че наказанието, постановено от ВСС не преследва целта на закона – един магистрат да бъде наказан, за да се поправи поведението му, тъй като съдийката е наказана при безспорни данни за нейния професионализъм. Според Лулчева Мирослава Тодорова е сакнционирана заради обществената й активност и публичните критики към работата на ВСС и намесата на външни фактори в съдебната система, след като е била обявена за „обществен враг” от бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Затова и уволнението на Тодорова е „прикрита санкция” за изразената от нея позиция.

Адвокат Лулчева посочи, че спрямо Тодорова е нарушено правото на защита и на справедлив процес. Тя изтъкна, че дисциплинарното й наказание е наложено от пристрастен орган, тъй като при взимане на решението в него са участвали както членовете на дисциплинарния състав, така и петимата членове на ВСС, които са я предложили за наказание. Съставите на Върховния административен съд пък са определени без ясни принципи и прозрачност, тъй като единствено докладчиците са избрани на случаен принцип. Адвокат Лулчева цитира и решения на ВАС, според които съдия не може да бъде уволнен заради просрочени мотиви на две дела, едно, от които прекратено по давност (първата инстанция приема, че от трите визирани дела, Тодорова е просрочила мотивите по две от тях. Въпреки това не „смекчава” наказанието, наложено от ВСС). В същото време всеки прокурор прекратява по давност по 50 дела месечно, но нито един не е наказан за това, изтъкна Лулчева. Тя подчерта, че и по двете дела, за които е санкционирана Тодорова не са последвали никакви вредни последици за страните.

Защитата посочи и двойния стандарт при дисциплинарната практика на ВСС – по делото са представени доказателства, че в случаи на антидатирано дело, от което е настъпила вредна последица – незаконно лишаване от свобода и това е изтъкнато от ВКС, ВСС не само не наказва магистрата, а приема, че не са налице основания и за образуване на дисциплинарно производство. Лулчева изтъкна, че съдия Тодорова е била наказана за преустановени нарушения (мотивите по трите дела са били написани през 2009 и 2011 година), като в същото време и ИВСС, и ВСС не са приложили същия подход за други съдии с по-дълго неизготвени мотиви, които и към момента не са обявени.

Адвокат Лулчева подчерта, че Мирослава Тодорова никога не е била „разтоварвана” от дела, за разлика от други нейни колеги от СГС. Като допълнително доказателство към вече представените беше посочен доклад на Фондация БИПИ за случайното разпределение на делата в СГС и ВАС, според който съдии от СГС са били изключвани от системата за случайния подбор и в продължение на три години не са получавали нито едно второинстанционно дело, за да може да „наваксат” просрочените си дела. Така, според защитата на Тодорова, с еднолична заповед на ръководителя на съда се решава кой ще спази сроковете и няма да бъде наказан от ВСС и кой ще е заплашен от дисциплинарно наказание.

Адвокат Лулчева посочи също, че съществуват поне десет решения на ВАС, според които при обсъждане на дисциплинарната отговорност на съдии трябва да се взима предвид какви дела гледа, с каква сложност са, какво е качеството на работа на конкретния съдия.

Юристите на ВСС и Инспектората към ВСС посочиха, че жалбата на съдия Тодорова е неоснователна, а според юрист-консулта на ИВСС в случая се касае за много тежки служебни нарушения, тъй като забавяне на мотивите не било с дни или с месеци, а с години.

Съдът трябва да се произнесе по делото в едномесечен срок.

Асоциацията на американските юристи: Наказанието на Мирослава Тодорова прилича на отмъщение

Уволнението на съдия Мирослава Тодорова вероятно е пряк резултат от нейната критика към Висшия съдебен съвет и към министъра на вътрешните работи. Това е част от заключението на  Центъра за правата на човека на Американската асоциация на юристите, които са изследвали заплахите за независимостта на съдебната система в България. Заключенията на авторитетната американска организация бяха представени вчера от Уилям Майер на пресконференция, организирана от Фондация Български институт за правни инициативи.

Според Майер, който присъства днес на заседанието по делото, макар да няма преки доказателства за това, непропорционалното наказание, наложено на Тодорова и съвпадението му във времето със заведеното дело за клевета от бившия председател на Съюза на съдиите срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, налагат извода, че уволнението на съдията е резултат от позициите й по въпросите за независимостта на съдебната система и външните намеси в нея.

Наказанието, според американската организация, изглежда политически мотивирано. „Струва ни се, че със системата за дисциплинарни наказания се злоупотребява с политически цели”, заяви Майер като изрази тревогата си, че този процес се засилва в последните няколко години и застрашава както независимостта на съдебната система, така и в конкретния случай – свободата на словото. По думите му налагането на санкции на съдии може да се превърне в инструмент с цел отмъщение по политически съображения, насочено срещу легитимното упражняване на правото на свободно сдружаване и изразяване и за охлаждане на критиката, като наказание за упражненото право на изразяване. Това подкопава основите на независимостта на съдебната власт и нарушава Конвенцията за правата и основните свободи.

Майер припомня, че като председател на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова често изразяваше критика към намесата на политическо влияние в делата на съдебната власт и по-конкретно реагираше срещу коментарите на вътрешния министър по конкретни казуси. В подкрепа на тезата, че уволнението на Тодорова изглежда политически мотивирано от американската асоциация отбелязват, че тя е допуснала техническо нарушение, като е забавила мотивите по три дела, но това не е накърнило правата на страните по тях. Освен тя е уволнена няколко години след това и затова еднозначно се налага изводът, че става дума за политически мотивирано решение.

Макар българските съдии да са изключително натоварени и това да влияе върху бързината на решенията им, ВСС е наказал много малко от тях по същите критерии, по които е санкционирана Тодорова, отбелязва Майер. Всяко дисциплинарно наказание трябва да е пропорционално на извършеното нарушение, а в конкретния случай нарушението от страна на съдия Тодорова е останало без вредни последици за страните и е за стар период от време. Фактът, че огромната натовареност на съдиите става причина за „техническо просрочване” на сроковете буди безспокойство. Това значи, че много съдии са изложени на риск да бъдат наказани, а системата за санкциониране може да бъде ползвана селективно – да наказва съдии, които са неудобни и да фаворизира други, подчерта Уилям Майер. Подобна произволна дисциплинарна практика и политически мотивирана система за наказания в съдебната власт противоречи на международното право и застращава независимостта й.  Освен това обсъжданията и гласуванията във ВСС не са изцяло прозрачни и мотивите за наложените наказания не се обявява публично, което създава допълнително притеснение в американските съдии, анализирали казуса.

„Съществува вероятност независимостта на съдебната власт да бъде застрашена, ако дисциплинарното производство не бъде фиксирано така, че да сведе до минимум политическите мотиви и намеса. Макар че ВСС трябва да бъде похвален затова, че работи в посока за намаляване на повсеместните забавяни в българската съдебна система, ВСС не трябва да издава избирателно дисциплинарни мерки срещу съдии, заради техните становища”, пише в заключението на американската организация. Всяко политическо уволнение поставя огромна опасност за справедливото и безпристрастно налагане на правосъдие, смятат американските юристи и заключват, че „потенциалът за злоупотреба с дисциплинарната система с цел прекратяване на легитимната и защитена свобода на словото и сдружаването трябва да бъде премахнат”.

Директорът на Фондация БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер отбеляза, че в последните 4-5 години нападките към съдебната система, които целят да разрушат нейната независимост са станали особено остри и целенасочени. Това е процес на тенденциозно опростачване на авторите на всички институции, посочи тя. Затова произвола, арогантността и изнасилването на съдебната власт трябва да престане, смята директорът на БИПИ. Според правозащитника Йонко Грозев уволнението на съдия Тодорва е емблематичен случай на политическо вмешателство в съдебната власт и показва как се унищожава правосъдието в България. По думите му наказанието на бившия председател на Съюза на съдиите няма нищо общо с нормалната и работеща дисциплинарна система, която трябва да изработи ВСС. Стефан Попов от РискМонитор определи случая като „тежък политически скандал” и припомни, че според изследване на НПО-то, един от фундаменталните рискове за националната сигурност е възможността страната да изпадне в необратим срив на институциите.

Съдия Мирослава Тодорова бе уволнена от предишния състав на ВСС заради забавени мотиви на три дела, а бившият вътрешен министър Цветан Цветанов я определяше като „най-големия ни критик”. Бившият председател на ССБ заведе дело срещу Цветанов, след като той я обвини във връзки с организираната престъпност. Процесът попадна в Пловдивския районен съд, а съдията по делото постанови, че бившият министър на вътрешните работи е изразявал гражданското си мнение и го оправда. Впоследствие всички по веригата бяха наградени от ВСС – председателят на Окръжния съд в Пловдив Сотир Цацаров стана главен прокурор, председателят на Районния съд Веселин Хаджиев седна в креслото на Цацаров.

Текст: Галина Гиргинова

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

Вашият коментар